лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансовий облік (облік активів)

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Норми відшкодування витрат на відрядження встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.99 р. № 663 «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України і за кордон» (зі змінами та доповненнями).
Видача готівки проводиться з каси підприємства за умови повного звіту конкретної підзвітної особи за раніше виданими під звіт сумами.
Для обліку підзвітних сум у бухгалтерському обліку використовується субрахунок 372 «Розрахунки з підзвітними особами». За дебетом субрахунка обліковуються суми, видані під звіт, за кредитом — підтверджені звітами та документами, а також повернені невикористані суми.
Це відображається такими записами:
видача грошових коштів з каси підзвітній особі:
Дебет 372 «Розрахунки з підзвітними особами»;
Кредит 30 «Каса».
Підзвітна особа складає звіт про витрачені кошти. На підставі затвердженого звіту здійснюються записи в бухгалтерських регістрах:
1) придбання товарно-матеріальних цінностей за рахунок підзвітних сум:
Дебет 20 «Виробничі запаси»;
Дебет 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»;
Дебет 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»;
Дебет 28 «Товари»;
Кредит 372 «Розрахунки з підзвітними особами»;
2) оплата витрат, пов’язаних з виробництвом, збутом, управлінням, та витрати на відрядження:
Дебет 91 «Загальновиробничі витрати»;
Дебет 92 «Адміністративні витрати»;
Дебет 93 «Витрати на збут»;
Дебет 94 «Інші витрати операційної діяльності»;
Кредит 372 «Розрахунки з підзвітними особами»;
3) повернення невитрачених підзвітних сум:
Дебет 30 «Каса»;
Дебет 31 «Рахунки в банках»;
Кредит 372 «Розрахунки з підзвітними особами»;
4) утримання неповернених підзвітних сум із заробітної плати службовцям:
Дебет 66 «Розрахунки з оплати праці»;
Кредит 372 «Розрахунки з підзвітними особами».
Аналітичний облік на субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» ведеться щодо кожної підзвітної особи та кожного отриманого авансу окремо. Сальдо субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» може бути як дебетовим, так і кредитовим. У Балансі сальдо із субрахунка відображається розгорнуто: дебетове сальдо — у складі оборотних активів у рядку 210 «Інша поточна дебіторська заборгованість», кредитове сальдо — у складі поточних зобов’язань у рядку 610 «Інші поточні зобов’язання».
На субрахунку 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» ведеться облік нарахованих дивідендів, відсотків, роялті тощо, які підлягають отриман­ню. За дебетом рахунка відображається нарахування дебіторської заборгова­ності, за кредитом — її погашення.
Відображається це такими записами:
1) нарахування доходів:
Дебет 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»;
Кредит 73 «Інші фінансові доходи»;
Кредит 74 «Інші доходи»;
2) отримання нарахованих доходів:
Дебет 30 «Каса» (при внесенні грошових коштів у касу підприємства)
або
Дебет 31 «Рахунки в банках» (у разі внесення грошових коштів на рахунки в банку);
Дебет 15 «Капітальні інвестиції» (при отриманні основних засобів, нематеріальних активів);
Кредит 373 «Розрахунки за нарахованими доходами».
Виникнення розрахунків за претензіями на підприємстві пов’язане з нестачею товарів під час постачання, отриманням товарів невідповідної якості, помил­ковим списанням банком грошових коштів із розрахункового рахунка і т. д.
Розрахунки за претензіями обліковуються на субрахунку 374 «Розрахунки за претензіями».
За дебетом субрахунка 374 «Розрахунки за претензіями» відображаються:

 1. розрахунки за претензіями до постачальників і підрядників, транспортних організацій щодо виявлених розбіжностей цін, тарифів, які були застережені в договорах, помилках у розрахунках;
 2. розрахунки за претензіями до постачальників матеріалів, товарів щодо якості поставлених запасів, яка не відповідає вимогам договору;
 3. розрахунки за претензіями щодо нестач у процесі постачання;
 4. втрат від простоїв автотранспорту та браку з вини постачальників.

Усі вищезазначені події відображаються в бухгалтерському обліку таким записом:
Дебет 374 «Розрахунки за претензіями»;
Кредит 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;

 1. розрахунки за штрафами, пенею і неустойками, які стягуються з постачальників і замовників за невиконання договірних зобов’язань, у розмірах, зазначених у договорі або присуджених арбітражним судом. У бухгалтерському обліку це відображається записом:

Дебет 374 «Розрахунки за претензіями»;
Кредит 715 «Одержані штрафи, пені, неустойки»;

 1. розрахунки за претензіями щодо помилково списаних грошових коштів і розрахункових рахунків підприємства установами банків. Відображаються записом:

Дебет 374 «Розрахунки за претензіями»;
Кредит 31 «Рахунки в банках»;

 1. розрахунки за претензіями щодо виданих авансів при порушенні договорів поставок тощо:

Дебет 374 «Розрахунки за претензіями»;
Кредит 371 «Розрахунки за виданими авансами».
За кредитом субрахунка 374 «Розрахунки за претензіями» відобра­жається списання сум претензій у кореспонденції з рахунками: 1) грошових коштів — при зарахуванні претензійних сум:
Дебет 30 «Каса»;
Дебет 31 «Рахунки в банках»;
Кредит 374 «Розрахунки за претензіями»;
2) витрат — якщо постачальники відмовляються від претензійних сум або суд відхиляє претензії:
Дебет 949 «Інші витрати операційної діяльності»
Кредит 374 «Розрахунки за претензіями».
Суми претензій, які відхиляються арбітражним судом та не будуть відшкодовані, повертаються на рахунки, з яких вони були списані.
Підставою для записів операцій на субрахунку 374 «Розрахунки за претензіями» є акти приймання вантажів, рішення арбітраж­них органів, письмові погодження постачальників на задоволення претензій, а також виписки банку на суми, що надійшли в порядку задоволення претензій.
Аналітичний облік розрахунків за претензіями ведеться за кожним дебіто­ром окремо.
Нестачі та збитки на підприємстві можуть бути виявлені в результаті проведення інвентаризації майна, грошових коштів і цінних паперів.
Оцінка збитків від нестач, пошкоджень і крадіжок здійснюється згідно з Порядком визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 р. № 116 (зі змінами та доповненнями), а також Законом України від 06.06.1995 р. № 217/95-ВР «Про визначення збит­ків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням,
знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей» (зі змінами й доповненнями).
Бухгалтерський облік розрахунків за відшкодуванням підприємству завданих збитків у результаті нестач і втрат від псування цінностей, нестач і розкрадання грошових коштів, якщо винуватця виявлено, здійснюється на субрахунку 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків». За дебетом цього субрахунка відображаються суми виявлених нестач, а за кредитом — списання цих сум.
У разі виявленні нестач і втрат у бухгалтерському обліку проводиться запис:
Дебет 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей»;
Кредит 30 «Каса».
Одночасно суми невідшкодованих нестач обліковуються на забалансовому субрахунку 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей», на якому ведеться аналітичний облік за кожним боржником окремо.
Після встановлення конкретних винуватців суми списуються з забалансового субрахунка з одночасними записами в бухгалтерському обліку:
Дебет 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків»
Кредит 716 «Відшкодування раніше списаних активів».
Якщо нестачі відшкодовуються винуватцем грошовими коштами, робиться запис:
Дебет 30 «Каса»;
Дебет 31 «Рахунки в банках»;
Кредит 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків».
Якщо нестачі утримуються із заробітної плати винуватця, це відображається записом:
Дебет 66 «Розрахунки з оплати праці»;
Кредит 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків».
У цьому розділі були наведені бухгалтерські записи, пов’язані з нестачею грошових коштів у касі підприємства. Відображення в бухгалтерському обліку нестач та збитків, пов’язаних з матеріальними цінностями, розглянуто в роз­ділах 2 і 3.
Аналітичний облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків ведеться за кожним дебітором окремо.
На субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» ведеться облік дебіторської заборгованості, яка не знайшла свого відображення на інших рахунках і субрахунках, а саме: усі види розрахунків із працівниками (крім розрахунків з оплати праці та з підзвітними особами), розрахунки за орендни­ми операціями, розрахунки, пов’язані зі здійсненням спільної діяльності, з реалізацією необоротних активів і запасів (крім реалізації, пов’язаної з основною діяльністю) та інші розрахунки.
За дебетом субрахунка 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» відображається виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом — її погашення чи списання.
Довгострокова дебіторська заборгованість відображається в Балансі в складі необоротних активів.
Поточна дебіторська заборгованість відображається в Балансі в складі обо­ротних активів.
У Примітках до фінансової звітності необхідно розкривати таку інформації щодо дебіторської заборгованості:

 1. перелік дебіторів і суми довгострокової дебіторської заборгованості;
 2. перелік дебіторів і суми погашення дебіторської заборгованості пов’язаних сторін виділенням внутрішньогрупового сальдо дебіторської заборгованості;
 3. склад і суми статті Балансу «Інша поточна дебіторська заборгованість»;
 4. метод визначення величини резерву сумнівних боргів;
 5. сума поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги в розрізі її класифікації за строками непогашення.

Витрати майбутніх періодів — це витрати, які здійснені у звітному періоді, але відносяться до наступного (або наступних) облікових періодів.
До витрат майбутніх періодів належать витрати, пов’язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості, з освоєнням нових виробництв і агрегатів, а також сплачена авансом орендна плата, наперед сплачена страховка, рекламні послуги, передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо.
Для узагальнення інформації щодо здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах, використовується рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів».
За дебетом рахунка 39 «Витрати майбутніх періодів» відображаються понесені витрати майбутніх періодів, за кредитом — їх списання (розподіл) і включення до складу відповідних витрат звітного періоду.

Подпись: Приклад 1Підприємство «Квітень» орендує приміщення для офісу. Згідно з договором орендна плата за місяць становить 1200 грн (у тому числі ПДВ — 200 грн). 01.06.2000 р. авансом була сплачена орендна плата за 3 місяці.
У бухгалтерському обліку підприємства «Квітень» будуть зроблені такі записи:
1) 01.06.2000 р. — сплата грошових коштів за оренду
(1200 · 3), грн:

Дебет 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»                   3600
Кредит 311 «Поточні рахунки в національній валюті»           3600
Відображена сума податкового кредиту з ПДВ (200 · 3), грн:
Дебет 641 «Розрахунки за податками»                                  600
Кредит 644 «Податковий кредит»                                         600
2) 30.06.2000 р. — відображення витрат на оренду за червень, грн:
Дебет 92 «Адміністративні витрати»                                  1000
Дебет 644 «Податковий кредит»                                           200
Кредит 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»                1200
Сплачені авансом орендні платежі визнані витратами майбутніх періодів (3600 – 1200), грн:
Дебет 39 «Витрати майбутніх періодів»                             2400
Кредит 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»                2400
3) 31.07.2000 р. — відображені витрати на оренду за липень, грн:
Дебет 92 «Адміністративні витрати»                                  1000
Дебет 644 «Податковий кредит»                                           200
Кредит 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»                1200
тощо.
Аналітичний облік витрат майбутніх періодів ведеться за їхніми видами.
Витрати майбутніх періодів можуть відображати як оборотні, так і необоротні активи, а саме витрати, які стосуються наступного облікового періоду, а також ті, що будуть віднесені на більш пізні періоди.
У Балансі витрати майбутніх періодів відображаються в розділі III Активу «Витрати майбутніх періодів».

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.