лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансовий облік (облік активів)

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

4.3. Облік векселів отриманих


Векселі отримані — це заборгованість за розрахунками з покупцями, замовниками та іншими дебіторами з відвантаженої продукції (товарів), вико­наних робіт і наданих послуг, які забезпечені одержаними векселями.
Вексель — це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язан­ня особи, що його видала (векселедавця), сплатити певну суму по настанні встановленого терміну на користь власника векселя (векселеутримувача).
Застосовуються два види векселів: прості та переказні.
Простий вексель виписується позичальником (векселедавцем) і містить нічим не обумовлене зобов’язання сплатити певну суму грошей кредитору (векселеутримувачу).
Переказний вексель (тратта) виписується кредитором (векселедавцем) і містить нічим не обумовлену пропозицію позичальникові сплатити певну суму грошей третій особі.
Для обліку векселів одержаних використовуються:

 1. субрахунок 162 «Довгострокові векселі одержані»;
 2. рахунок 34 «Короткострокові векселі одержані».

На субрахунку 162 «Довгострокові векселі одержані» ведеться облік век­селів, отриманих як забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості.
На рахунку 34 «Короткострокові векселі одержані» ведеться облік за­боргованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продук­цію (товари), виконані роботи, надані послуги та за іншими операціями, які забезпечені векселями.
Рахунок 34 «Короткострокові векселі одержані» має такі субрахунки:

 1. 341 «Короткострокові векселі, одержані в національній валюті»;
 2. 342 «Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті».

За дебетом рахунка 34 «Короткострокові векселі одержані» відображається отримання векселя за продані товари (роботи, послуги) та за іншими операція­ми, за кредитом — отримання коштів для погашення векселів, погашення отрима­ним векселем кредиторської заборгованості, продаж векселя третій стороні тощо.
Аналітичний облік на субрахунку 162 та рахунку 34 ведеться за кожним одержаним векселем.
У разі реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на суму, забезпечену векселями, у бухгалтерському обліку робиться запис:
Дебет 34 «Короткострокові векселі одержані»;
Кредит 70 «Доходи від реалізації» з одночасним списанням собівартості реалізованих товарів, робіт і послуг.
Якщо підприємство відображає реалізацію продукції, робіт і послуг в обліку в міру подолання розрахункових документів покупцям (замовникам), то при одержанні векселів необхідно зробити запис:
Дебет 34 «Короткострокові векселі одержані»;
Кредит 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками».
Аналогічно в бухгалтерському обліку відображаються операції, пов’язані з одержанням векселів у забезпечення інших видів дебіторської заборгованості.
Наприклад, забезпечення означеної заборгованості за здані в оренду приміщення векселем відображаються записом:
Дебет 34 «Короткострокові векселі одержані»;
Кредит 37 «Розрахунки з різними дебіторами».
Під час погашення заборгованості, забезпеченої векселями, необхідно зробити такі записи:
1) при погашенні векселя грошовими коштами:
Дебет 30 «Каса»;
Кредит 31 «Рахунки в банках»;
Кредит 34 «Короткострокові векселі одержані»;
2) у разі погашення векселя іншими, ніж грошові кошти, засобами:
Дебет 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;
Дебет 68 «Розрахунки за іншими операціями»;
Кредит 34 «Короткострокові векселі одержані».
Розрізняють векселі відсоткові та безвідсоткові.
Відсотковий вексель — це вексель, на якому зазначена сума погашення та відсоток, який буде сплачено векселеодержувачу за відстрочення платежу. Нарахування доходів за відсотковим векселем здійснюється в момент погашен­ня останнього.
Сума відсотка нараховується за формулою:
.
Подпись: Приклад 1Підприємством було реалізовано товарів на 6000 грн на умовах комерційного (товарного) кредиту. Від покупця було отримано вексель номінальною вартістю 6000 грн за ставкою 20 % (16,67 % + 3,33 % ПДВ) на рік (із щомісячним нарахуванням) і строком на 90 днів. Сума відсотка за таким векселем становить:
6000 ? 0,20 ? 90: 360 = 300 (грн),
у тому числі ПДВ — 50 грн.
Облік векселя до моменту погашення в бухгалтерському обліку підприємства буде відображено так (у прикладі не наводяться записи пов’язані з відображенням фінансового результату від реалізації):
1)  отримання векселя від покупця, грн:
Дебет 34 «Короткострокові векселі одержані»                   6000
Кредит 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»      6000
2) нарахування відсотків за векселем за місяць (щомісячно до погашення) (300 : 3), грн:
Дебет 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»          100
Кредит 732 «Відсотки одержані»                                          100
3) відображення суми податкових зобов’язань із ПДВ, грн:
Дебет 732 «Відсотки одержані»                                          16,67
Кредит 641 «Розрахунки за податками»                            16,67
4) погашення векселя грошовими коштами, грн:
Дебет 31 «Рахунки в банках»                                               6300
Кредит 34 «Короткострокові векселі одержані»                 6000
Кредит 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»        300
У цьому прикладі 6000 грн — номінальна вартість векселя, а 6300 грн — вартість погашення векселя.
Якщо підприємство отримує безвідсотковий вексель, то вартість погашення дорівнює номінальній вартості та вже включає відсотки.

Подпись: Приклад 201.03.2000 р. підприємством «Промінь» було реалізовано товарів на суму 4200 грн на умовах комерційного (товарного) кредиту й отрима­но вексель на суму 4680 грн терміном на 2 місяці. Плата за відстрочення платежу становить 400 грн, крім того сума ПДВ, включена до вартості векселя, — 80 грн. 30.04.2000 р. вексель було погашено.
У бухгалтерському обліку підприємства «Промінь» ці події будуть відобра­жені такими записами (у прикладі не наводяться записи, пов’язані з відоб­раженням доходу від реалізації):
1) 01.03.2000 року — отримання векселя: на вартість реалізованих товарів, грн:
Дебет 34 «Короткострокові векселі одержані»                   4200
Кредит 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»      4200

 1. на суму відсотків, грн:

Дебет 34 «Короткострокові векселі одержані»                     480
Кредит 69 «Доходи майбутніх періодів»                              480
2) 31.03.2000 р. та 30.04.2000 р. — нарахування відсотків за місяць (480: 2), грн:
Дебет 69 «Доходи майбутніх періодів»                                 240
Кредит 732 «Відсотки одержані»                                           240
Відображення податкових зобов’язань із ПДВ, грн;
Дебет 732 «Відсотки одержані»                                               40
Кредит 641 «Розрахунки за податками»                                  40
3) 30.04.2000 р. — погашення векселя грошовими кошта-
ми, грн:

Дебет 31 «Рахунки в банках»                                               4680
Кредит 34 «Короткострокові векселі одержані»                 4680
Підприємство може продати вексель, який був отриманий як забезпечення дебіторської заборгованості, достроково, до закінчення терміну його сплати. У бухгалтерському обліку ця подія буде відображена такими записами:
1) на суму отриманих грошових коштів:
Дебет 31 «Рахунки в банках»
Кредит 34 «Короткострокові векселі одержані».
2) на суму дисконту:
Дебет 94 «Інші витрати операційної діяльності»
Кредит 34 «Короткострокові векселі одержані».
Подпись: Приклад 3
Підприємство отримало вексель за реалізовані товари на суму 8000 грн. Через 20 днів вексель було погашено у банку за 7500 грн. Сума дисконту становить:
8000 – 7500 – 500 (грн).
У бухгалтерському обліку необхідно зробити такі записи:
1) отримання векселя в оплату за товар, грн:
Дебет 34 «Короткострокові векселі одержані»                   8000
Кредит 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»      8000
2) урахування векселя банком, грн:
Дебет 31 «Рахунки в банках»                                               7500
Дебет 949 «Інші витрати операційної діяльності»                500
Кредит 34 «Короткострокові векселі одержані»                8000
Продаж отриманих векселів фінансовим установам та банкам називається дисконтуванням векселя.
Продаж векселя дає можливість векселеодержувачу раніше отримати гроші за реалізовані товари та утворює умовне зобов’язання перед третьою стороною. Це означає, що векселеодержувач бере на себе зобов’язання щодо сплати за векселем третій стороні, якщо векселедавець не зможе вчасно його погасити.
Умовні забезпечення обліковуються на забалансовому рахунку 05 «Гарантії та забезпечення надані» і розкриваються підприємством у Примітках до фінансових звітів.
Оперативний контроль за платежами за одержаними векселями ведеться за допомогою картотеки, упорядкованої за термінами погашення заборгованості.
Одержані векселі зберігаються підприємством самостійно або передаються з цією метою банку. Векселі, що є на підприємстві, знаходяться в його касі поряд з готівкою відповідно до Порядку ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.02.95 р. № 21 (зі змінами та доповненнями). На всі векселі, що зберігаються на підприємстві, складаються описи, де вказуються назва платника, сума й строк погашення заборгованості за векселем. При погашенні заборгованості, забезпеченої векселями, в описі робиться відповідна помітка й указується дата виписки банку або іншого належного документа.
Якщо отримані підприємством векселі здаються на збереження банку, то в регістрах аналітичного обліку робиться помітка про відповідний документ, одержаний від банку. Суми винагороди, сплачені останньому за послуги зі зберігання векселів, відносяться на рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності».
Бланки векселів є бланками суворої звітності, для їх обліку використовується забалансовий рахунок 08 «Бланки суворого обліку». Аналітичний облік на рахунку ведеться за видами бланків.
У процесі діяльності підприємства виникає поточна дебіторська заборгованість, яка не пов’язана з реалізацією товарів, робіт та послуг. Для обліку розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами, авансами виданими, нарахованими доходами, за претензіями та іншими операціями використовується рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами».
За дебетом рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами» відображається виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом — її погашення чи списання.
Рахунок 37 «Розрахунки з іншими дебіторами» має такі субрахунки:

 1. 371 «Розрахунки за виданими авансами»;
 2. 372 «Розрахунки з підзвітними особами»;
 3. 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»;
 4. 374 «Розрахунки за претензіями»;
 5. 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків»;
 6. 376 «Розрахунки за позиками членам кредитних спілок»;
 7. 377 «Розрахунки з іншими дебіторами».

Аналітичний облік на субрахунках ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення. Розглянемо особливості обліку на цих субрахунках.
Для обліку розрахунків за авансами, виданими іншим підприємствам, використовується субрахунок 371 «Розрахунки за виданими авансами».
За дебетом цього субрахунка обліковуються суми виданих авансів, а також суми, сплачені за рахунками за виконані роботи з проміжних рахунків.
Сплата постачальникам авансових платежів відображається такими записами:
Дебет 371 «Розрахунки за виданими авансами»
Кредит 30 «Каса»
або
Кредит 31 «Рахунки в банках»
або
Кредит 33 «Інші кошти».
За кредитом субрахунка 371 обліковуються суми, погашені зарахуваннями під час розрахунків за поставлені матеріали, товари, виконані роботи, суми авансів, повернені постачальниками та підрядниками як невикористані, тощо. Ці події відображаються в бухгалтерському обліку такими записами:
Дебет 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
або
Дебет 30 «Каса»
або
Дебет 31 «Рахунки в банках»
Кредит 371 «Розрахунки за виданими авансами».
У процесі діяльності підприємства мають місце госпо-
дарські операції, які пов’язані з видачею грошей підзвітним
особам. Службовці отримують грошові кошти на різні цілі —
закупівлю запасів, матеріалів, товарів, поїздок у відрядження
тощо.
Видача під звіт грошових коштів підзвітним особам і строки та порядок їх звіту перед підприємством регламентуються Порядком ведення касових операцій у національній валюті України.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.