лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансовий облік (облік активів)

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Подпись: Приклад 7

Таблиця 3.18


Зміст операцій

Дебет

Кредит

Сума

1

Придбано пакет акцій

143

311

30 000

2

Нараховано витрати, пов’язані з придбанням пакета акцій

143

685

800

3

Зниження ціни інвестицій до рівня ринкових цін у зв’язку зі зниженням користності вкладень

952

143

5300

Отже, балансова оцінка цієї інвестиції знизилася до 25 500 грн (30 000 + 800 – 5300).
3.4.3. Облік фінансових інвестицій
за амортизованою собівартістю
Метод оцінки фінансових інвестицій за амортизованою собівартістю застосовують до інвестицій, які утримують на підприємстві до їх погашення. Такі інвестиції здійснюються, як правило, способом придбання цінних паперів — облігацій, казна­чейських зобов’язань та ощадних сертифікатів банку. Після закінчення терміну обігу інвестору буде повернута номінальна вартість придбаного цінного папера.
Придбання облігацій може мати різну мету: одержання прибут­ку на тимчасово вкладені грошові кошти чи довгострокове інве-
стування для важливіших програм, наприклад, придбання облігацій дочірніх підприємств до моменту їх погашення, що забез­печує менш ризикове порівняно з акціями одержання доходів у вигляді відсотків. Методологічні основи обліку інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення, визначені на сьогодні П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”. Інвестиції в облігації розглядаються в стандарті окремо, оскільки передбачають особливий підхід до їх оцінки на дату балансу.
Фінансові інвестиції в довгострокові облігації передбачають періодичне одержання відсотків відповідно до номінальної відсот­кової ставки та відшкодування власникам номінальної вартості по завершенні терміну позики, тобто при їх погашенні. Номінальна відсоткова ставка — це ставка з відсотків, що базується на номінальній вартості облігацій і повинна виплачуватись утримувачам облігацій. Зазначена ставка є фіксованою і діє протягом усього терміну позики. Номінальна ставка, як правило, є близькою до ринкової.
Як і інші види придбаних цінних паперів, облігації початково відображаються за собівартістю. Тобто на момент купівлі з позиції обліку суттєвою є ринкова вартість облігацій. Ринкова вартість придбаних облігацій може відрізнятися від номінальної (бути вищою чи нижчою).
Якщо в момент придбання облігації виявиться, що її ринкова вартість вища за номінальну, це означає, що вона придбана з дисконтом. Дисконт — це сума перевищення номінальної вартості облігації над вартістю, за якою вона випускається на фінансовий ринок.
Якщо в момент купівлі облігації виявиться, що її ринкова вартість нижча за номінальну, то вона придбана з премією. Премія дорівнює сумі перевищення вартості, за якою облігація випускається на ринок, над її номінальною вартістю. Це означає, що облігації можуть бути придбані з премією або з дисконтом.
Для того щоб облігації, які утримуються на балансі інвестора (рядок 045 балансу), були оцінені за їхньою поточною вартістю (подібно, до того, як за поточною вартістю показуються боргові зобов’язання перед власниками облігацій за рядком 450 на балансі емітента), необхідно виконати розрахунок амортизації премії (якщо початкова ціна придбаних облігацій була вищою за номінальну) або розрахунок амортизації дисконту (якщо їхня початкова ціна нижча за номінал). Окрім цього слід наприкінці кожного періоду збільшувати вартість придбаних облігацій на суму амортизації дисконту з одночасним віднесенням цієї суми на збільшення доходів:
Д-т 142 (або 143) К-т 733 “Інші доходи від фінансових операцій”
або зменшувати її на суму амортизації премії з одночасним віднесенням цієї суми на збільшення, витрат:
Д-т 952 “Інші фінансові витрати” К-т 142 (або 143).
Іншими словами, інвестор зобов’язаний з дати придбання до моменту погашення облігації амортизувати одержану суму премії чи дисконту, що призведе до зменшення собівартості (у разі амортизації премії) чи її збільшення (за амортизації дисконту).
Суть амортизації дисконту та амортизації премій вже була розглянута в розд. 3.2. Слід зазначити,  що сума дисконту має спрямовуватися на збільшення витрат на виплати відсотків держателям. Унаслідок такого списання сума дисконту з року в рік зменшується, тим часом як поточна вартість облігацій (номінальна мінус дисконт), відповідно, збільшується. У зв’язку з цим амортизація дисконту протягом цього періоду має розподілитися таким чином, щоб на дату погашення облігацій їхня поточна вартість дорівнювала номінальній, тобто сума дисконту за ними сягнула нульового значення.
Сума премій повинна спрямовуватися на покриття витрат на виплату відсотків власникам. Унаслідок такого списання сума премій з року в рік зменшується, знижуючи, відповідно, поточну вартість облігацій. Тому амортизація премії протягом усього періоду має розподілитися таким чином, щоб на дату погашення облігацій їхня поточна вартість дорівнювала номінальній, тобто сума премій за ними сягнула нульового значення.
Таким чином, собівартість облігації поступово доводитиметься до номінальної вартості, а на дату погашення досягне відповід­ної величини.
Отже, амортизована вартість інвестицій — це теперішня вартість боргових цінних паперів на момент їх погашення, приведена до номіналу.
У міжнародній практиці передбачено два методи амортизації — прямолінійний та метод ефективної ставки відсотків.
У нашій країні перевага віддається останньому, як більш точному й методологічно правильному.
Амортизована собівартість фінансових інвестицій (АСФІ) — собівартість фінансових інвестицій з урахуванням часткового їх списання внаслідок зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) на суму накопиченої амортизації дисконту (премії):
АСФІ = первісна собівартість + (–) накопичена
сума амортизації дисконту (премії).
Таким чином, амортизована собівартість визначається способом коригування первісної вартості на суму накопиченої амортизації дисконту (премії).
Як зазначалося вище, дисконт (премія) виникають у разі відхилення ринкової вартості облігації від номіналу. Якщо інвестор сплачує більше номіналу, уважається, що боргові зобов’язання придбані з премією, якщо менше — з дисконтом.
Дисконт і премія амортизуються інвестором протягом періоду з дати придбання до дати погашення за методом ефективної ставки відсотка. За цим методом річна сума амортизації визначається такими формулами:

  1. у разі амортизації дисконту:

  1. у випадку амортизації премії:


Визначення ефективної ставки відсотка в разі придбання інвестиції з дисконтом здійснюється за формулою:
.
Ефективна ставка відсотка у випадку придбання інвестиції з премією визначається в такий спосіб:
.
Сума амортизації дисконту або премії нараховується одночасно з нарахуванням відсотка, що підлягає отриманню.
Нарахування й отримання відсотків за придбаними облігаціями відображається в обліку власником таким чином:
1. Д-т 373 “Розрахунки за нарахованими доходами” 
К-т 732 “Відсотки одержані” — нарахування відсотків;
2. Д-т 311 “Поточні рахунки в національній валюті”
К-т 373 “Розрахунки за нарахованими доходами” — отримання відсотків.
Розглянемо приклади обліку фінансових інвестицій за методом амортизованої собівартості.

Подпись: Приклад 1Облігації придбано з дисконтом. Підприємство А 01 січня 2003 р. придбало облігації підприємства Б. Номінальна вартість придбаних 01 січня 2003 р. облігацій становить 3000 грн, ціна придбання — 2760 грн.
Процентна ставка за облігаціями — 5 % річних.
Термін погашення облігацій настає через чотири роки.
У даному випадку фінансові інвестиції здійснено з метою їх утримання до погашення.
Дисконт дорівнює 240 грн (3000 – 2760).
Для визначення річної суми амортизації дисконту треба визначити ефективну ставку відсотка.

Складемо графік амортизації дисконту за інвестиціями в облігації (табл. 3.19).
Таблиця 3.19
ГРАФІК АМОРТИЗАЦІЇ ДИСКОНТУ ЗА ІНВЕСТИЦІЯМИ В ОБЛІГАЦІЇ


Дата

Номінальна сума
відсотка, грн

Сума відсотка
за ефективною
ставкою, грн

Сума
амортизації, грн
(гр. 3 – гр. 2)

Амортизована
собівартість
інвестиції, грн

01.01.03

2760,00

31.12.03

150

201,25 =
= (2760 ? 7,2917 %)

51,25 =
= (201,25 – 150)

2811,25 =
= 2760 + 51,25

31.12.04

150

204,99 =
= (2811,25 ? 7,2917 %)

54,99 =
= (204,99 – 150)

2866,24 =
= 2811,25 + 54,99

31.12.05

150

208,99 =
= (2866,24 ? 7,2917 %)

58,99 =
= (208,99 – 150)

2925,23 =
= 2866,24 + 58,99

31.12.06

150

244,77*

74,77 =
= (224,77 – 150)*

3000 =
= 2925,23 + 74,77

________
Примітка:
Розрахунки виконані з округленням.
*У даному разі за останній рік сума відсотка за ефективною ставкою та сума амортизації дисконту визначається таким чином, щоб балансова вартість інвестиції на дату погашення дорівнювала номінальній вартості.

Відобразимо в обліку розглядувані облігації (табл. 3.20)
Таблиця 3.20
ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОБЛІГАЦІЙ, ПРИДБАНИХ З ДИСКОНТОМ


Зміст операцій

Дебет

Кредит

Сума

1

01.01.03 — купівля облігацій з дисконтом

142 (143)

311

2760

 

Після закінчення першого року:

 

 

 

2

31.12.03 — нараховано амортизацію дисконту за перший рік

142 (143)

733

51,25

3

Нараховано відсотки за облігаціями до отримання за перший рік

373

732

150

4

Отримано відсотки за облігаціями

311

373

150

 

Після закінчення другого року:

 

 

 

5

31.12.04 — нараховано амортизацію дисконту за другий рік

142 (143)

733

54,99

Закінчення табл. 3.20


Зміст операцій

Дебет

Кредит

Сума

6

Нараховано відсотки за облігаціями до отримання за другий рік

373

732

150

7

Отримано відсотки за облігаціями

311

373

150

 

Після закінчення третього року:

 

 

 

8

31.12.03 — нараховано амортизацію дисконту за третій рік

142 (143)

733

58,99

9

Нараховано відсотки за облігаціями до отримання за третій рік

373

372

150

10

Отримано відсотки за облігаціями

311

373

150

 

Після закінчення четвертого року:

 

 

 

11

31.12.06 — нараховано амортизацію дисконту за четвертий рік

142 (143)

733

74,77

12

Нараховано відсотки за облігаціями до отримання за четвертий рік

373

732

150

13

Отримано відсотки за облігаціями

311

373

150

14

Погашено облігації (повернення номінальної суми облігацій)

311

142 (143)

2760

Подпись: Приклад 2
01 січня 2003 року підприємство А придбало облігації іншого підприємства Б. При цьому номінальна вартість придбаних облігацій становить 3000 грн, ціна придбання їх — 3240 грн.
Процентна ставка за облігаціями — 5 % річних.
Термін погашення облігацій настає через три роки.
У даному випадку інвестиції здійснено з метою їх утримання до погашення.
Облігації придбані з премією.
Премія = 3240 – 3000 = 240 грн.
Для визначення річної суми амортизації премії треба визначити ефективну ставку відсотка.
.
Визначимо амортизацію премій та відобразимо в обліку облігації, придбані з премією (табл. 3.20 і 3.21)
Таблиця 3.20
РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЇ ПРЕМІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЯМИ В ОБЛІГАЦІЇ


Дата

Номінальна сума
відсотка, грн

Сума відсотка
за ефективною
ставкою, грн

Сума
амортизації, грн
(гр. 3 – гр. 2)

Амортизована
собівартість
інвестиції, грн

01.01.03

3240

31.12.03

150

72 =
= (3240 ? 2,2435%)

78 =
= (150 – 72)

3162 =
= 3240 – 78

31.12.04

150

70 =
= (3162 ? 2,2435%)

80 =
= (150 – 70)

3082 =
= 3162 – 80

31.12.05

150

68 =
= (3082 ?2,2435%)

82 =
= (150 – 68)

3000 =
= 3082 – 82

________
Примітка: Розрахунок амортизації премії за облігацією здійснюється з округленням.
Таблиця 3.21
ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОБЛІГАЦІЙ, ПРИДБАНИХ ІЗ ПРЕМІЄЮ


Зміст операцій

Дебет

Кредит

Сума

1

01.01.03 — купівля облігацій із премією

142 (143)

311

3240

 

Після закінчення першого року:

 

 

 

2

31.12.03 — нараховано амортизацію премії за перший рік

952

142 (143)

78

3

Нараховано відсотки за облігаціями до отримання за перший рік

373

372

150

4

Отримано відсотки за облігаціями

311

373

150

 

Після закінчення другого року:

 

 

 

5

31.12.04 — нараховано амортизацію пре­мії за другий рік

952

142 (143)

80

6

Нараховано відсотки за облігаціями до отримання за другий рік

373

732

150

7

Отримано відсотки за облігаціями за другий рік

311

373

150

 

Після закінчення третього року:

 

 

 

8

31.12.05 — нараховано амортизацію пре­мії за третій рік

952

142 (143)

82

9

Нараховано відсотки за облігаціями до отримання за третій рік

373

732

150

10

Отримано відсотки за облігаціями

311

373

150

11

Погашено облігації (повернення номінальної суми облігацій)

311

142 (143)

3240

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.