лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансовий облік (облік активів)

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

3.4. Облік довгострокових інвестицій


Довгострокові фінансові інвестиції — це відповідні вкладення в статутні капітали інших підприємств і надання підприємствам довгострокових позик з метою отримання інвестиційного доходу. Довгострокові фінансові інвестиції — це такі види вкладень:

  1. придбання довгострокових боргових цінних паперів;
  2. вкладення в статутні капітали інших підприємств, включаючи придбання пайових цінних паперів — акцій;
  3. надання іншим підприємствам довгострокових позик.

Вкладаючи свої активи в інші підприємства, інвестор обліковує їх не серед ресурсів, призначених для внутрішнього споживання або експлуатації, а як знеособлену сукупність активів, об’єднаних назвою “інвестиції”. Тобто з моменту інвестування вони вже не є для підприємства-вкладника його будівлями, спорудами, обладнанням, коштами або запасами, а, незалежно від своєї форми, вважаються акціями, паями (частками), наданими позиками. Вкладені (інвестовані) в інше підприємство ресурси є фінансовими активами інвестора або його фінансовими інструментами. З іншого боку, на балансі підприємства — об’єкта інвестування — ці ресурси, взяті до обліку як цілком визначені види активів, у своїй вартісній сукупності є інвестиційною власністю підприємства-інвестора. Довгострокові фінансові інвестиції обліковуються останнім на рахунках:
141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі”;
142 “Інші інвестиції пов’язаним сторонам”;
143 “Інвестиції непов’язаним сторонам”.
До кожного з цих рахунків можуть відкриватися рахунки третього порядку, такі як:

  1. “Частки, паї та акції”;
  2. “Боргові цінні папери”;
  3. “Надані довгострокові позики”;
  4. “Внески за договором про створення спільного підприєм­ства”.

При цьому, якщо надана позика забезпечується векселем позичальника, ця інвестиція обліковується на рахунку “Боргові цінні папери”. Наведений перелік можливих рахунків не є вичерп­ним. Облік довгострокових інвестицій у дочірні, асоційовані та спільні підприємства слід вести на рахунку 141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом участі в капіталі” (табл. 3.4 і 3.5). Облік довгострокових інвестицій у підприємства, що не підпадають під визначення дочірніх, асоційованих або спільних через недостатність часток інвестора в їхньому капіталі, потрібно вести на рахунку 143 “Інвестиції непов’язаним сторонам” за собівартістю (якщо це пайові цінні папери — акції, не призначені для продажу) або за амортизованою собівартістю (якщо це боргові цінні папери — довгострокові векселі та довгострокові облігації). Щодо рахунка 142 “Інші інвестиції пов’язаним сторонам”, то він призначений для обліку довгострокових боргових цінних паперів (облігацій, векселів) дочірніх, асоційованих і спільних підприємств, тобто підприємств, які завдяки основним (пайовим) вкладенням інвестор контролює або на які справляє істотний вплив. Звідси випливає, що на рахунку 142 не може бути сальдо за відсутності його на рахунку 141.
Таблиця 3.4
ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ ЗА ДЕБЕТОМ РАХУНКА 141
“ІНВЕСТИЦІЇ ПОВ’ЯЗАНИМ СТОРОНАМ
ЗА МЕТОДОМ УЧАСТІ В КАПІТАЛІ”


Зміст операцій

Дебет

Кредит

1

Придбання контрольного (блокувального) пакета акцій за кошти, або спрямування інвестицій в спільне підприємство у грошовій формі, достатніх, щоб справляти істотній вплив на його діяльність

141

311

2

Збільшення частки інвестора в капіталі об’єкта інвестування внаслідок приросту за звітний період іншого вкладеного капіталу

141

421

3

Збільшення частки інвестора в капіталі об’єкта інвестування внаслідок приросту за звітний період іншого вкладеного капіталу

141

422

4

Збільшення частки інвестора в капіталі об’єкта інвестування внаслідок приросту за звітний період суми дооцінки активів, що належать об’єкту інвестування

141

423

5

Збільшення частки інвестора в капіталі об’єкта інвестування в частині, еквівалентній вартості безоплатно отриманих необоротних активів

141

424

6

Збільшення частки інвестора в капіталі об’єкта інвестування внаслідок приросту за звітний період іншого додаткового капіталу

141

425

7

Витрати на оплату послуг сторонніх організацій, якими супроводжується придбання контрольного або блокувального пакета акцій, додаються до вартості інвестицій

141

685

8

Частка чистого прибутку асоційованого підприємства, зароблена ним у звітному періоді, збільшує вартість інвестицій

141

721

9

Частка чистого прибутку спільного підприємства, зароблена ним у звітному періоді, збільшує вартість інвестицій

141

722

10

Частка чистого прибутку дочірнього підприємства, зароблена ним у звітному періоді, збільшує вартість інвестицій

141

723

11

До наявного пакета акцій іншого підприємства, придбавається ще певна кількість акцій цього самого підприємства достатня для того, щоб в сумі ці інвестиції були блокувальним пакетом. Таким чином, об’єкт інвестування перетворюється з непов’язаної сторони на пов’язану

141

143

Таблиця 3.5
ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ ЗА КРЕДИТОМ РАХУНКА 141
“ІНВЕСТИЦІЇ ПОВ’ЯЗАНИМ СТОРОНАМ
ЗА МЕТОДОМ УЧАСТІ В КАПІТАЛІ”


Зміст операцій

Дебет

Кредит

1

Зниження частки інвестора в капіталі об’єкта інвестування настільки, що частка, яка залишилася не являє собою контрольний (блокувальний) пакет. Таким чином, об’єкт інвестування перетворюється з пов’язаної сторони на непов’язану

143

141

2

Нарахування доходів до отримання (наприклад, дивідендів або доходів від участі чистого прибутку об’єкта інвестування)

373

141

3

Частка збитків, належних інвестору за звітний період, зменшує суму інвестицій у дочірнє, асоційоване або спільне підприємство

96

141

За дебетом цих рахунків відображається інформація про види інвестицій і вкладені суми, за кредитом — зменшення вартості вкладень і вибуття цих активів зі складу фінансових інвестицій.
За дебетом рахунка 141 відображаються суми, які становлять частку інвестора в капіталі підприємства — пов’язаної сторони, — у кореспонденції з рахунками обліку коштів, доходів і розрахунків. За кредитом рахунка 141 відображаються суми дивідендів або інших виплат емітента, належні інвестору з нарахованої черговий раз частки прибутку, у кореспонденції з рахунком обліку розрахунків.
Рахунок 142 “Інші інвестиції пов’язаним сторонам” — це рахунок бухгалтерського обліку довгострокових позик і боргових цінних паперів підприємств, які завдяки основним (пайовим) вкладенням інвестор контролює або на діяльність яких справляє істотний вплив. За дебетом рахунка 142 відображається вартість придбаних у пов’язаних осіб довгострокових облігацій, а також надання їм необлігаційних позик у кореспонденції з рахунками коштів або розрахунків (табл. 3.6), за кредитом — їх вибуття,
зниження вартості чи зменшення заборгованості, в кореспонденції з рахунками розрахунків (див. 3.7). Довгострокові фінансові інвестиції на рахунку 142 обліковуються за собівартістю або справедливою вартістю, а облігації — за амортизованою собівартістю.
Таблиця 3.6
ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ ЗА ДЕБЕТОМ РАХУНКА 142
“ІНШІ ІНВЕСТИЦІЇ ПОВ’ЯЗАНИМ СТОРОНАМ”


Зміст операцій

Дебет

Кредит

1

Придбання довгострокових боргових цінних паперів або надання довгострокової грошової позики за договором позики

142

311

2

Включення до первісної вартості фінансових інвестицій податків або обов’язкових платежів, обкладенням якими супроводжується придбання цінних паперів або укладення договорів позики. Проведення можливе лише у випадках, коли ці податки та платежі не підлягають відшкодуванню

142

64

3

Нарахування амортизації дисконту (на балансі утримувача облігацій), зарахування збільшеної таким чином вартості цінних паперів до складу фінансових доходів

142

733

Таблиця 3.7
ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ ЗА КРЕДИТОМ РАХУНКА 142
“ІНШІ ІНВЕСТИЦІЇ ПОВ’ЯЗАНИМ СТОРОНАМ”


Зміст операцій

Дебет

Кредит

1

Погашення довгострокових облігацій або наданих позик. Проведення можливе в разі, якщо зазначені інвестиції значилися в складі довгострокових до моменту погашення

311

142

2

Нарахування амортизації премії (на балансі утримувача облігацій), зарахування суми зниження вартості цінних паперів до складу фінансових витрат

952

142

3

Списання довгострокових цінних паперів, а також інших довгострокових вкладень (крім позик) уна-
слідок їх продажу

971

142

4

Втрата фінансових інвестицій унаслідок надзвичайних подій

99

142

Рахунок 143 “Інвестиції непов’язаним сторонам” — це рахунок бухгалтерського обліку довгострокових позик і боргових цінних паперів підприємств, які не є стосовно інвестора дочірніми, асоційованими або спільними (див. табл. 3.8 і 3.9). Тобто боргові цінні папери виражають позичання грошей. До них належать: комерційні (товарні) векселі, грошові й ощадні сертифікати, довгострокові та інші документально оформлені зобов’язання з терміном виконання понад один рік. Довгострокові фінансові інвестиції на рахунку 143 обліковуються за собівартістю або справедливою вартістю, а векселі та облігації — за амортизованою собівартістю.
Таблиця 3.8
ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ ЗА ДЕБЕТОМ РАХУНКА 143
“ІНВЕСТИЦІЇ НЕПОВ’ЯЗАНИМ СТОРОНАМ”


Зміст операцій

Дебет

Кредит

1

Придбання довгострокових цінних паперів або надання довгострокової грошової позики за договором позики

143

311

2

Отримання довгострокового кредиту або позики довгостроковими борговими цінними паперами

143

50

3

Отримання короткострокового кредиту або позики у вигляді довгострокових боргових цінних паперів

143

60

4

Включення до первісної вартості фінансових інвестицій податків або обов’язкових платежів, обкладенням якими супроводжується придбання цінних паперів або укладення договорів позики. Проведення можливе у разі, коли ці податки та платежі не підлягають відшкодуванню

143

64

5

Нарахування амортизації дисконту (на балансі утримувача облігацій), зарахування збільшеної таким чином вартості цінних паперів до складу фінансових доходів

143

733

Таблиця 3.9
ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ ЗА КРЕДИТОМ РАХУНКА 143
“ІНВЕСТИЦІЇ НЕПОВ’ЯЗАНИМ СТОРОНАМ”


Зміст операцій

Дебет

Кредит

1

Погашення довгострокових облігацій, векселів, наданих позик і повернення коштів з депозиту

311

143

2

Нарахування амортизації премії (на балансі власника облігацій), зарахування суми зниження вартості цінних паперів до складу фінансових витрат

952

143

3

Списання довгострокових цінних паперів, а також інших довгострокових вкладень (крім позик) уна-
слідок їх продажу

971

143

4

Втрата фінансових інвестицій унаслідок надзвичайних подій

99

143

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.