лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансовий облік (облік активів)

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Навчальний посібник

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

Бабіч В. В., Сагова С. В.

Фінансовий облік (облік активів)

 

 

 


ББК 65.052.21
Б 12
Рецензенти
В. О. Мандибура, д-р екон. наук, проф.
(Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)
Г. К. Яловий, д-р екон. наук, проф.
(Міжнародний університет фінансів України)
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-2225 від 15.10.04

Редакційна колегія обліково-економічного факультету
Голова редакційної колегії B. I. Єфіменко, канд. екон. наук, проф.
Секретар редакційної колегії М. Г. Кірданов, канд. екон. наук, старш. викл.
Члени редакційної колегії: М. В. Кужельний, д-р екон. наук, проф.; Ю. А. Кузьмінський, д-р екон. наук, проф.; В. Я. Савченко, канд. екон. наук, проф.; М. Г. Чумаченко, д-р екон. наук, проф.; В. М. Добровський, канд. екон. наук, проф.

 

Бабіч В. В., Сагова С. В.

П 32       Фінансовий облік (облік активів): Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2006. — 282 с.
ISBN 966–574–815–7

Посібник написано відповідно до програми навчальної дисципліни «Фінансовий облік-1», затвердженої Міністерством освіти і науки України. У ньому викладено методику бухгалтерського фінансового обліку активів. Він є першою частиною загального курсу «Фінансовий облік». Основна увага приділена документальному оформленню господарських операцій та методиці їх відображення в системі рахунків і регістрах бухгалтерського обліку.
Посібник підготовлено з урахуванням вимог Національних стандартів бухгалтерського обліку.
Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Облік і аудит» та для підготовки фахівців з фінансів, економіки, аудиту, податкової системи та інших спеціалістів, які вивчають бухгалтерський облік. Може бути використаний працівниками бух­галтерії і інших підрозділів підприємств різних галузей.


© В. В. Бабіч, С. В. Сагова, 2006
ІSBN 966–574–815–7                                                          © КНЕУ, 2006

Навчальне видання

БАБІЧ Віталій Васильович
САГОВА Світлана Володимирівна

ФІНАНСОВИЙ облік
(облік активів)

Навчальний посібник

Редактор С. Філяка
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор Н. Мельник
Верстка О. Бабич

 

Підп. до друку 12.09.05. Формат 60?84/16. Папір офсет. № 1.
Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний.
Ум. друк. арк. 16,39Наклад 1200прим. Зам. № 04-2870.

Київський національний економічний університет
03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.