лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Трудове право України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ІІ. ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ
»

 

 

 

  • Загальна характеристика трудового права України в сучасних умовах.
  • Трудове право України як одна з галузей у системі права України.
  • Поняття трудового права України.
  • Предмет трудового права України (поняття та особливості).
  • Суспільні відносини, які є предметом трудового права України.
  • Індивідуальні трудові відносини (поняття та види).
  • Характерні риси індивідуальних трудових відносин.
  • Колективні трудові відносини (поняття та види).
  • Підстави виникнення трудових відносин, які є предметом трудового права України.
  • Загальна характеристика суспільних відносин, які є предметом трудового права України.
  • Поняття методу трудового права України.
  • Особливості методу трудового права України.
  • Загальна характеристика принципів трудового права України (поняття, класифікація).
  • Характеристика підходів до формування принципів трудового права України.
  • Характерні риси принципів трудового права України.
  • Конституційні принципи трудового права України.
  • Свобода праці як один із основних принципів трудового права України.
  • Функції трудового права України.
  • Система трудового права України (поняття та структура).
  • Предмет і система науки трудового права.
  • Співвідношення понять трудового права й науки трудового права України та система галузі.
  • Загальна характеристика суб’єктів трудового права України (поняття, класифікація).
  • Правовий статус працівників як суб’єктів трудового права України (правосуб’єктність, права, обов’язки та відповідальність).
  • Права та обов’язки працівника як суб’єкта трудових правовідносин.
  • Правовий статус роботодавців як суб’єктів трудового права України (правосуб’єктність, права, обов’язки та відповідальність).
  • Права та обов’язки роботодавця як суб’єкта трудових правовідносин.
  • Професійні спілки як суб’єкт трудового права України (поняття, правосуб’єктність, права та обов’язки).
  • Трудовий колектив як суб’єкт трудового права України (по­няття, правосуб’єктність, права та обов’язки).
  • Державне регулювання трудових відносин.
  • Загальна характеристика Міжнародної організації праці.
  • Загальна характеристика джерел трудового права України (поняття, їх класифікація та види).
  • Характеристика Конституції — Основного Закону України — як джерела трудового права України.
  • Загальна характеристика Кодексу Законів про працю як джерела трудового права України.
  • Конституція та інші закони в системі джерел трудового права України.
  • Загальна характеристика та співвідношення законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів у системі джерел трудового права України.
  • Загальна характеристика актів соціального партнерства та локальних нормативно-правових актів (поняття, сфера застосування).
  • Акти Конституційного Суду України та Пленуму Верховного Суду України в системі джерел трудового права України.
  • Міжнародно-правове регулювання праці в Україні.
  • Конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці в системі джерел трудового права України.
  • Загальна характеристика законодавства України про працю.
  • Працевлаштування та зайнятість (поняття та співвідношення).
  • Безробітні (поняття та їх правовий статус). Категорії громадян, які не визнаються безробітними.
  • Правові форми реалізації громадянами України права на працю.
  • Працевлаштування іноземців в Україні.
  • Загальна характеристика матеріального забезпечення та соціальних послуг у випадку безробіття (поняття та види).
  • Соціальне партнерство (поняття, принципи, сторони).
  • Організаційно-правові форми соціального партнерства.
  • Поняття, зміст та сторони колективного договору.
  • Поняття, зміст та сторони генеральної угоди, а також галузевої й регіональної угод.
  • Сфера укладення колективного договору, угод.
  • Дія колективного договору.
  • Дія генеральної угоди та галузевої й регіональної угод.
  • Колективні переговори та вирішення розбіжностей, що виникають під час укладення колективних договорів, угод.
  • Реєстрація колективних договорів, угод.
  • Недієвість умов колективного договору.
  • Термін дії, контроль за виконанням колективного договору, звіти про виконання.
  • Термін дії, контроль за виконанням генеральної угоди та угод на галузевому й регіональному рівнях.
  • Відповідальність за порушення й невиконання колективного договору.
  • Перспективи розвитку колективно-договірного регулювання у трудовому праві України.
  • Відмінність колективного договору від трудового.
  • Співвідношення між законодавчим актом, що регулює пред­мет трудового права України, та колективним договором, генеральною угодою, угодами на галузевому та регіональному рівнях, трудовим договором.
  • Трудовий договір (поняття, зміст та сторони).
  • Обов’язкові та факультативні умови укладення трудового договору.
  • Сторони трудового договору (поняття, права та обов’язки).
  • Форми трудового договору та випадки обов’язкового додер­жання письмової форми.
  • Поняття трудової функції та місця роботи за трудовим договором.
  • Відмінність трудового договору від суміжних цивільно-правових договорів.
  • Види трудового договору, їх загальна характеристика.
  • Характеристика строкового трудового договору (поняття, умови та порядок укладення).
  • Характеристика безстрокового трудового договору (поняття, умови та порядок укладення).
  • Контракт у трудовому праві України (поняття, зміст та сфера застосування, категорії працівників, на яких поширюється).
  • Характеристика трудового договору, укладеного з фізичною особою — роботодавцем.
  • Загальний порядок укладення трудового договору.
  • Реєстрація трудових договорів, колективних договорів, угод.
  • Порядок проведення конкурсного відбору.
  • Випробування під час прийняття на роботу (поняття, мета, випадки щодо заборони встановлення певним категоріям працівників, терміни та результати за проведенням).
  • Документи, необхідні для прийняття на роботу.
  • Трудова книжка (поняття, вміст кола відомостей, порядок ведення).
  • Зміна умов трудового договору. Переведення працівника на іншу роботу (поняття, види та умови).
  • Переміщення у трудовому праві України.
  • Відмінність між переведенням та переміщенням працівника у трудовому праві України.
  • Припинення трудового договору (поняття, підстави, класифікація та види).
  • Загальні підстави припинення трудового договору.
  • Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений термін, за ініціативою працівника (порядок та умови).
  • Розірвання трудового договору, укладеного на визначений термін, за ініціативою працівника (умови та порядок).
  • Підстави розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця.
  • Розірвання трудового договору за вимогою профспілкового органу.
  • Розірвання трудового договору за обставинами, що не залежать від сторін трудового договору.
  • Гарантії під час розірвання трудового договору з працівником за ініціативою роботодавця.
  • Розірвання трудового договору за попередньою згодою профспілкового органу.
  • Порядок надання згоди профспілковим органом на розір­вання трудового договору з працівником.
  • Оформлення звільнення працівника з роботи та проведення з ним розрахунку.
  • Усунення від роботи (поняття, коло осіб, умови та порядок застосування).
  • Робочий час (поняття та види).
  • Загальна характеристика нормальної тривалості робочого часу.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.