лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Трудове право України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

V. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
ІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

 

 

 

 1. Трудове право України за умов переходу до ринкової економіки.
 2. Місце трудового права в системі права України.
 3. Теоретичні проблеми сучасного трудового права України.
 4. Колективні трудові відносини як складова предмета трудового права.
 5. Теоретичні проблеми правового регулювання колективних трудових відносин за сучасних умов.
 6. Індивідуальні трудові відносини як складова предмета трудового права.
 7. Сучасне втілення принципів трудового права України.
 8. Свобода праці як принцип сучасного трудового права.
 9. Договірне й централізоване регулювання умов трудового договору: проблеми та їх розв’язання.
 10. Теоретичні підходи до системи трудового права.
 11. Джерела трудового права України (проблеми та шляхи їх розв’язання).
 12. Актуальні проблеми розвитку та кодифікації трудового пра­ва України.
 13. Правосуб’єктність у трудових правовідносинах.
 14. Захист трудових прав громадян у світлі Конституції України.
 15. Юридичні гарантії трудових прав громадян.
 16. Вплив міжнародних норм про працю на національне трудове право.
 17. Міжнародний аспект правового регулювання соціально-тру­дових відносин.
 18. Соціальна значущість трудового договору в ринкових відносинах.
 19. Юридична природа трудового договору за ринкових умов.
 20. Основні концептуальні підходи до визначення змісту трудового договору.
 21. Трудове право в системі права України.
 22. Професійні спілки як суб’єкт трудових правовідносин.
 23. Роботодавці як суб’єкти трудових правовідносин.
 24. Правове регулювання контрактної форми трудового договору: проблеми та шляхи їх розв’язання.
 25. Правові форми реалізації громадянами права на працю.
 26. Правові проблеми регулювання трудових відносин на підприємствах недержавних форм власності.
 27. Правове регулювання працевлаштування іноземних громадян в Україні.
 28. Правове регулювання працевлаштування громадян України за кордоном.
 29. Відшкодування моральної шкоди за трудовим правом України.
 30. Правове регулювання матеріальної відповідальності сторін трудового договору.
 31. Соціальне партнерство у сфері праці.
 32. Колективний договір за нових умов господарювання.
 33. Вирішення колективних трудових конфліктів (спорів).
 34. Механізм розгляду індивідуальних трудових спорів.
 35. Контрольно-наглядова діяльність у сфері додержання законодавства про працю.
 36. Міжнародно-правове регулювання праці.

Методичні рекомендації щодо виконання
курсових робіт з трудового права

І. Мета й завдання курсових робіт

Відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти України № 161 від
2 червня 1993 р. (п. 3.9.2) та Положення про організацію навчаль­ного процесу в КНЕУ курсові роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, здобутих студентами за час навчання, та їх застосування до комплексного розв’я­зання конкретного фахового завдання, а також для отримання досвіду роботи з нормативно-правовими актами та науковою юридичною літературою, проектами законодавства.
Курсова робота — індивідуальна робота студента, вона має самостійний науковий характер і є важливим етапом навчального процесу та підготовки бакалаврів-юристів.
Під час підготовки до написання курсової роботи студенти матимуть змогу:

 1. поглибити теоретичні знання, здобуті в процесі вивчення певного курсу, навчитися самостійно працювати з літературою, законодавчим і статистичним матеріалом, робити узагальнення і висновки;
 2. навчитися аналізувати положення нормативно-правових актів, думки різних фахівців; робити власні висновки, формулювати пропозиції і рекомендації із вдосконалення правового регулювання тієї чи іншої сфери суспільних відносин.

До навчального плану входить написання курсових робіт із теорії держави й права, трудового права, цивільного права, господарського процесу.

II. Загальні вимоги до курсових робіт

Підготовка курсової роботи включає в себе такі етапи:

 1. вибір теми;
 2. ознайомлення з теоретичними та практичними проблемами, які повинно бути висвітлено в роботі;
 3. складання проекту плану курсової роботи;
 4. підбір нормативно-правових і літературних джерел, фактич­ного матеріалу;
 5. консультація з науковим керівником і затвердження плану (окрім студентів заочної форми навчання);
 6. написання та оформлення курсової роботи;
 7. передача курсової роботи науковому керівникові для перевірки (для студентів заочної форми навчання — здача роботи на кафедру для перевірки та рецензування);
 8. доопрацювання курсової роботи;
 9. захист курсової роботи.

Кожен студент зобов’язаний зареєструвати обрану тему курсової роботи на кафедрі. Кафедра призначає студентові наукового керівника з числа викладачів (за винятком студентів заочної форми навчання).
Студенти приходять на консультації до наукового керівника самостійно за власною ініціативою, за викликом лаборантів кафедри або безпосередньо наукового керівника.
Орієнтовна тематика курсових робіт розробляється кафедрою і може поновлюватися щороку. Кафедра рекомендує теми курсових робіт з урахуванням наукових проблем, які вона вирішує та які є актуальними для сучасного етапу розвитку юридичної науки в Україні.

ІІІ. Вибір теми курсової роботи
і складання плану

Вибір теми є першим етапом виконання курсової роботи. Студентам надається право обрати одну з тем, що запропоновано кафедрою, з дисципліни, з якої готується курсова робота.
Тематику курсових робіт з теорії держави й права, цивільного права України, трудового права та господарського про-
цесу кафедра складає згідно з навчальними планами цих дисциплін. Із дозволу наукового керівника студент може підго-
тувати курсову роботу за темою, обраною ним самостійно, якщо вона узгоджується з предметом відповідної навчальної
дисципліни.
Тематика курсових робіт повинна відповідати таким ви-
могам:

 1. актуальність і науково-практичне значення теми;
 2. зв’язок із досягненнями юридичної науки і державно-пра­вової практики.

У темі обов’язково має бути висвітлено питання історії науки (законодавства) і роль сучасних, у тому числі вітчизняних, учень у розвитку даної галузі юридичної науки.
Під час вибору теми рекомендується враховувати свою професійну орієнтацію на певний напрям юридичної діяльності, наявність достатньої кількості літературних джерел тощо.
Після обрання теми курсової роботи студент подає заяву на ім’я завідувача кафедри за встановленим зразком із проханням затвердити тему курсової роботи та призначити наукового керівника (за винятком студентів заочної форми навчання).
Після затвердження на кафедрі теми курсової роботи студент за два тижні повинен скласти план, де вказує назви розділів та підрозділів. План курсової роботи має охоплювати ключові питання теми; назви розділів слід формувати чітко, логічно та послідовно. План повинен включати вступ, 3 розділи (як виняток — 4), висновки, список використаних джерел. Краще не переобтяжувати план великою кількістю підрозділів (не більше 3—4 до кожного розділу). Рекомендується подавати розгорнутий план роботи, який включає формування назв розділів та підрозділів.
У процесі комплексного опрацювання зібраних матеріалів попередній план курсової роботи може коригуватися за погодженням із науковим керівником.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.