лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Трудове право України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

І. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ
»

 

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Тема 1. Предмет, метод, функції,
система трудового права України

Загальна характеристика трудового права України в умовах ринкових перетворень. Поняття трудового права України. Предмет трудового права України. Метод трудового права України. Функції трудового права України. Система трудового права України. Поняття та система трудового законодавства України. Місце трудового права в системі права України. Поняття та система науки трудового права України.

Тема 2. Основні принципи
трудового права України

Загальна характеристика принципів трудового права України. Поняття принципів трудового права України. Характерні риси принципів трудового права. Конституційні принципи трудового права України. Підходи до визначення принципів трудового права України. Принципи, які висловлюють політику держави у сфері правового регулювання ринку праці та ефективної зайнятості. Принципи, які визначають встановлення умов праці. Принципи, які визначають застосування праці працівників. Принципи, які відтворюють головні напрямки правової політики у сфері охорони здоров’я та захисту прав працівників. Принципи трудового права України за Кодексом законів про працю України. Свобода праці — один із основних принципів трудового права України.

Тема 3. Джерела трудового права України

Загальна характеристика джерел трудового права України. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація. Конституція — Основний Закон України — в системі джерел трудового права України. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти як джерело трудового права України.
Підзаконні нормативно-правові акти як джерело трудового права України: акти Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства праці та соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування. Акти соціального партнерства. Локальні нормативно-правові акти.
Акти Конституційного Суду України та Пленуму Верховного Суду України в системі джерел трудового права України. Акти Міжнародної організації праці та інших міжнародних організацій у системі джерел трудового права України.

Тема 4. Суб’єкти трудового права України

Загальна характеристика суб’єктів трудового права України. Поняття та класифікація суб’єктів трудового права України. Правовий статус суб’єктів трудового права України. Працівник як суб’єкт трудового права України. Права та обов’язки працівників. Роботодавець як суб’єкт трудового права України. Права та обов’язки. Трудові колективи як суб’єкти трудового права України. Основні функції та права трудового колективу. Професійні спілки як суб’єкти трудового права України. Основні функції та права професійних спілок.

Тема 5. Зайнятість та працевлаштування

Загальна характеристика зайнятості в Україні. Поняття зайнятості та працевлаштування. Широкий та вузький аспекти працевлаштування. Співвідношення понять працевлаштування та зайнятості. Поняття безробіття та часткового безробіття. Поняття та правовий статус безробітного. Відповідна робота. Працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в Україні та громадян України за кордоном.
Організація працевлаштування. Органи, що здійснюють виплату матеріального забезпечення та надають соціальні послуги. Види матеріального забезпечення на випадок безробіття та види соціальних послуг. Умови та порядок надання матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг у випадку безробіття.
Розділ ІІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО

Тема 6. Трудовий договір

Загальна характеристика трудового договору. Поняття та зміст трудового договору. Види й форми трудового договору. Контракт у трудовому праві України. Мета, порядок та умови укладення контракту; зміст, категорії працівників, із якими укладається контракт.
Загальний порядок прийняття на роботу. Порядок проведення конкурсного відбору. Трудова книжка. Поняття, терміни та резуль­тати випробування під час прийняття на роботу. Поняття та види переведення. Зміна істотних умов трудового договору. Поняття переміщення в трудовому праві України. Усунення від роботи.
Загальні підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за попередньою згодою з профспілковим органом. Порядок надання згоди на розірвання трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця без попередньої згоди з профспілковим органом. Розір­вання трудового договору за обставинами, що не залежать від сторін трудового договору. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового органу.
Порядок оформлення звільнення працівника з роботи.

Тема 7. Робочий час

Поняття та види робочого часу. Нормальна тривалість робочого часу. Скорочена тривалість робочого часу. Неповний робочий час. Поняття та види режиму робочого часу. Ненормований робочий день. Гнучкий режим. Робота змінами. Поділ робочого дня на частини.
Поняття надурочних робіт та умови залучення до них працівників. Поняття чергування та умови залучення до нього працівників. Поняття та види обліку робочого часу.

Тема 8. Час відпочинку

Поняття та види часу відпочинку. Перерви впродовж робочого дня. Щоденний відпочинок. Щотижневий відпочинок. Святкові та неробочі дні. Поняття відпустки та види відпусток. Тривалість і порядок надання щорічних основних відпусток. Тривалість та порядок надання щорічних додаткових відпусток, їх види. Тривалість, умови та порядок надання додаткових відпусток у зв’язку з навчанням. Тривалість, умови та порядок надання творчих відпусток. Тривалість, умови та порядок надання соціальних відпусток. Тривалість, види та умови надання відпустки без збереження заробітної плати.
Поділ щорічної відпустки на частини. Відкликання із щорічної відпустки. Перенесення, продовження щорічної відпустки.

Тема 9. Оплата та нормування праці

Загальна характеристика реформування оплати праці в Україні. Поняття оплати праці та заробітної плати, їх відмінність. Структура заробітної плати. Функції заробітної плати. Поняття мінімальної заробітної плати. Порядок установлення розміру мінімальної заробітної плати.
Установлення заробітної плати. Форми й системи заробітної плати. Тарифна система оплати праці. Договірна система оплати праці. Оплата праці за особливих умов. Обчислення середнього заробітку.
Індексація заробітної плати (поняття, порядок). Порядок, місце та терміни виплати заробітної плати. Випадки виплати заробіт­ної плати натурою.
Нормування праці. Поняття норм праці. Запровадження, заміна, перегляд та термін дії норм праці.

Тема 10. Гарантії та компенсації

Поняття та види гарантій і компенсацій у трудовому праві України. Загальні гарантії та компенсації. Гарантії забезпечення права громадян на працю. Гарантії у разі укладення, зміни та припинення трудового договору. Гарантії у разі направлення працівників у службові відрядження та в разі переїзду на роботу в іншу місцевість. Гарантії та компенсації працівників у разі виконання ними державних або громадських обов’язків. Гарантії та компенсації працівникам, які поєднують роботу з навчанням. Інші гарантії та компенсації для окремих категорій працівників.
Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки. Відрахування із заробітної плати за час відпустки. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати. Компенсація втрати частини заробітної плати.

Тема 11. Дисципліна праці

Поняття дисципліни праці та трудової дисципліни та їх співвідношення. Методи забезпечення трудової дисципліни. Поняття внутрішнього трудового розпорядку та його складові. Порядок затвердження внутрішнього трудового розпорядку.
Поняття та види заохочення за працю. Підстави та порядок застосування заохочення. Дисциплінарна відповідальність працівників. Поняття та складові дисциплінарного проступку. Поняття та види дисциплінарних стягнень. Порядок застосування дисциплінарних стягнень. Оскарження та зняття дисциплінарних стягнень.
Особливості застосування заохочень та дисциплінарних стягнень щодо окремих категорій працівників.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.