лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Трудове право України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 14. Нагляд і контроль за додержанням
законодавства про працю України.
Відповідальність за порушення
законодавства про працю

Завдання 1. Постановами Кабінету Міністрів України відповід­но від 12 квітня 2000 р. № 633 та від 30 серпня 2000 р. № 1351 створено Державний департамент із нагляду за охороною праці та Державний департамент із нагляду за додержанням законодавства про працю. Правовий статус зазначених урядових органів державного управління передбачено постановами уряду від 6 червня 2000 р. № 925 та від 29 листопада 2000 р. № 1771.
Дайте відповідь. Чи мають право і в яких випадках посадові особи Державного департаменту з нагляду за охороною праці та Державного департаменту з нагляду за додержанням законодав-
ства про працю: давати посадовим особам центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та підприємств обов’яз­кові для виконання приписи щодо усунення порушень законодавства про працю та умови праці, складати протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення, повідомляти роботодавців про накладання стягнення на окремих посадових осіб, винних у порушенні законодавства про працю та умови праці?
Завдання 2. За порушення встановлених термінів виплати заробітної плати та виплати її не в повному обсязі, директора державного підприємства «Укрбурштин» було притягнуто до адміністративної відповідальності.
Дайте відповідь. Чи передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення накладання стягнення на посадових осіб підприємств, установ і організацій за порушення встановлених термінів виплати заробітної плати та виплати її не в повному обсязі? Чи передбачено законодавством України притягнення фізичних осіб до інших видів юридичної відповідальності за порушення трудового законодавства? Якщо так, то в яких випадках і якому виду юридичної відповідальності мають підлягати фізичні особи? Наведіть приклади з кожного виду юридичної відповідальності.

Тема 15. Особливості регулювання праці
окремих категорій працівників

Завдання 1. К., якому виповнювалося 16 років, не маючи відповідної освіти, працевлаштувався машиністом сушильної установки на підземних роботах.
Дайте відповідь. Чи має право К. працювати машиністом сушиль­ної установки на підземних роботах? Якщо ні, то чому? Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням на нормативно-правові акти.
Завдання 2. Ч. прийняли на роботу; до кола її повноважень входило обслуговування ватержакетних печей у виробництві кольорових металів і сплавів, у процесі якого вона підіймала та переміщувала вантаж вагою 10 кг через кожні 10 хвилин.
Дайте відповідь. Чи на законних підставах Ч. прийняли на роботу з дорученням їй зазначених функцій? Обґрунтуйте свою відповідь із посиланням на нормативно-правові акти.
Розділ ІІІ. КОЛЕКТИВНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО

Тема 16. Соціальне партнерство

Завдання 1. 16 січня 2002 року між Кабінетом Міністрів України, Конфедерацією роботодавців України та всеукраїн-
ськими профспілками й профоб’єднаннями укладено Генеральну угоду на 2002—2003 рр., яку спрямовано на вдосконалення колек­тивно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розвиток соціального партнерства, реалізацію конституційних прав і гарантій працівників та роботодавців.
Дайте відповідь. Перерахуйте правові форми соціального парт­нерства у сфері праці. Чи є Генеральна угода на 2002—2003 роки однією з організаційно-правових форм соціального партнерства у сфері праці?
Завдання 2. Указами Президента України відповідно від 8 лю­того 1993 р. № 34/93 та 27 квітня 1993 року № 151/93 було створено Національну раду соціального партнерства та затверджено Положення про неї. Згідно з положенням Національна рада соціального партнерства є постійно діючим консультативно-дорад­чим органом при Президентові України. Даний орган складається з представників Кабінету Міністрів України, об’єднань підприємців та професійних спілок для узгодженого вирішення питань, що виникають у соціально-трудовій сфері. Крім того, для сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) Указом Президента України від 17 листопада 1998 р. № 1258/98 створено Національну службу посередництва й примирення, яка є постійно діючим державним органом.
Дайте відповідь. Проаналізуйте основні завдання та повноваження Національної ради соціального партнерства та Національної служби посередництва й примирення. У чому їх відмінність? Який центральний орган виконавчої влади організовує на засадах соціального партнерства проведення переговорів і укладення генеральної угоди, здійснює контроль за виконанням цієї угоди?
Завдання 3. Із метою створення умов для формування й реалізації соціальної політики, на основі визначеної стратегії економіч­ного розвитку та фінансової стабілізації, забезпечення права кожного громадянина на достатньому життєвому рівні, Указом Президента України від 24 травня 2000 р. № 717/2000 схвалено основні напрями соціальної політики на період до 2004 року. Зазначеними напрямами передбачено, що вдосконалення соціально-трудових відносин на всіх рівнях управління, запровадження нових підходів до підвищення дієвості соціального партнерства, розвитку співробітництва та взаємодії представницьких органів сторін соціально-трудових відносин є необхідною передумовою забезпечення сталого економічного розвитку держави, утвердження в суспільстві соціальної злагоди, громадянського миру й демократії.
Дайте відповідь. Яких заходів слід ужити для досягнення вдосконалення соціально-трудових відносин на всіх рівнях управління, запровадження нових підходів до підвищення дієвості соціального партнерства, розвитку співробітництва та взаємодії представницьких органів сторін соціально-трудових відносин?

Тема 17. Колективні договори та угоди

Завдання 1. На ТОВ «Ліон» протягом 5 років його функціонування не укладено жодного колективного договору.
Дайте відповідь. Чи є відсутність укладення колективного договору порушенням трудового законодавства?
Завдання 2. У колективному договорі, укладеному на ЧП «ПІК», передбачено встановлення 43-годинного робочого часу, тривалість щорічної основної відпустки — 29 календарних днів, мінімальний розмір заробітної плати — 135 грн, виплата щомісяця заробітної плати тощо.
Дайте відповідь. Чи відповідають положення колективного договору вимогам трудового законодавства України? Як співвідносяться вимоги законодавства та положення колективного договору, угоди?
Завдання 3. 16 січня 2002 р. між Кабінетом Міністрів України, Конфедерацією роботодавців України та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями було укладено Генеральну угоду на 2002—2003 рр.
Дайте відповідь. Поясніть, яка роль Кабінету Міністрів Украї­ни в укладенні Генеральної угоди на 2002—2003 рр.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.