лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Трудове право України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Охорона праці — система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактич­них заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я та працездатності людини в процесі праці.
Первинна організація профспілки — добровільне об’єднання членів профспілки, які, як правило, або працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності й виду господарювання чи
у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі.
Переведення на іншу роботу — доручення працівникові роботи, яка не відповідає спеціальності, кваліфікації чи посаді, визначеній трудовим договором.
Підприємство — самостійний суб’єкт господарювання, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку й комерційну діяльність із метою одержання відповідного прибутку (доходу).
Повна матеріальна відповідальність — матеріальна відповідальність, яка настає у повному розмірі заподіяної шкоди.
Поділ щорічної відпустки на частини — надання щорічної відпустки на прохання працівника частинами будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14-ти календарних днів, проте невикористана частина відпустки надається з дня тижня, що є наступним за днем закінчення попередньої використаної її частини.
Посада — визначена структурою та штатним розкладом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових повноважень.
Посередник — підготовлена Національною службою посередництва та примирення особа, яка в разі визначення її за спільним вибором сторін колективного трудового спору (конфлікту) набуває статусу незалежного посередника.
Почесне звання України — державна нагорода, яка присвоюється особам, що працюють у відповідній галузі економічної та соціально-культурної сфери, як правило, не менше десяти років, мають високі трудові досягнення та професійну майстерність, якщо інше не встановлено положенням про почесне звання України.
Працевлаштування — комплекс організаційних, економічних та правових заходів із забезпечення трудової зайнятості населення.
Працівник — фізична особа, яка працює на підставі трудового договору на підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи, що використовує найману працю.
Предмет трудового права України — система індивідуальних та колективних трудових відносин чи трудових та тісно пов’язаних із ними відносин; у свою чергу, останні поділяються на відносини, що передують трудовим відносинам, відносини, що функціонують одночасно з ними, та відносини, які є їхнім наслідком.
Предмет трудового права України як науки — трудове право України як галузь права.
Примирна комісія — тимчасовий позавідомчий орган, що створюється сторонами соціально-трудових відносин у разі виникнення колективного трудового спору (конфлікту) відносно встановлення нових або зміни наявних соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; укладання чи зміни колективного договору, угоди.
Принципи трудового права України — основні засади правового регулювання суспільних відносин, що є предметом трудового права України (індивідуальні та колективні трудові відносини, або трудові відносини та відносини, які з ними тісно пов’язані), визначають загальну спрямованість та притаманні змісту трудового права ознаки.
Простій — припинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.
Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації — навчання осіб, які зареєстровані у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, та безробітних; організоване державною службою зайнятості за її направленням у навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях (незалежно від їхньої підпорядкованості) згід­но з укладеними договорами або у спеціально створених для цього навчальних центрах державної служби зайнятості за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Професійна спілка (профспілка) — добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їхньої професійної (трудової) діяльності (навчання).
Професійне захворювання — захворювання, що виникло внаслідок професійної діяльності застрахованого працівника та зумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов’язаних із роботою.
Профспілковий орган — орган, створений згідно зі статутом (положенням) профспілки, об’єднання профспілок, через який профспілка здійснює свої повноваження.
Профспілковий представник — керівник профспілки, її організації, об’єднання профспілок, профспілкового органу, профорганізатор або інша особа, вповноважена на представництво статутом або відповід­ним рішенням профспілкового органу.
Пряма дійсна шкода — втрата, погіршення або зниження цінності майна, необхідність для підприємства, установи, організації провести затрати на відновлення, придбання майна чи інших цінностей або здійснити зайві, тобто викликані внаслідок порушення працівником трудових обов’язків, грошові виплати.

Роботодавець — власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності, галузевої належності або вповноважений ним орган (керівник) чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю.
Роздроблений робочий день — форма організації робочого часу, за якої робочий день може бути поділено на частини за умови загальної тривалості роботи, що не перевищує встановленої тривалості робочого дня.
Святкові дні — установлені законодавчими актами вільні від роботи дні, які присвячено видатним подіям або пам’ятним датам, а саме: 1 січня — Новий рік, 7 січня — Різдво Христове, 8 березня — Міжнарод­ний жіночий день, 1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих, 9 травня — День Перемоги, 28 червня — День Конституції України, 24 серпня — День незалежності України.
Система оплати праці — спосіб визначення розміру винагороди за працю залежно від витрат або результатів праці.
Система трудового права України — складається з трьох частин — загальних положень, індивідуального трудового права та колективного трудового права чи загальної та особливої (спеціальної) частини.
Складові внутрішнього трудового розпорядку — основні права та обов’язки працівника й роботодавця, режим робочого часу, порядок заохочення працівників, порядок притягнення до відповідальності.
Скорочений робочий час — вид робочого часу, який установлюється в обов’язковому порядку тривалістю, меншою за нормальну тривалість робочого часу для працівників віком до 18 років, окремих категорій працівників, за умов роботи в нічний час, перед святковими й неробочими днями; оплата праці проводиться як і за нормальної тривалості робочого часу.
Службові відрядження — поїздка працівника за розпорядженням роботодавця на визначений термін для виконання службового доручення поза місцем постійної роботи.
Соціальне партнерство — система колективних відносин між най­маними працівниками, роботодавцями, виконавчою владою, які ви-
ступають сторонами соціального партнерства в ході реалізації їхніх соціально-еконо­мічних прав та інтересів.
Строковий трудовий договір — трудовий договір, укладений на визначений термін, установлений за погодженням сторін і на час виконання певної роботи.
Структурні одиниці — виробничо-господарські суб’єкти підприємства, що мають статус, визначений у статуті (положенні) підприємства, є цілісними майновими комплексами, виробляють продукцію (виконують роботу, надають послуги) в єдиному (замкненому) технологічному процесі, знаходяться за юридичною адресою підприємства (об’єд­нання) або в іншому місці, а також відокремлені підрозділи підприємства чи об’єднань (філіали, представництва, відділення тощо) із правом відкриття поточних і розрахункових рахунків.
Структурні підрозділи — цехи, відділи, ферми, інші господарюючі підрозділи, що здійснюють діяльність на підставі положення, затвердженого директором підприємства (об’єднання), і очолені керівником, який призначається (затверджується) на посаду директором підприємства.
Сумісництво — виконання робітниками, спеціалістами й службовцями державних підприємств, установ і організацій іншої роботи поза основною на умовах трудового договору (на умовах сумісництва працівники можуть працювати на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або в громадянина у вільний від основної роботи час).
Творча відпустка — відпустка, яка надається працівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності за основним місцем їхньої роботи для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата (тривалістю до трьох місяців) або доктора наук (до шести місяців), для написання підручника або монографії, довідника (до трьох місяців) тощо.
Трудова книжка — основний документ про трудову діяльність.
Трудове право України як галузь права України — система правових норм, які регулюють сукупність суспільних відносин, що складають предмет трудового права.
Трудове право України як наука — система об’єктивних знань про поняття, розвиток, закономірність, принципи самостійної галузі права.
Трудовий арбітраж — орган, який складається із залучених
сторонами фахівців, експертів та інших осіб і приймає рішення з питань трудового спору (конфлікту) щодо встановлення нових або зміни наявних соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; укладання чи зміни колективного договору, угоди (у разі неприйняття примирною комісією рішення в установлені терміни або ж у разі неприйняття примирною комісією погодженого рішення щодо врегулювання цього питання); виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; невиконання законодавства про працю.
Трудовий договір — угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату й забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
Трудовий договір про надомну працю — трудовий договір, що укладається з працівником, який виконує роботу вдома із матеріалів та з використанням знарядь праці, виділених роботодавцем.
Трудовий договір про сезонну роботу — трудовий договір, який укладається з працівником для виконання роботи протягом не всього року, а за певний період (сезон), залежно від природних та кліматичних умов, але не більше шести місяців.
Трудовий договір про суміщення професій та посад — трудовий договір, що укладається з працівником, який протягом робочого дня (зміни) одночасно з основною роботою, обумовленою трудовим договором, виконує додаткову роботу за іншою професією або на іншій посаді на тому ж підприємстві, в установі, організації.
Трудовий договір про тимчасову роботу — трудовий договір, який укладається з працівником, прийнятим на роботу до двох місяців, а для заміщення тимчасово відсутнього працівника — до чотирьох місяців.
Трудовий колектив — громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності підприємства (установи, організації) на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.
Трудовий потенціал — сукупність громадян працездатного віку, які за певних ознак (стан здоров’я, психофізіологічні особливості, освіт­ній, фаховий та інтелектуальний рівні, соціально-етнічний менталітет) здатні та мають намір здійснювати трудову діяльність.

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття — цільовий централізований страховий фонд, некомерційна самоврядна організація, створена для управління страхуванням на випадок безробіття, проведення збору та акумуляції страхових внесків, контролю за використанням коштів, виплати забезпечення та надання соціальних послуг, здійснення інших функцій.
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на вироб­ництві та професійних захворювань України — цільовий централізований страховий фонд, некомерційна самоврядна організація, яка здійснює страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань.

Час відпочинку — час, протягом якого працівник вільний від виконання трудових обов’язків та який він використовує на власний розсуд.
Часткове безробіття — вимушене тимчасове скорочення нормальної або встановленої законодавством України тривалості робочого часу, перерва в одержанні заробітку або скорочення його розміру через тимчасове припинення виробництва без припинення трудових відносин із причин економічного, технологічного, структурного характеру.
Чергування — перебування працівника на роботі за наказом (розпорядженням) роботодавця до початку або після закінчення робочого дня, у вихідний, святковий чи неробочий день для оперативного вирішення невідкладних питань, які не входять до кола його обов’язків, обумовлених трудовим договором.
Член профспілки — особа, яка входить до складу профспілки, визнає її статут та сплачує членські внески.

Щорічні (основні та додаткові) відпустки — один із видів часу відпочинку, що надається громадянам, які перебувають у трудових відносинах із підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи, зі збереженням на цей період місця роботи (посади) та заробітної плати.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.