лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Трудове право України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 10. Гарантії та компенсації

 1. Поняття та види гарантій та компенсацій.
 2. Загальні гарантії та компенсації.
 3. Гарантії у разі направлення працівників у службові відряд­ження та у разі переїзду на роботу в іншу місцевість.
 4. Гарантії та компенсації працівників, які виконують державні або громадські обов’язки.
 5. Гарантії та компенсації працівникам, які поєднують роботу з навчанням. Гарантії та компенсації працівникам за розірвання трудового договору.
 6. Інші гарантії та компенсації окремих категорій працівників.
 7. Компенсаційні виплати за невикористані щорічні відпустки.
 8. Компенсація втрати частини заробітної плати (порядок проведення).
 9. Відрахування із заробітної плати. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати.

Тема 11. Дисципліна праці

 1. Дисципліна праці та трудова дисципліна (поняття та співвідношення).
 2. Методи забезпечення трудової дисципліни.
 3. Внутрішній трудовий розпорядок (поняття, складові, порядок затвердження).
 4. Заохочення (поняття, види, підстави, порядок застосування).
 5. Дисциплінарний проступок (поняття, складові).
 6. Дисциплінарна відповідальність працівників. Дисциплінарні стягнення, види, порядок їх застосування.

Тема 12. Матеріальна відповідальність
сторін трудового договору

 1. Поняття, підстави, умови та характерні риси матеріальної відповідальності сторін трудового договору.
 2. Види матеріальної відповідальності.
 3. Матеріальна відповідальність працівників перед роботодавцем:

а) обмежена матеріальна відповідальність (поняття, випадки);
б) повна матеріальна відповідальність (поняття, випадки);
в) кратна матеріальна відповідальність (поняття, випадки).

 1. Індивідуальна та колективна (бригадна) матеріальна відповідальність.
 2. Матеріальна відповідальність роботодавців перед працівниками (порядок застосування).
 3. Моральна відповідальність роботодавців перед працівниками (поняття та порядок застосування).
 4. Порядок компенсування шкоди.

Тема 13. Охорона праці

 1. Поняття охорони праці. Широкий та вузький аспекти.
 2. Забезпечення прав працівників на охорону праці. Зобов’я­зання та права роботодавців і працівників у сфері охорони праці.
 3. Характеристика загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
 4. Поняття нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Порядок розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
 5. Державне управління охороною праці.
 6. Правовий статус Фонду соціального страхування від нещас­них випадків на виробництві та професійних захворювань України. Соціальні послуги та виплати, які здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків.
 7. Організація охорони праці на підприємстві (в установі, організації).

Тема 14. Нагляд і контроль за додержанням
законодавства про працю України.
Відповідальність за порушення
законодавства про працю

 1. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю.
 2. Громадський контроль за додержанням законодавства про працю.
 3. Відмінність державного нагляду та контролю від громад-
  ського контролю за додержанням законодавства про працю.
 4. Відповідальність за порушення законодавства про працю.

Тема 15. Особливості регулювання праці
окремих категорій працівників

 1. Особливості регулювання праці жінок, неповнолітніх працівників, інвалідів.
 2. Особливості регулювання праці осіб, що працюють за суміс­ництвом, та осіб, які працюють за суміщенням.
 3. Особливості регулювання праці осіб, які працюють на сезонних роботах.
 4. Особливості регулювання праці осіб, які працюють за вахтовим методом.
 5. Особливості регулювання праці надомників.
 6. Особливості регулювання праці осіб, які працюють у роботодавця — фізичної особи.

Розділ ІІІ. КОЛЕКТИВНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО

Тема 16. Соціальне партнерство

 1. Поняття, мета та принципи соціального партнерства.
 2. Сторони соціального партнерства.
 3. Система соціального партнерства.
 4. Організаційно-правові форми соціального партнерства у сфері праці.

Тема 17. Колективні договори та угоди

 1. Поняття колективного договору, угоди.
 2. Сфера та сторони укладення колективних договорів, угод.
 3. Зміст колективних договорів, генеральної угоди, угоди на галузевому та регіональному рівнях.
 4. Стадії укладення колективних договорів, генеральної угоди, угоди на галузевому та регіональному рівнях.
 5. Ведення колективних переговорів.
 6. Регулювання розбіжностей, що виникають під час укладення колективних договорів, угод.
 7. Прийняття рішення про укладення колективних договорів, угод та їх реєстрація.
 8. Контроль за виконанням зобов’язань колективних договорів, генеральної угоди, угоди на галузевому та на регіональному рівнях.
 9. Відповідальність за порушення колективних договорів, угод.
 10. Співвідношення колективного договору, генеральної угоди, угоди на галузевому та регіональному рівнях.

Тема 18. Трудові спори та їх вирішення

 1. Поняття та сторони індивідуального трудового спору.
 2. Органи та порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.
 3. Порядок створення та компетенція комісій із трудових спорів. Порядок розгляду індивідуального трудового спору комісією із трудових спорів.
 4. Розгляд індивідуальних трудових спорів місцевим загальним судом. Виконання рішення місцевого загального суду.
 5. Поняття та сторони колективного трудового спору (конфлікту).
 6. Момент виникнення колективного трудового спору (кон-
  флікту).
 7. Органи та послідовність розгляду колективних трудових спорів.
 8. Поняття та порядок проведення страйку.
 9. Страйк як надзвичайний засіб вирішення колективного трудового спору (конфлікту).
 10. Відповідальність за порушення законодавства про колектив­ні трудові спори (конфлікти).

Розділ ІV. МІЖНАРОДНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО

Тема 19. Міжнародно-правове регулювання

 1. Поняття міжнародно-правового регулювання праці.
 2. Співвідношення міжнародних актів про працю й законодавства України.
 3. Правовий статус та структура Міжнародної організації праці.
 4. Джерела міжнародно-правового регулювання праці:

а) Конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці;
б) Загальна декларація з прав людини;
в) Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права;
г) Європейська соціальна хартія (переглянута);
д) Конвенції про захист прав людини та основних свобод;
е) інші міжнародні акти у сфері праці.
5.    Інтеграція України до Європейського Союзу та національне трудове законодавство.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.