лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Трудове право України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 6. Трудовий договір

Під час вивчення питань із зазначеної теми слід звернути увагу, що укладення трудового договору є однією з форм реалізації громадянином права на працю, передбаченого Конституцією України (254к/ВР-96).
Трудовим договором згідно з Кодексом законів про працю України (322-VІІІ) є угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, із підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату й забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Як убачається з цієї дефініції, сторонами трудового договору є роботодавець та працівник, на що було звернено увагу в методичних порадах до теми 4 «Суб’єкти трудового права України».
Слід запам’ятати, що зміст трудового договору складає сукуп­ність умов, які встановлюють взаємні права та обов’язки сторін трудового договору, а серед умов трудового договору розрізняють дві їх групи: необхідні та факультативні (додаткові).
Необхідно засвоїти, що законодавством про працю України передбачено дві форми укладення трудового договору, а саме усну та письмову. Як свідчить практика, трудові договори укладаються, як правило, в усній формі, хоча це суперечить ст. 24 Кодексу законів про працю України (322-VІІІ), у якій передбачено, що трудовий договір укладається, як правило, у письмовій формі.
Слід запам’ятати, що законодавством передбачено випадки обов’язкового додержання письмової форми трудового договору, а саме: у разі організованого набору працівників; у разі наполягання працівника на письмовій формі; за проходження альтернативної (невійськової) служби; за роботи в районах із особливими природними географічними й геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я; у разі укладення контракту, трудового договору з неповнолітнім; із роботодавцем — фізичною особою або релігійною організацією, із працівниками, діяльність яких пов’язано з державною таємницею.
Крім того, слід звернути увагу, що залежно від терміну, на який укладається трудовий договір, законодавством передбачено два їх види: безстроковий трудовий договір (укладення на невизначений строк) та строковий трудовий договір (укладення на визначений строк, установлений за погодженням сторін і на час виконання певної роботи). Проте строковий трудовий договір повинен укладатися тільки за умови неможливості встановлення трудових відносин на невизначений термін із урахуванням характеру наступної роботи або умов її виконання чи інтересів працівника, а також в інших випадках, передбачених законодавчими актами.
Слід звернути увагу, що поряд із трудовим договором Кодексом законів про працю України (322-VІІІ) передбачено його особ­ливу форму — контракт (ч. 3 ст. 21), проте це положення суперечить іншому положенню щодо закріплення двох форм трудового договору, а саме усної та письмової. Крім того, ряд науковців убачають у контракті форму термінового трудового договору, контрактну форму трудового договору, а В. Г. Ротань, І. В. Черт­кова вважають контракт різновидом термінового трудового договору. На думку авторів, контракт є строковим трудовим договором, який укладається в письмовій формі.
Згідно з Кодексом законів про працю України (322-VІІІ) сфера застосування контракту визначається законами (ч. 3 ст. 21). Так, на контрактній основі приймаються фізичні особи на службу до міліції, податкової міліції, державної пожежної охорони, керівники підприємств, що знаходяться в загальнодержавній власно-
сті, керівники закладів освіти, що є загальнодержавною власністю, керівники об’єднань зв’язку, підприємств та їхніх філіалів, педагогічні, науково-педагогічні, наукові інженерно-педагогічні та інші працівники в галузі науки й освіти, особи, які здійснюють діяльність у професійному спорті, працівники апарату Національної ради України з питань телебачення й радіомовлення, працівники залізничного транспорту загального користування, які здійснюють обслуговування пасажирів, неатестовані члени особового складу внутрішніх військ, помічники адвокатів, стажисти нотаріусів, майстри народних художніх промислів, члени селянського (фермерського) господарства.
Зміст контракту включає права та обов’язки сторін, термін його дії, вимоги до якості та строків виконання дорученої роботи, обсяги пропонованої роботи, взаємну відповідальність сторін, умови оплати й організації праці, режим робочого часу й часу відпочинку, підстави припинення трудового договору, умови підвищення або зниження обумовленого сторонами розміру оплати праці, установлення доплат і надбавок, премій, винагород за підсумками, зобов’язання роботодавця щодо компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові в разі дострокового розірвання контракту з причин невиконання роботодавцем передбачених законодавством та контрактом умов чи неналежного виконання передбачених контрактом зобов’язань, додаткові гарантії працівникові на випадок дострокового припинення контракту з незалежних причин, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання взятих на себе сторонами зобов’язань із урахуванням специфіки роботи, професійних особливостей та фінансових можливостей роботодавця, додаткові пільги, гарантії та компенсації, не встановлені законодавством за рахунок коштів роботодавця.
Слід звернути увагу, що контракт не повинен включати умови, що погіршують становище працівника порівняно з законодавством.
Необхідно засвоїти порядок укладення трудового договору,
а саме: у разі укладення трудового договору фізична особа подає обов’язково такі документи, як паспорт (або інший документ, що засвідчує особу), трудову книжку, оформлену в установленому порядку. У випадках, передбачених законодавством, також подається документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи. Зокрема, фізичні особи, які не досягли 16 років, подають свідоцтво про народження, а особи, звільнені зі Збройних Сил України, Служби безпеки, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України та інших військових формувань — військовий квіток. Особами, які вперше працевлаш­товуються, подається диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку.
Під час укладення трудового договору забороняється вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, прописку та документи, подання яких не передбачено законодавством.
Роботодавець під час укладення трудового договору зобов’я­заний ознайомити працівника з колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими локальними нормативно-правовими актами, які регулюють його працю.
Укладенню трудового договору у випадках, передбачених законодавством, повинен передувати обов’язковий медичний огляд, зокрема неповнолітніх, працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному відборі. Із метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається, під час укладення трудового договору може бути обумовлено угодою сторін випробування, яке повинно бути зазначено в наказі (розпорядженні) про прийняття його на роботу.
Загальний термін випробування під час прийняття на роботу не може перевищувати трьох місяців, за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації — шести місяців, а в разі випробування під час прийняття на роботу робітників — одного місяця. Крім того, законодавством встановлено й інші випадки, а саме: до шести місяців у разі прийняття на державну службу та до органів місцевого самоврядування, до одного року — для служби в органах внутрішніх справ, і від шести місяців до одного року — у разі прийняття посадових осіб до державної податкової служби. Одночасно законодавством установлено умови, за наявності яких випробування застосовувати заборонено.
Слід звернути увагу, що останнім часом прийняття на роботу деяких категорій працівників здійснюється на конкурсних засадах, зокрема під час прийняття на державну службу на посади третьої — сьомої категорій; на окремі посади на службу в органи місцевого самоврядування; на дипломатичну службу, крім випадків, коли призначення на дипломатичні посади здійснює Президент України; на посади керівників структурних підрозділів наукової установи.
Порядок проведення конкурсу регулюється законодавством. Наприклад, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців установлено такий. Рішення про проведення конкурсу та його умови приймається керівником органу, у якому він оголошується. Наказом керівника створюється конкурсна комісія; не пізніше як за місяць до проведення конкурсу публікується в пресі, поширюється через інші засоби масової інформації, доводиться до відома працівників органу, у якому оголошується конкурс, інформація про конкурс та його умови. Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають на ім’я керівника заяву, до якої додаються особовий листок обліку кадрів, автобіографія, копії документів про освіту, декларація про доходи, зобов’язання фінансового характеру (у тому числі й за кордоном) щодо себе і членів своєї сім’ї (зазначених документів не подають особи, які працюють в органі, де оголошено конкурс, чи зараховані до кадрового резерву цього органу і бажають узяти участь у конкурсі). Після надходження та вивчення документів конкурсною комісією приймається рішення про допуск до участі в конкурсі осіб, які задовольняють його вимоги (рішення про недопущення до конкурсу надсилається заявникові та може бути оскаржено), учасникам конкурсу надається інформація щодо особливостей умов праці за відповідною посадою; повідомлення учасників про час і місце засідання комісії, члени якої проводять співбесіду з кожним учасником конкурсу; прийняття рішення стосовно кожного учасника конкурсу на підставі вивчення поданих документів, рефератів, співбесід (комісія приймає рішення шляхом голосування); оформлення рішення комісії протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії й подається керівникові не пізніш як через два дні після конкурсу; прийняття керівником на підставі рішення комісії про переможця конкурсу рішення про укладення трудового договору.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.