лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Трудове право України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

С. Г. Приходько
О. В. Меліхова

 

ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення
дисципліни

 

 

 

 

 

 


ББК 67.405                                                                                            
П 77                                                                                               

 

Рецензенти:
О. Нечипоренко, канд. екон. наук, доц., Т. Кагал, канд. юрид. наук, доц.
(Київський національний економічний університет)

 

Рекомендовано Вченою Радою
юридичного факультету КНЕУ
Протокол № 1 від 06.09.2002

 

Приходько С. Г., Меліхова О. В.
П 77       Трудове право України: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 211 с.
ISBN 966–574–513–1
Навчально-методичний посібник розроблено для самостійної роботи студентів юридичного факультету. Його метою є досягнення всебічного та глибокого розуміння студентами природи й сутності трудових та похідних від них відносин, які є предметом трудового права, процесуального порядку вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів, інтересів громадян, що охороняються законом, засвоєння студентами знань із основних принципів та норм трудового права, змісту Кодексу законів про працю України, питань підвідомчості трудових спорів, а також підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців. У посібнику розглянуто теоретичні та практичні питання, які регулюють різноманітні відносини, що є предметом трудового права; порядок розгляду й вирішення трудових спорів у загальних судах та комісіях із трудових спорів, безпосередній зв’язок норм права з їх практичним застосуванням відповідними
органами. Визначається зростаюча роль трудового права в демократичному правовому суспільстві, яке гарантує реалізацію права на працю та пов’яза­них із ним прав. Видання містить аналіз норм та інститутів трудового права України на основі сучасної доктрини трудового права, практики Верховного Суду України.
Посібник призначено для студентів спеціальності «Правознавство» всіх форм навчання та допомагає самостійно опанувати програму навчального курсу трудового права.


© С. Г. Приходько, О. В. Меліхова, 2003
ІSBN 966–574–513–1                                             © КНЕУ, 2003

Навчальне видання

 

ПРИХОДЬКО Світлана Григорівна
МЕЛІХОВА Олена Валеріївна

 

ТРУДОВЕ ПРАВО
УКРАЇНИ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.