лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Аналіз банківської діяльності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

Вступ ............................................  3
Розділ 1. Програма курсу .............................  6
Розділ 2. Методичні рекомендації до вивчення курсу ......  19
Тема 1. Теоретичні основи аналізу банківської діяльності .......  19
1.1. Предмет, об’єкти, суб’єкти аналізу та його завдання ..  19
1.2. Види аналізу та їх класифікація .................  21
1.3. Метод та прийоми економічного аналізу ..........  25
1.4. Інформаційне забезпечення аналізу діяльності банку .  27
1.5. Організація аналітичної роботи в банку ...........  30
Тема 2. Аналіз власного капіталу банку ....................  33
2.1. Мета та завдання аналізу пасивів банку ...........  34
2.2. Економічна сутність пасивних операцій банку.
Джерела формування ресурсів ......................  34
2.3. Сутність власного капіталу банку
та його основні функції........................... 36
2.4. Аналіз достатності банківського капіталу ..........  40
2.5. Аналіз статутного капіталу .....................  48
2.6. Аналіз інших складових власного капіталу банку ....  49
Тема 3. Аналіз зобов’язань банку .........................  51
3.1. Економічна сутність зобов’язань банку. Класифікація
залучених та запозичених коштів ...................  51
3.2. Завдання та загальна схема аналізу зобов’язань банку .  55
3.3. Аналіз строкових депозитів ....................  56
3.4. Аналіз депозитів до запитання ..................  58
3.5. Аналіз використання міжбанківського кредиту
у формуванні ресурсів банку .......................  62
3.6. Аналіз ефективності формування та використання
банківських ресурсів .............................  67
Тема 4. Загальний аналіз активних операцій банку ............  69
4.1. Зміст та завдання аналізу активних операцій банку ..  69
4.2. Горизонтальний та вертикальний аналіз активів банку  71
4.3. Коефіцієнтний аналіз якості активів ..............  75
Тема 5. Аналіз кредитних операцій ........................  78
5.1. Значення та завдання аналізу ...................  78
5.2. Аналіз масштабів і динаміки кредитних вкладень ....  79
5.3. Аналіз оборотності кредитів ....................  81
5.4. Аналіз погашення виданих позик ................  83
5.5. Аналіз диверсифікації кредитних вкладень .........  85
5.6. Аналіз структури кредитного портфеля ............  86
5.7. Аналіз якості кредитного портфеля з погляду ризику .  91
5.8. Аналіз якості кредитного портфеля банку з погляду
захищеності від можливих втрат ....................  93
5.9. Аналіз ефективності кредитних операцій ..........  95
Тема 6. Аналіз інвестиційних та інших операцій банку з цінними
паперами .....................................  97
6.1. Аналіз фінансових інвестицій банку ..............  97
6.1.1. Основні завдання аналізу .....................  97
6.1.2. Аналіз динаміки та структури операцій з цінними
паперами .....................................  99
6.1.3. Аналіз дохідності та прибутковості операцій з цінними
паперами .....................................  101
6.2. Аналіз нефінансових інвестиційних активів банку ..  104

Тема 7. Аналіз валютних операцій банку ..................  106

7.1. Завдання аналізу валютних операцій .............  106
7.2. Аналіз динаміки та структури валютних операцій ...  107

7.3. Аналіз валютних доходів та витрат ..............  110

7.4. Особливості аналізу неторговельних операцій .....  111
7.5. Методика аналізу ефективності валютних операцій ..  112

Тема 8. Аналіз банківських послуг та інших операцій......... 113

8.1. Аналіз розрахункових послуг банку .............  113
8.2. Аналіз касових послуг банку ..................  116
8.3. Аналіз факторингових операцій банку ...........  119
8.4. Аналіз лізингових операцій банку ..............  123
8.5. Аналіз агентських послуг банку ................  125
Тема 9. Аналіз доходів і витрат банку .....................  127
Тема 10. Аналіз фінансових результатів і рентабельності банку ..  140
10.1. Значення та завдання аналізу .................  140
10.2. Загальна схема аналізу банківського прибутку .....  143
10.3. Методика розрахунку «точки беззбитковості»
роботи банку ..................................  144
10.4. Аналіз відносних показників прибутковості (рента­бельності) роботи банку     148
10.5. Аналіз ефективності діяльності працівників банку .  151
Тема 11. Аналіз ліквідності банку ........................  153
11.1. Економічна сутність ліквідності банку та її значення
в банківській діяльності ..........................  153
11.2. Фактори, що впливають на рівень ліквідності банку  155
11.3. Показники оцінки ліквідності, що використовуються
банками України ...............................  158
11.4. Міжнародний досвід оцінки банківської ліквідності  164
11.5. Аналіз ресурсної бази та активів банку з позиції
ліквідності ...................................  174
11.6. Аналітична оцінка динамічної ліквідності банку ...  176
Тема 12. Аналіз банківських ризиків ......................  178
12.1. Визначення ризиків та їх класифікація ..........  178
12.2. Аналіз зовнішніх ризиків ....................  180
12.3. Аналіз внутрішніх ризиків ...................  181
Тема 13. Аналіз і оцінка фінансового стану банку ............  185
13.1. Аналіз фінансової стійкості банку ..............  185
13.2. Аналіз ділової активності ....................  193
13.3. Аналіз ліквідності банку .....................  197
13.4. Аналіз ефективності управління ...............  197
13.5. Узагальнююча оцінка фінансового стану банку ....  197
Розділ 3. Навчальні завдання (задачі) для самостійної
роботи
...................................  208
Розділ 4. Використання комп’ютерних технологій
для розв’язування задач з аналізу
банківської діяльності
......................  271
Розділ 5. Проміжний контроль самостійної роботи студентів  286
Розділ 6. Критерії оцінювання знань студентів ..........  305
Термінологічний словник .............................  307
Рекомендована література ..........................  315
Додатки ........................................  317

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.