лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Маркетингова цінова політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


Зміст

 

 

 

 

 


Вступ................................................ 6
І.   Тематичний план курсу «Маркетингова цінова політика»....... 8
ІІ.  Програма курсу «Маркетингова цінова політика»............ 9
ІІІ. Навчальний матеріал................................. 12

Тема 1. Формування цінової політики..................... 12
1.1. Сутність і роль цінової політики в сучасній економіці. 12
1.2. Основні принципи формування цінової політики.... 16
1.3. Ціноутворення на ринках різних типів............. 19
1.4. Ціноутворення за різних видів цінової політики..... 22
1.5. Ціноутворення на різних етапах життєвого циклу товару 32
План семінарського заняття.............................. 39
Термінологічний словник ключових понять теми.............. 40

Тема 2. Система цін та їх класифікація.................... 41
2.1. Система цін та ознаки, покладені в її основу........ 41
2.2. Загальна класифікація цін....................... 42
2.3. Диференціація цін відповідно до сфери товарного обігу 48
2.4. Класифікація цін залежно від території дії.......... 50
2.5. Класифікація цін залежно від порядку відшкодування
споживачем транспортних витрат з доставки вантажів. 50
2.6. Класифікація цін відповідно до впливу держави на ціно-
утворення................................... 52
2.7. Класифікація цін за ступенем новизни товару....... 54
2.8. Ціни експорту та імпорту....................... 54
2.9. Довідкові ціни............................... 55
План семінарського заняття.............................. 57
Термінологічний словник ключових понять теми.............. 58
Тема 3. Фактори маркетингового ціноутворення............. 58
3.1. Зовнішні фактори, що впливають на ціноутворення... 58
3.2. Фактори, що визначають  цінову чутливість споживачів 65
План семінарського заняття.............................. 79
Термінологічний словник ключових понять теми.............. 80

Тема 4. Методичні підходи до ціноутворення в системі марке-
тингу
......................................... 80
4.1. Відмітна риса маркетингового підходу до ціноутворення 80
4.2. Методи прямого ціноутворення.................. 81
4.3. Ціноутворення в рамках товарної номенклатури...... 95
4.4. Установлення ціни за географічною ознакою........ 96
4.5. Біржове ціноутворення......................... 98
4.6. Методи непрямого маркетингового ціноутворення.... 98
План семінарського заняття.............................. 102
Термінологічний словник ключових понять теми............. 102

Тема 5. Ціна як інструмент маркетингової цінової політики... 102
5.1. Ціновий аналіз.............................. 102
5.2. Психологічне сприйняття ціни.................. 105
5.3. Вплив ціни на обсяги продажу.................. 107
5.4. Цінова еластичність попиту.................... 110
5.5. Вплив витрат на ціни......................... 116
5.6. Варіанти цінової політики..................... 118
План семінарського заняття.............................. 123
Термінологічний словник ключових понять теми............. 123

Тема 6. Особливості дослідження ринкової кон’юнктури в ціно-
утворенні
..................................... 123
6.1. Ринкова кон’юнктура: поняття і сутність.......... 123
6.2. Показники ринкової кон’юнктури............... 145
6.3. Методи дослідження ринкової кон’юнктури ринку і ці-
нової динаміки.............................. 152
6.4. Принципи і методи дослідження чутливості покупців
до рівнів цін................................ 159
План семінарського заняття.............................. 184
Термінологічний словник ключових понять теми............. 185

Тема 7. Маркетингові стратегії ціноутворення.............. 186
7.1. Загальні цілі цінових стратегій.................. 186
7.2. Варіанти цінових стратегій..................... 187
7.3. Ціноутворення в міжнародному маркетингу........ 201
7.4. Попереднє оцінювання цінових стратегій підприємств 205
План семінарського заняття.............................. 212
Термінологічний словник ключових понять теми............. 213

Тема 8. Оцінювання помилки і ризику в ціноутворенні...... 213
8.1. Сутність ризику............................. 213
8.2. Роль оцінювання ризику рішень, що приймаються за
ціноутворення.............................. 216
8.3. Методи оцінювання ризику у розрахунках цін...... 218
8.4. Економіко-математичне моделювання ризику...... 226
8.5. Ризик у визначенні цін і страхування цін.......... 228
8.6. Оцінювання інфляційного очікування............ 232
План семінарського заняття.............................. 237
Термінологічний словник ключових понять теми............. 238

Тема 9. Державне регулювання процесів ціноутворення в
Україні
...................................... 238
9.1. Загальні питання регулювання цін............... 238
9.2. Законодавче регулювання процесів ціноутворення
в Україні.................................. 239
9.3. Регулювання цін у промислово розвинених країнах.. 245
План семінарського заняття.............................. 258
Термінологічний словник ключових понять теми............. 258

IV. Лабораторні роботи................................ 259
Лабораторна робота № 1 «Методи прогнозування цінової ди-
наміки».......................................... 259
Лабораторна робота № 2 «Визначення ціни на основі досліджен-
ня споживчих характеристик товару».................... 259
Лабораторна робота № 3 «Дослідження цінової еластичності»  260
Лабораторна робота № 4 «Індексний метод в аналізі цінової кон’юнктури ринку»      260
Лабораторна робота № 5 «Визначення оптимальної ціни на про-
дукцію підприємства за розроблення маркетингових планів»     260

V. Задачі для самостійної роботи студентів з курсу
«Маркетингова цінова політика........................... 322

VІ. Підсумковий контроль знань студентів
з курсу «Маркетингова цінова політика».................... 250
1. Питання для підсумкового контролю знань студентів..... 250
2. Критерії оцінювання знань студентів.................. 256

Література....................................... 257

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.