лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Перспективні технологічні засоби оброблення інформації

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗАВДАННЯ
ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ ПІД ЧАС
ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 

1. Теоретичні питання

 1. Основні питання і концепції об’єктно-орієнтованого підходу.
 2. Недоліки функціонально підходу до розроблення програм­них засобів.
 3. Суть і принципи об’єктно-орієнтованого підходу.
 4. Етапи об’єктно-орієнтованої методології розроблення прог­рам: об’єктно-орієнтований аналіз.
 5. Етапи об’єктно-орієнтованої методології розроблення прог­рам: об’єктно-орієнтоване проектування.
 6. Етапи об’єктно-орієнтованої методології розроблення прог­рам: об’єктно-орієнтоване програмування.
 7. Відношення між класами та принцип побудови програмних продуктів фірми Microsoft.
 8. Колекції об’єктів у Visual Basic.
 9. Мови програмування четвертого покоління (4-th Genera­tion Language, 4GL). Їх особливості та технологія використання.
 10. Типи технологій OLE.
 11. Компоненти ActiveX (програмні компоненти ActiveX, елементи управління ActiveX, документи ActiveX).
 12. Розподілена інформаційна корпоративна система (згідно з концепцією фірми Microsoft).
 13. Бібліотека об’єктів MS Office та її роль при розробленні електронних документів.
 14. Напрями розвитку засобів інтеграції програмних компонентів.
 15. Концепція платформи розподілених компонентів.
 16. Загальна характеристика мови структурованих запитів SQL.
 17. Інтерфейс відкритих систем баз даних ODBC (Open Data­base Connectivity).
 18. Характерні особливості та сфера застосувань технологій DAO, RDO і ADO.
 19. Робота з даними через інтерфейс DAO. Відкриття БД і робота з наборами записів.
 20. Робота з даними через інтерфейс DAO з базами даних ISAM.
 21. Робота з даними через елемент управління Data.
 22. Основні інтерфейси, що надаються об’єктною моделлю ADO.
 23. Робота з даними через елемент управління Adodc (ADO Data Control).
 24. Основні служби Internet.
 25. Стандарти мережевої взаємодії, комунікацій і доступу до інформації в Internet.
 26. Мова написання сценаріїв VBScript. Призначення та особливості.
 27. Мова написання сценаріїв VBScript. Визначення розділу коду на Web-сторінці.
 28. Мова написання сценаріїв VBScript. Зв’язування сценарію з елементами управління.
 29. Мова написання сценаріїв VBScript. Компоненти ActiveX.
 30. Об’єктна модель Internet Explorer. Об’єкт Window (властивість Status, події OnLoad і OnUnLoad та визначення процедур їх обробки, метод SetTimeout).
 31. Об’єктна модель Internet Explorer. Об’єкт Docment (властивість dgColor, методи Write і Writeln), виведення тексту в цей об’єкт.
 32. Об’єктна модель Internet Explorer. Об’єкт Frame і поділення вікна на декілька кадрів.
 33. Характеристика технології Intranet.
 34. Фактори, що забезпечують ефективність Intranet.
 35. Стандарт CORBA: призначення. Архітектура управління об’єктами.
 36. Характеристика повнофункціональної моделі Intranet корпорації Netscape.
 37. Типи сервісів Intranet згідно з концепцією Netscape.
 38. Загальна характеристика технології OLAP.
 39. Особливості технології OLAP за визначенням Кодда.
 40. Характеристики OLAP відповідно до тесту FASMI.
 41. Архітектура OLAP-програм.
 42. Класифікація OLAP-серверів за способом збереження інформації.
 43. Можливості засобів OLAP-аналізу корпорації Microsoft.
 44. Загальна характеристика засобів OLAP-аналізу корпорації Oracle.
 45. Концептуальні основи CASE-технології.
 46. Еволюція CASE-засобів.
 47. Характеристика CASE-засобів.
 48. Склад CASE-засобів.
 49. Функціональні можливості CASE-засобів.
 50. Класифікація CASE-засобів за типами (за функціональним призначенням).
 51. Класифікація CASE-засобів за категоріями.
 52. Класифікація CASE-засобів за рівнями.
 53. Методології проектування програмного забезпечення.
 54. Напрями розвитку CASE-технології.

2. Практичні завдання
Завдання 1. Розроблення прикладної програми в середовищі VB.

 1. Спроектувати зовнішнє представлення програми, вибравши засоби управління програмою (меню, текстові поля, списки, кнопки і т. ін.).
 2. Використовуючи панель елементів, створити візуальні компоненти програми, розмістивши потрібні елементи керування в екранній формі (якщо панель елементів відсутня, її можна відкрити, вибривши в меню View команду Toolbox).
 3. Використовуючи вікно властивостей, надати об’єктам програм імена, дотримуючись стандартних угод з найменування користувацького інтерфейсу та елементів керування (для звертання до вікна властивостей можна в меню View вибрати команду Propertues або натиснути клавішу F4).
 4. За допомогою вікна властивостей визначити й інші властивості об’єктів, які впливають або на зовнішнє представлення програми, або на її функціональні можливості.
 5. Створити меню форми (для діалогового створення меню форми потрібно вибрати в меню Tools команду Menu Editor).
 6. Додати програмний код, який визначатиме реакцію програми на дії користувача або дії самої програми. Кожний елемент керування має фіксований набір процедур обробки подій (для кожної події, яка підтримується об’єктом). Ці процедури для кожного елемента перелічені у відповідному списку вікна коду форми. Для того щоб відкрити це вікно, треба в меню View вибрати команду Code. Код, якій розміщується в процесі обробки події, виконується, коли настає відповідна подія.
 7. Підготувати тексти програм, специфічні для задач, які повинна розв’язувати програма.
 8. Вставити стандартний модуль (меню Project команда Add Module) і записати тексти підготовлених процедур.
 9. Протестувати й налагодити програму.

Завдання 2. Створення програми-клієнта.

 1. Створити робочу книгу Excel і занести формули для проведення потрібних обчислень.
 2. У проекті робочої книги створити процедуру для зчитування результатів обчислень з робочого аркуша й передачі їх у VB.
 3. У VB створити форму з полями для введення інформації та кнопками «Створити об’єкт Excel», «Обчислити», «Діаграма».
 4. Створити в VB форму з полями для виведення результатів обчислень.
 5. Додати до проекту VB посилання на бібліотеку MS Excel Object Library.
 6. Додати до проекту VB стандартний модуль, в якому об’явити змінні оExcel та оChart.
 7. У процедурі обробки події натискання кнопки «Створити об’єкт Excel» записати код створення екземпляра об’єкта Excel Application, присвоєння цього об’єкта змінній оExcel та відображення його на екрані.
 8. У процедурі обробки події натискання кнопки «Обчислити» записати код для передавання інформації в Excel, отримання результатів обчислень із Excel і заповнення полів форми для введення отриманої інформації.
 9. У процедурі обробки події натискання кнопки «Діаграма» записати код для створення в Excel діаграми для відображення результатів обчислень і вивести її на екран.
 10. Модифікувати написи на кнопках так, щоб вони були для користувача більш інформативними і протестувати програму.

Завдання 3. Створення та використання класів.

 1. Виходячи з характеристик і поведінки відповідної групи об’єктів, спроектувати клас. Визначити властивості, методи та події цього класу. Для кожної властивості визначити спосіб реалізації її (за допомогою загальнодоступної змінної або за допомогою процедур властивостей).
 2. Підготувати тексти процедур властивостей і процедур реалізації методів.
 3. Підготувати програмний код для вбудованих подій Initialize та Terminal.
 4. Додати до проекту VB модуль класу (меню Project команда Add Class Module) і записати його код.
 5. Сформувати екземпляри класу.
 6. Надати значення властивостям об’єктів.
 7. Звернутися до методів об’єктів.
 8. Вивантажити об’єкти з пам’яті.

Студенти виконують завдання 1—3 у процесі самостійного вивчення програмного матеріалу дисципліни. Конкретний варіант завдання (предметна область, склад задач та автоматизованих функцій) вибирається студентом згідно із спеціалізацією магістерської програми та напрямами діяльності підприємства (організації), де він проходить виробничу практику. Студент повинен вибрати конкретні варіанти завдань та узгодити із викладачем дисципліни протягом перших двох тижнів проходження виробничої практики. Максимальна оцінка кожного завдання — 25 балів.
3. Завдання для виконання
на базах виробничої практики

 1. Проаналізувати та описати технологічні засоби обробки інформації, використовувані в організації для автоматизованої обробки даних, та основні класи задач, для розв’язання яких вони застосовуються.
 2. Запропонувати більш сучасні технологічні засоби для роз­в’язання задач, визначених у пункті 1. Обґрунтувати ефективність застосування їх.
 3. Створити Web-сторінку організації з використанням усіх засобів, які розглядаються в темі 6.

4. Критерії оцінювання результатів
виконання практичних завдань

Оцінювання знань з практичної частини дисципліни здійснюється за результатами виконання завдань, оформленими у вигляді письмового звіту.
Вибрані завдання та вихідні дані до них слід узгоджувати з викладачем. Подання письмового звіту на перевірку та захист його здійснюються в терміни, визначені графіком навчального процесу підготовки магістрів. Захист роботи відбувається з демонстрацією на комп’ютері розроблених програмних компонентів.
Оцінка виконання практичних завдань розраховується за 100-бальною системою як сума оцінок за кожне завдання. Оцінка окремого завдання може мати три рівні: 0; 15; 25 балів. За неповноту представлених результатів, припущених в них помилок або неякісне розроблення програмних компонентів оцін­ка може бути знижена.
5. Підсумковий контроль
Контроль самостійного вивчення дисципліни «Перспективні технологічні обробки інформації» здійснюється у формі двох контрольних заходів згідно з календарним планом.
Підсумкова оцінка за самостійне вивчення дисципліни визначається за 100-бальною системою залежно від оцінки знань з практичної і теоретичної складових дисципліни за такою фор­мулою:


Підсумкова
оцінка
(у балах)

=  0,5  ?

Оцінка
за теорію
(у балах)

  +   0,5   ?

Оцінка
за практичні
завдання
(у балах)

.

Для фіксації підсумкової оцінки у відповідних документах вона переводиться у традиційну форму за такою шкалою:
85—100 балів — «відмінно»;
65—80 балів — «добре»;
50—60 балів — «задовільно»;
менше 50 балів — «незадовільно».

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.