лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Перспективні технологічні засоби оброблення інформації

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Підтримка графічних моделей

У процесах аналізу і проектування ПЗ одним з основних засобів відображення структури компонентів програмних систем є графічні моделі. Головними їх перевагами порівняно із словесними описами є простота і компактність, а також легкість сприйняття. Для представлення різних аспектів концептуальної моделі системи використовуються чотири типи діаграм: діаграми функціонального проектування, до яких належать DFD-діаграми потоків даних; діаграми моделювання даних (ERD-діаграми «сутність—зв’язок»); діаграми моделювання поводження (як правило, STD-діаграми переходів станів) і структурні карти (схеми) SC.
На діаграмах потоків даних (Data Flow Diagram, DFD) відображаються потоки даних, процеси перетворення вхідних потоків на вихідні; сховища інформації, джерела і споживачі інформації, зовнішні щодо системи. Кожний з процесів може бути поданий діаграмою нижчого рівня. Надалі ці діаграми є підґрунтям для формування структури розроблюваного ПЗ.
На діаграмах «сутність—зв’язок» (Entity-Relationship Diag­rams, ERD) мають бути показані так звані сутності ( інформаційні об’єкти, що становлять інтерес з погляду наступного зберігання) і зв’язки між сутностями з відображенням характеру зв’язку. Ці діаграми є основою для проектування баз даних.
На діаграмах переходів станів (State Transition Diagram, STD) відображуються стани, в яких може перебувати система, і можливі переходи з одного стану до іншого. Згідно з діаграмою проек­тується інтерфейс користувача.
Структурні карти (Structure Chart, SC) слугують для відображення архітектури системи у вигляді сукупності програмних модулів і зв’язків між ними, а також даних, що передаються від одного модуля до іншого.
Засобом створення і модифікації діаграм зазначених типів є спеціальні графічні редактори (діаграмери), використовувані на етапах аналізу вимог і проектування специфікацій. Функціональні можливості сучасних діаграмерів передбачають:

 • створення ієрархічно пов’язаних діаграм, в яких комбінуються графічні та текстові об’єкти;
 • створення окремих об’єктів, а також груп об’єктів, і можливості редагування їх (вирівнювання, копіювання, переміщення, масштабування);
 • зберігання зв’язків між об’єктами при маніпулюванні ними;
 • автоматичний контроль помилок і т. ін.

Діаграмери надають зручне середовище для графічного моделювання. Одержані діаграми забезпечують стандартне подання структури системи, характеристик її елементів і функціональних зв’язків між ними.

Контроль проектної інформації

У процесі створення проектних моделей важливо організувати своєчасний контроль проектної інформації і виправлення помилок. Основну увагу при цьому слід приділити початковим етапам ЖЦ ПЗ. Дослідження зарубіжних фірм — виробників CASE виявили, що, по-перше, за традиційного підходу до створення ПЗ помилок проектування припускаються вдвічі більше, ніж помилок кодування, і, по-друге, помилки проектування в 100 разів важ­че виявити на етапі супроводження ПЗ, ніж на етапах аналізу вимог і проектування специфікацій.
CASE-засоби здатні забезпечити автоматичну верифікацію і контроль проекту на повноту та обґрунтованість на ранніх етапах ЖЦ. Діаграмери і верифікатори здійснюють такі типи контролю:
1. Контроль синтаксису діаграм і типів їх елементів. За контролю цього виду перевіряється, чи додержано відповідності діаграм правилам побудови їх, а також реального заповнення елемен­тів діаграм типам елементів.
2. Контроль повноти та обґрунтованості діаграм передбачає, що всі елементи діаграм мають бути ідентифіковані й відображені в репозиторії. Наприклад, для DFD контролюються неіменовані і незв’язані потоки даних, процеси і сховища даних.
3. Контроль декомпозиції функцій включає частковий семантичний контроль та оцінювання якості ПЗ на підставі метрик оцін­ки якості та встановлення відповідності останньої вимогам до якості, що надходять на вхід етапу аналізу.
4. Наскрізний контроль діаграм одного або різних типів з метою перевірки погодженості за рівнями — вертикальне і горизонтальне балансування діаграм. Вертикальне балансування застосовується для діаграм одного типу і спрямоване на виявлення незбалансованих потоків даних у діаграмі, що деталізується, та в діаграмі, що її деталізує. Горизонтальне балансування виявляє невідповідності між DFD, ERD, STD, словниками даних і мініспецифікаціями процесів. Наприклад, при балансуванні DFD—ERD контролюється відповідність кожного сховища даних на DFD сутності або відношенню на ERD.

Організація та підтримка репозиторію

Засоби організації і ведення репозиторію мають забезпечувати основні функції останнього і задовольняти вимоги щодо його вмісту. Основними функціями репозиторію є зберігання, доступ, оновлення, аналіз і візуалізація всієї інформації за проектом ПЗ. Вміст репозиторію становлять об’єкти різних типів і відношення між їх компонентами, а також правила використання та обробки цих компонентів.
У репозиторії може зберігатися понад 100 типів об’єктів, вклю­чаючи структурні діаграми, екранні форми, проекти звітів, описи даних, логіку обробки, моделі організації, вихідні коди, елементи даних і т. ін.
Інформаційні об’єкти в репозиторії описуються їх властивостями: ідентифікатор, імена-синоніми, тип, текстовий опис, компоненти, файл-сховище, область значень. Зберігаються також усі відношення з іншими об’єктами (відношення входження, перехресні посилання), правила формування і редагування об’єкта, а також контрольна інформація щодо часу створення його або онов­лення, номера версії, належності до певного проекту і т. ін.
Засоби підтримки репозиторію мають забезпечувати функції автоматизованого формування документів за проектом. Основними типами звітів є:

 • звіти щодо вмісту, які включають зведення потоків даних, об’єктів, описи модулів, плани тестування підпрограм і т. ін.;
 • звіти з перехресних посилань, зокрема дані про виклики модулів, доступ розробників до об’єктів, маршрути руху даних;
 • звіти з результатів аналізу, включаючи зведення балансування діаграм, результати аналізу структури проекту;
 • звіти з декомпозиції об’єктів, включаючи таблиці ієрархії всіх об’єктів моделі.

Підтримка процесу проектування і розроблення

Підтримка проектування і розроблення ПЗ означає підтримку аналізу вимог і проектування специфікацій, прототипування, підтримку структурних методологій, автоматичну кодогенерацію. До складу CASE-пакета входять засоби визначення системних вимог і моделювання очікуваного поводження системи. Для побудови прототипів використовуються генератори меню екранів і звітів, мови четвертого покоління (4GL), при цьому прототип дає можливість моделювати основні функції системи. Мови специфікацій забезпечують ітеративний процес визначення і виконання специфікацій з подальшим коригуванням. Підтримка структурних методологій здійснюється завдяки побудові структурних діаграм різних типів, генерації специфікацій для деталізації функціо­нальних блоків у діаграмах і структур даних.
Засоби кодогенерації включають засоби генерації каркасу ПЗ і засоби генерації повного продукту. Каркас ПЗ включає опис потоків управління ПЗ, а також коди для БД, файлів, екранів і звітів. Решта ПЗ при цьому кодується вручну. У разі генерації повного продукту з проектних специфікацій генерується повна програма разом із супровідною документацією. Найчастіше в CASE-пакетах забезпечується кодування на мовах COBOL, C i ADA.

7.1.3. Класифікація CASE-засобів

CASE-засоби класифікують за різними ознаками: за типами, категоріями і рівнями.
Класифікація за типами розподіляє CASE-засоби за їх функціональним призначенням на такі групи.
Засоби аналізу та проектування призначені для підтримки визначення системних вимог, створення специфікацій компонентів системи, проектування системи. В результаті формуються архітектура системи і детальний проект, розроблений до рівня алгоритмів і структур даних. До цієї групи належать пакети CASE. Аналітик (Ейтекс), The Developer (ASYST Technologies), POSE (Computer Sys­tems Advisers), ProKit*Workbench (McDonnell Douglas), Excelerator (Index Technology), Design-Aid (Nastec), Design Machine (Optima), Mic­roStep (Meta Systems), vsDesigner (Visual Software), Analist/Designer (Yourdon), Design/IDEF (Meta Software), BPWin (Logic Works), SELECT (Select Software Tools), System Architect (Popkin Software & Systems), Westmount I-CASE Yourdon (Westmount Technology B.V. & CADRE Technologies), CASE/4/0 (micro TOOL GmbH).
Засоби проектування баз даних забезпечують створення інфологічної та даталогічної моделей БД, нормалізацію відношень та автоматичну генерацію схем БД і описів файлів на рівні програмного коду. До цієї групи належать ERWin (Logic Works), Chen Toоlkit (Chen & Associates), S-Designor (SDP), Designer/2000 (Oracle), Silverrun (Computer Systems Advisers).
Засоби програмування здійснюють підтримку програмування і тестування, а також автоматичну кодогенерацію зі специфікацій з одержанням повністю документованої виконуваної програми. До цієї групи належать діаграмери і засоби роботи з репозиторієм, генератори та аналізатори кодів, генератори тестів, аналізатори покриття тестами, налагоджувачі. Основні пакети: COBOL 2/Workbench (Mikro Focus), DECASE (DEC), NETRON/CAP (Netron), APS (Sage Software).
Засоби супроводження і реінжинірингу забезпечують управління функціонуванням системи, коригування і модифікацію, аналіз і реінжиніринг існуючої системи. До них належать документатори, аналізатори програм, засоби міграції, засоби реструктурування та реінжинірингу: Adpac CASE Tools (Adpac), Scan/COBOL та SuperStructure (Computer Data Systems), Inspector/ Recoder (Language Technology).
Засоби міграції призначені для перенесення існуючої системи в нове операційне або апаратне оточення і включають транслятори, конвертори, макрогенератори і т. ін. Засоби реінжинірингу включають:

 • статичні аналізатори для одержання схем системи з її кодів та оцінки впливу окремих модифікацій на всю систему;
 • динамічні аналізатори типу компіляторів та інтерпретаторів із вбудованими можливостями налагоджування;
 • документатори, здатні автоматично оновлювати документацію при змінюванні коду;
 • редактори кодів, що при редагуванні автоматично змінюють всі структури, які передують коду (наприклад, специфікації);
 • засоби доступу до специфікацій для модифікації їх і генерації нового коду;
 • засоби реверсного реінжинірингу, що транслюють програмні коди в специфікації програм.

Засоби оточення включають засоби підтримки каркасів і платформ для створення, інтеграції і надання CASE-засобам товарного вигляду: Multi/Cam (AGS Management Systems), Sylva Foundry (Cadware).
Засоби управління проектом призначені для підтримки планування, контролю, керування і взаємодії у процесі розроблення та супроводження проектів: Project Workbench (Applied Business Technology).
Класифікація за категоріями ґрунтується на визначенні рівня інтегрованості функцій у CASE-пакетах і поділяє їх на допоміжні програми (tools), пакети розробника (toolkit) та інструментальні засоби (workbench). Категорія tools включає допоміжні пакети, що розв’язують нескладні автономні задачі. Категорія toolkit характеризує інтегровані засоби підтримки одного з класів програмних задач, зорієнтована на підтримку одного етапу ЖЦ, використовує репозиторій для зберігання проектної інформації. Категорія workbench об’єднує інтегровані програмні засоби, що організують підтримку повного ЖЦ ПЗ, включаючи аналіз вимог, проектування і програмування, використовують репозиторій, забезпечують автоматичну передачу системної інформації від одного проектувальника до іншого та між етапами розробки. Ця категорія характеризується тісним зв’язком з системними і технічними засобами, на яких workbench функціонує. Остання може розглядатися як автоматизована робоча станція, що виконує функції автоматизації всіх або деякого набору робіт зі створення ПЗ.
Класифікація за рівнями враховує рівень функцій, які реалізують CASE-засоби в межах ЖЦ ПЗ. Верхні CASE інакше називають засобами комп’ютерного планування. Вони призначені для підтримки управління проектом і виконують роботи зі створення плану проекту, моделювання предметної області, аналізу сценаріїв, накопичення інформації для прийняття оптимальних рішень. Середні CASE включають засоби підтримки етапів аналізу вимог і проектування специфікацій та структури ПЗ. Крім того, вони забезпечують швидке документування вимог і швидке прототипування. Нижні CASE забезпечують перетворення специфікацій на програмні коди, а також виконують функції тестування, управ­ління конфігурацією, формування документації. Головними їх перевагами є значне зменшення тривалості розроблення програм і полегшення модифікацій ПЗ.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.