лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Перспективні технологічні засоби оброблення інформації

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

За допомогою вимірів, що індексують формулу, можна утворювати зрізи даних. Наприклад, якщо показники, що входять у фор­мулу, проіндексовані за деякими трьома вимірами, а формула — лише за двома з них, то вона утворює зріз розраховуваних значень для першого значення поточного статусу третього виміру.
Визначення відношення здійснюється за допомогою пункту меню Edit/Define/Relation. Відношення встановлює зв’язок «один до багатьох» між значеннями одного, двох або більше вимірів. У вікні Define a Relation поле Related Dimension задає батьківський вимір у даному відношенні, а список Selected — виміри, що містять дочірні значення (рис. 6.11, 6.12).
Визначення зв’язків значень у відношенні здійснюється після вибору пункту меню Edit/Modify у вкладці Data вікна Modify. Батьківські значення виміру у таблиці набираються з клавіатури (рис. 6.13, 6.14).
Побудоване відношення може бути використане, наприклад, для відбору значень деякого виміру, зв’язаного відношенням з іншим виміром, за значенням останнього або для агрегації показників.


Рис. 6.11. Визначення відношення між значеннями одного виміру

Рис. 6.12. Визначення відношення між значеннями двох вимірів


Рис. 6.13. Відношення між значеннями одного виміру

Рис. 6.14. Відношення між значеннями двох вимірів
Створення нової програми здійснюється при виборі пункту меню Edit/Define/Program, після чого на екрані відкривається вікно для введення імені та мітки програми. Вікно редагування програми викликається з пункту меню Edit/Modify. Компіляція і виконання програми здійснюються при виборі відповідних кнопок у вікні редагування. Крім того, виконати програму можна за допомогою пункту меню Run/Execute.
Після одержання запиту на виконання програми Express Admi­nistrator відкриває вікно Express Command, у якому для запуску програми слід натиснути кнопку Run (рис. 6.15).
Вікно редагування програми на рис. 6.14 містить текст прог­рами для швидкого заповнення значень показника Quantity, індексованого за вимірами Month, Region і Tovar, випадковими зна­ченнями та агрегації значень за видами товарів та регіонами:
Limit Region to Last 5
Quantity (Tovar2) = Intpart (4000*(1-0.05*Convert (Month Decimal) + + 0.25*Random))
Quantity (Tovar 3) = Intpart(4000*(1-0.05*Convert (Month Decimal) + + 0.25*Random))
Quantity (Tovar 6) = Intpart (6000*(1 + 0.35*Random))
Quantity (Tovar 7) = Intpart (6000*(1 + 0.55*Random))
Rollup Quantity over Tovar
Limit Region to All
Rollup Quantity Over Region Using Rel_Reg


Рис. 6.15. Вікно редагування програми
та вікно Express Command

Інструментальний засіб Express Command може використовуватися для введення і виконання команд на сервері. Його діалогове вікно розділене на дві частини. У верхній частині розташоване вікно вводу команд Express, а у нижній після натискування кнопки Run виводяться результати виконання команд. Запуск Express Command здійснюється з пункту меню Run/Express Command.

Мова програмування Express

Мова Express є засобом створення OLAP-програм, завантаження даних із зовнішніх файлів і реляційних БД, виконання складних аналітичних розрахунків і перетворень багатовимірних даних. За допомогою програм на мові Express можна створювати, змінювати і вилучати будь-які об’єкти бази даних.
Програма на мові Express являє собою послідовність команд Express, не містить заголовочного і завершального рядків і може бути викликана з іншої програми. Програми являють собою збережувані об’єкти БД. Якщо програма містить команду Return і повертає дані, то вона може використовуватись як функція.
Коментар у програмі починається з символу " і продовжується до кінця рядка. Рядкові значення беруться в одинарні лапки. Для продовження команди на новому рядку потрібно у кінці рядка помістити символ пробілу і мінус (–):
LIMIT REGION TO — "Приклад продовження рядка
‘Київ’ ‘Полтава’
Базовими поняттями мови Express є команда, вираз, опція. Виконання команди спричиняє деяку наперед визначену послідовність дій з боку серверу. Опції є глобальними змінними, значення яких певним чином впливають на функціональність серверу.
Вираз складається з констант, змінних, посилань на дані, функцій та операторів. У виразах використовуються п’ять видів операторів:
1. Арифметичні оператори: + (додавання), — (віднімання), * (множення), / (ділення), ** (піднесення до степеня). Слід зауважити, що якщо один з операндів у арифметичному виразі має невизначене значення (NA), то результатом буде також невизначене значення.
2. Оператори порівняння — порівнюють два значення відповідних типів і повертають логічне значення. Мова Express використовує такі оператори порівняння: EQ (дорівнює), NE (не дорівнює), GT (більше), LT (менше), GE (більше або дорівнює), LE (менше або дорівнює), IN (чи знаходиться дата у зазначеному інтервалі), LIKE (чи відповідає текстове значення заданому шаблону).
Якщо один з операндів оператора порівняння має невизначене значення, то результатом також буде невизначене значення. Але якщо невизначене значення порівнюється з невизначеним, то результат виразу є визначеним і дорівнює YES або NO.
3. Логічні оператори — застосовуються для перетворення логічних значень і повертають логічний результат. До логічних належать оператори: AND — логічне «і»; NOT — логічне заперечення; OR — логічне «або».
4. Умовний оператор IF умова THEN ELSE … — розраховує і повертає одне або інше значення одного базового типу залежно від логічного значення умови. Умова являє собою логічний вираз. Якщо значення логічного виразу не визначене (NA), то значення, що повертається, також не визначене.
5. Оператор підстановки & — використовується для розрахування значення виразу та його підстановки. Якщо в команді Express присутній символ &, то перш ніж виконати команду, Express підставить поточне значення текстового виразу, якому передує &.
Вирази індексуються по об’єднанню вимірів усіх змінних, функцій і посилань на дані, що входять до виразів. Посилання на дані являє собою «перетин» багатовимірного куба по одному або декількох вимірах. Наприклад, нехай показник QUANTITY індексований по вимірах REGION, MONTH, TOVAR. Тоді посилання QUANTITY (MONTH 05.00) адресуватиме двовимірний масив даних, QUANTITY (MONTH 05.00, REGION ‘КИЇВ’) — одновимірний масив, QUANTITY (MONTH 05.00, REGION ‘КИЇВ’, TOVAR ‘ТЕЛЕВІЗОР SONY’) — одиничну комірку вихідного куба. На місці значення виміру може бути вказаний цілочисельний номер цього значення у списку значень поточного статусу, наприклад, QUANTITY (TOVAR 2).

Локальні змінні

Локальні змінні використовуються всередині програми, містять лише одне значення і не можуть бути індексовані по жодному виміру.
Об’явлення локальних змінних здійснюється на початку програми за допомогою команди VARIABLE, яка має синтаксис:
VARIABLE                       ім’я     тип_даних
ім’я_виміру
VALUESET ім’я_виміру
Ім’я задає локальне ім’я даних, видиме тільки всередині даної програми. Тип_даних може позначати один з базових типів: INTEGER, SHORTINTEGER, DECIMAL, SHORTDECIMAL, TEXT, ID, BOOLEAN, DATE. Якщо в об’явленні змінної вказане ім’я_виміру, то це означає, що змінна може містити одне з його значень. Ім’я виміру з ключовим словом VALUESET означає, що змінна може містити список значень даного виміру.
Якщо локальній змінній не присвоєне значення, то вона має невизначене значення NA.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.