лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Правові основи митної справи в Україні

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

 

 

 

Вступ ............................................. 3
Визначення основних термінів і понять митної справи ........... 5
Тема 1.   Історія становлення митної справи в Україні ........ 11
1.1. Митна справа на території України з часів Київської Ру-
сі до 1917 р. .................................. 11
1.2. Митна справа в Україні в 1917—1991 рр. .......... 24
1.3. Становлення митної справи суверенної України ..... 30
Тема 2.   Поняття митного права та законодавче регулювання
митної справи
............................... 34
2.1. Поняття, предмет і методи митного права, його місце в
системі права України .......................... 34
2.2. Джерела митного права ...................... 40
2.3. Поняття митної політики і митної справи .......... 41
2.4. Принципи і цілі митної справи .................. 43
2.5. Законодавче регулювання митної справи .......... 45
Тема 3.   Організація управління митною справою ........... 46
3.1. Органи державного управління митною справою .... 46
3.2. Взаємовідносини митних органів з іншими державними
органами, юридичними і фізичними особами .......... 51
3.3. Діяльність і повноваження митних брокерів, їх правовий статус 53
Тема 4.   Проходження служби та соціальний захист
працівників митних органів
..................... 56
4.1. Загальні положення проходження служби в митних ор-
ганах ...................................... 56
4.2. Права, обов’язки та відповідальність працівників мит-
них органів .................................. 59
4.3. Правовий і соціальний захист працівників митних ор-
ганів ....................................... 61
Тема 5.   Правове регулювання митного контролю ........... 65
5.1. Організаційні питання здійснення митного контролю .. 65
5.2. Основні форми митного контролю ............... 70
5.3. Особливі режими митного контролю ............. 72
Тема 6.   Основні положення здійснення митного оформлення .. 75
6.1. Поняття та загальні положення митного оформлення . 75
6.2. Особливості митного оформлення ввезення—вивезення
несупроводжуваного багажу ..................... 80
6.3. Загальний порядок декларування товарів та інших
предметів ................................... 81
Тема 7.   Правові та організаційні основи переміщення через
митний кордон товарів, валюти та інших предметів
... 84
7.1. Загальна характеристика правил ввезення—вивезення
товарів та інших предметів через митний кордон України . 84
7.2. Особливості пропуску через митний кордон товарів
для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності ......... 86
7.3. Порядок переміщення через митний кордон валюти
і цінностей .................................. 91
7.4. Порядок переміщення предметів міжнародних інозем-
них організацій, представників та осіб, які користуються на
території України митними пільгами ................ 94
7.5. Особливості пропуску через митний кордон України
культурних та історичних цінностей ................ 95
Тема 8.   Правила переміщення через митний кордон транспорт-
них засобів
................................. 98
8.1. Загальний порядок переміщення через митний кордон
України транспортних засобів .................... 98
8.2. Порядок справляння мита, митних зборів, податку на
додану вартість та акцизного збору ................ 103
8.3. Порядок вивезення транспортних засобів за межі
України ................................... 105
8.4. Порядок тимчасового ввезення транспортних засобів
в Україну .................................. 106
Тема 9.   Мито і митні збори ........................... 112
9.1. Єдиний митний тариф і його правове регулювання .. 112
9.2. Поняття мита та його види ................... 124
9.3. Правові основи митних платежів ............... 127
9.4. Тарифні пільги (преференції) .................. 130
Тема 10. Правове регулювання перевезення, зберігання та розпо-
ряд­ження товарами, що знаходяться під митним конт-
ролем
..................................... 133
10.1. Порядок і умови перевезення товарів між митницями 133
10.2. Особливості зберігання предметів під митним конт-
ролем ..................................... 138
10.3. Порядок створення та діяльність митних ліцензійних складів    139
10.4. Порядок розпорядження товарами, що перебувають
під митним контролем .......................... 143
Тема 11. Порушення митних правил як адміністративне право-
порушення
................................. 146
11.1. Поняття адміністративного правопорушення ..... 146
11.2. Види адміністративних стягнень та особи, які підля-
гають відповідальності за скоєння адміністративних пра-
вопорушень ................................ 153
11.3. Види адміністративних стягнень за порушення мит-
них правил ................................. 157
Тема 12. Провадження у справах про порушення митних правил 160
12.1. Загальний порядок провадження у справах про пору-
шення митних правил .......................... 160
12.2. Постанови митного органу та їх юридичне значення 165
12.3. Порядок оскарження постанов митного органу .... 167
12.4. Виконання постанов митного органу ........... 168
Тема 13. Відповідальність за контрабанду та порушення митно-
го законодавства
............................ 170
13.1. Особливі ознаки та розмежування адміністративного правопорушення та злочину     170
13.2. Поняття контрабанди та відповідальність за її здійс-
нення ..................................... 172
Тема 14. Дізнання у справах про контрабанду ............. 175
14.1. Сутність і значення стадії порушення кримінальної
справи .................................... 175
14.2. Приводи та підстави для порушення кримінальної
справи .................................... 177
14.3. Поняття попереднього розслідування та загальні ви-
моги до провадження дізнання .................... 180
Тема 15. Організація розгляду скарг, заяв та інших звернень фі-
зичних і юридичних осіб у митні органи України
.... 189
15.1. Загальні положення чинного в Україні законодавства стосовно розгляду і вирішення скарг та інших звернень .......................................... 189
15.2. Порядок оскарження громадянами, підприємствами, установами і організаціями рішень, дій або бездіяльності
митних органів та їх посадових осіб ................ 191
15.3. Розгляд і вирішення скарг, заяв, інших звернень при
їх надходженні до митних органів і судових інстанцій ... 197
15.4. Відповідальність митних органів та їх працівників за
порушення законодавства про звернення фізичних і юри-
дичних осіб ................................. 202
Додатки .......................................... 207
Закон України «Про митну справу в Україні» від 25.06.91 ....... 207
Указ Президента України від 11.12.1991 № 1 «Про утворення Дер-
жавного митного комітету України» ...................... 212
Тимчасове положення про Державний митний комітет України,
затверджене Указом Президента України від 11.12.1991 № 1..... 212
Указ Президента України від 29.11.1996 № 1145/96 «Про Державну
митну службу України» ............................... 217
Указ Президента України від 24.08.2000 № 1022/2000 «Питання Дер-
жавної митної служби України» ......................... 220
Положення про Державну митну службу України, затвердженеУка-
зом Президента України від 24.08.2000 № 1022/2000 .......... 221
Закон України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» від 21.09.1999 № 1068-XIV     226
Список використаної та рекомендованої літератури .......... 242

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.