лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у банках України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зміст

 

 

 

Вступ...................................... 3
Розділ 1. Роль обліку в системі управління банком
та основи його організації...................... 7
1.1. Організація обліку в банках.................... 7
1.2. Методологічні основи фінансового обліку в банках...... 16
1.3. Особливості обліку господарських операцій банку
за принципом нарахування....................
21
1.4. Становлення та розвиток міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку......................
25
1.5. Зміст програми реформування бухгалтерського обліку
в банківських установах України................ 34
Розділ 2. Характеристика плану рахунків бухгалтерського
обліку банків............................ 43
2.1. Особливості побудови плану рахунків.............. 43
2.2. Структура класів плану рахунків................. 46
Розділ 3. Організація аналітичного обліку в банках............ 60
3.1. Характеристика параметрів аналітичного обліку....... 60
3.2. Ведення параметрів контрагентів банку............ 63
3.3. Параметри документів....................... 68
3.4. Параметри договорів та аналітичних рахунків......... 70
Розділ 4. Кореспондентські відносини між банківськими установами.. 76
4.1. Порядок відкриття кореспондентських рахунків іншим банкам
у територіальних управліннях Національного банку України
77
4.2. Здійснення міжбанківських розрахунків через систему
електронних платежів (СЕП) НБУ................
79
4.3. Механізм кореспондентських відносин між банками..... 89
4.4. Виконання судових ухвал про арешт грошових коштів банків 90
Розділ 5. Відкриття банками рахунків у національній
та іноземній валюті......................... 93
5.1. Організаційна робота банків для відкриття рахунків
суб’єктам підприємницької діяльності............. 93
5.2. Відкриття поточних рахунків фізичним особам........ 97
5.3. Режим функціонування рахунків типу «Н», типу «П» ... 100
5.4. Особливості відкриття рахунків військовим частинам,
установам, підприємствам та організаціям .........
105
5.5. Відкриття уповноваженими банками України рахунків
в іноземній валюті........................ 106
5.6. Режим вкладних (депозитних) і поточних рахунків
в іноземній валюті........................
112
5.7. Переоформлення та закриття рахунка............. 115
Розділ 6. Організація касової роботи в банках України......... 116
6.1. Організація роботи касового апарату банку......... 116
6.2. Порядок здійснення касових операцій прибутковими касами 121
6.3. Порядок здійснення операцій вечірніми касами....... 125
6.4. Організація і порядок роботи каси перерахунку....... 131
6.5. Порядок виконання операцій видатковими касами..... 133
6.6. Порядок підбиття підсумків робочого дня операційної каси 136
6.7. Підкріплення операційних кас банків............. 137
6.8. Правила виконання касових операцій............. 141
Розділ 7. Облік операцій банку за безготівковими розрахунками.... 144
7.1. Принципи організації безготівкових розрахунків ...... 144
7.2. Вимоги до оформлення розрахункових документів..... 147
7.3. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень та вимог-
доручень..............................
154
7.4. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків...... 158
7.5. Розрахунки акредитивами.................... 164
7.6. Розрахунки платіжними вимогами в разі здійснення примусово-
го списання коштів........................
171
7.7. Виконання банками та їхніми установами ухвал судів щодо
арешту коштів юридичних та фізичних осіб.........
174
7.8. Особливості розрахунків в електронних системах типу
«клієнт—банк»..........................
176
Розділ 8. Облік доходів, витрат та капіталу банку............ 182
8.1. Облік доходів (витрат) банку................... 182
8.2. Особливості податкового обліку валових доходів та валових
витрат банку............................
191
8.3. Облік операцій з нарахування та сплати до бюджету податку
на додану вартість........................
201
8.4. Облік капіталу банку....................... 205
Розділ 9. Бухгалтерський облік кредитних операцій в банках
України.............................. 217
9.1. Загальні принципи бухгалтерського обліку кредитних
операцій..............................
217
9.2. Облік операцій за овердрафтом................. 223
9.3. Облік операцій репо........................ 225
9.4. Облік факторингових операцій................. 228
9.5. Облік субординованих кредитів та операцій з дисконту
векселів...............................
234
9.6. Порядок бухгалтерського обліку позабалансових
кредитних операцій.......................
237
9.7. Облік операцій з кредитування на підставі
документарного акредитиву..................
241
9.8. Облік застави............................ 243
9.9. Облік сумнівних кредитів та резервів під кредитні ризики. 246
Розділ 10. Бухгалтерський облік депозитних операцій
у банках............................. 260
10.1. Бухгалтерський облік номіналу депозиту та нарахування
процентів за депозитом..................... 260
10.2. Облік операцій зі сплати та погашення депозиту...... 268
Розділ 11. Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами
в банках............................. 276
11.1 Теоретичні засади класифікації портфеля цінних паперів банку   277
11.2. Облік вкладень банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі цінних паперів банку на продаж .............................. 280
11.3. Облік вкладень банку в боргові цінні папери для продажу 283
11.4. Облік довгострокових вкладень банку в акції та вкладень
в асоційовані й дочірні компанії............... 288
11.5. Облік вкладень банку в боргові цінні папери на інвестиції 293
11.6. Порядок та облік перекласифікації цінних паперів з одного
портфеля до іншого.......................
300
11.7. Облік власних боргових зобов’язань банку......... 304
11.8. Напрями вдосконалення бухгалтерського обліку операцій
банків з цінними паперами ..................
309
11.9. Облік операцій з борговими цінними паперами, що рефінан-
суються Національним банком України..........
311
11.10. Облік приватизаційних цінних паперів........... 334
11.11. Розмежування у фінансовому та податковому обліку
операцій банків з цінними паперами............
337
Розділ 12. Бухгалтерський облік операцій банків з векселями...... 348
12.1. Концептуальні основи здійснення банками операцій
з векселями............................
348
12.2. Загальні принципи обліку векселів.............. 351
12.3. Облік доходів та витрат у вексельних операціях...... 353
12.4. Облік операцій обліку векселів................ 355
12.5. Облік кредитів під заставу векселів.............. 365
12.6. Облік торговельних операцій із векселями.......... 368
12.7. Облік операцій авалювання векселів та видачі гарантій
на забезпечення їх оплати....................
375
12.8. Облік розрахункових операцій з векселями......... 378
12.9. Облік комісійних та довірчих операцій з векселями.... 383
Розділ 13. Облік операцій банків в іноземній валюті........... 390
13.1. Операції та їх класифікація................... 390
13.2. Характеристика рахунків для запису валютної позиції.. 395
13.3. Облік операцій в іноземній валюті, що виконуються з доручен-
ня клієнтів банку.........................
402
13.4. Облік міжбанківських обмінних операцій в іноземній валюті 408
13.5 Облік операцій з пластиковими картками та дорожніми чеками   418
13.6. Облік інших операцій в іноземній валюті.......... 422
Розділ 14.Бухгалтерський облік основних засобів та нематеріаль-
них активів банків........................ 435
14.1. Класифікація основних засобів і нематеріальних активів
та їх вартісна оцінка.......................
435
14.2. Бухгалтерський облік придбання основних засобів і немате-
ріальних активів.........................
444
14.3. Обмін основних засобів і нематеріальних активів..... 452
14.4. Порядок та облік переоцінки основних засобів і нематеріаль-
них активів............................
454
14.5. Облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів 458
14.6. Зменшення корисності основних засобів і нематеріальних
активів та облік їх вибуття...................
467
14.7. Облік вкладень банку в статутний капітал підприємства
(господарського товариства) у формі основних засобів
і нематеріальних активів....................
474
14.8. Облік гудвілу........................... 475
14.9. Порядок проведення інвентаризації основних засобів
і нематеріальних активів та відображення її результатів
у бухгалтерському обліку....................
477
14.10. Порядок обліку операції застави............... 481
Розділ 15. Облік лізингових операцій................... 485
15.1. Характеристика лізингових операцій............. 485
15.2. Облік операцій з фінансового лізингу на балансі лізингодавця
та лізингоодержувача......................
487
15.3. Облік операцій з оперативного лізингу............ 495
15.4. Продаж необоротного активу з укладенням угоди про його
одержання продавцем у лізинг (оренду)...........
500

 

Післямова .................................. 505
Словник найважливіших термінів ................... 506
Рекомендована література........................ 516
Додатки................................... 519

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.