лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Тема 2. Особливості прийняття рішень
господарської діяльності

2.1. Методичні поради до вивчення теми

Вивчення теми «Особливості прийняття рішень господарської діяльності» варто розпочати з розгляду питань, що стосуються процесу прийняття рішень. Передусім доцільно з’ясувати сутність його елементів: мети, суб’єкта, який приймає рішення, альтернативних варіантів рішення, умов, результатів і критеріїв.
Процес прийняття рішень передбачає формування та використання певного алгоритму. У посібнику подано найповніший перелік етапів і процедур прийняття рішень. Необхідну обґрунтованість і надійність певного рішення дає можливість забезпечити виконання певних процедур на етапах постановки завдання вирішити проблему; розроблення варіантів рішення; вибору рішення; організації виконання рішення та його оцінювання. Студентам варто докладно розглянути процедури на таких етапах, як розроблення варіантів і вибір остаточного рішення.
Важливим моментом під час вивчення теми є розгляд стилів прийняття рішень залежно від способу мислення та терпимості до двозначності. Поєднання цих двох вимірів дає можливість сформувати чотири стилі у прийнятті рішень: директивний, аналітичний, концептуальний і біхевіоральний.
Наступним кроком є ознайомлення зі способами прийняття рішень. На практиці рішення може приймати сам керівник, після консультації з іншими, або група (керівник при цьому є одним зі членів групи). Студенти мають докладніше розглянути третій спосіб прийняття рішення, його переваги та недоліки.
Важливим напрямом навчального дослідження є розгляд корисних структурних схем (моделей) для прийняття рішень і відповідних їм методів формалізації. У цілому, для формалізації кож­ної моделі прийняття ГР використовується певна сукупність методів, серед яких найчастіше застосовуються: алгоритм рішення, діаграма у вигляді риб’ячого скелета (метод Ішікави), блок-схема (блок-діаграма), процес складання карт «ґрунтовка», уявні схеми, метод АВС, кольорове кодування.
Найбільшу увагу під час вивчення тематичного матеріалу необхідно приділити характеру й умовам прийняття ГР. Процес прийняття рішення на стратегічному та оперативному рівні може мати інтуїтивний, інсайтний, заснований на судженнях, або раціональний характер. Оскільки рішення приймають люди, то їхній характер багато в чому має на собі відбиток особистості менеджера, який приймає рішення. У зв’язку з цим розрізняють урівноважені, імпульсивні, інертні, ризиковані та обережні рішення.Під час прийняття й обґрунтування рішень варто враховувати логіку, інтуїцію та досвід як три сторони трикутника.
У теорії управління відокремлюють також три основні моделі прийняття рішень — класичну, поведінкову та ірраціональну, з характеристикою яких студентам варто ознайомитися. Основними чинниками безпосередньої ситуації, що впливає на прийняття рішення, є: значущість рішення; тиск часу; умови, в яких діє особа, яка приймає рішення. Залежно від ступеня визначеності інформації, існують такі умови прийняття ГР: визначеності, невизначеності, ризику. На цьому етапі вивчення теми доцільно докладно розглянути умови, що створюють визначеність, невизначеність і ризик.
2.2. План семінарського заняття

Процес прийняття господарських рішень.Основні моделі та засоби прийняття рішень.
 1. Характер та умови прийняття господарських рішень.
 2. Закони та закономірності, що впливають на прийняття рішень.

Питання длясамоперевірки

 1. Вкажіть основні елементи, етапи та процедури процесу прийняття рішень.
 2. Охарактеризуйте засоби прийняття господарських рішень.
 3. Опишіть характер рішень, що приймаються на стратегічних і оперативних рівнях.
 4. У чому полягають відмінності вибору господарських рішень за умов визначеності, невизначеності та ризику?
 5. Наведіть приклади рішень із практики управління, що приймаються в умовах ризику, визначеності та невизначеності.

Питання для поглибленого вивчення теми

 1. Етапи прийняття та реалізації господарського рішення.
 2. Особливості виявлення й вбору альтернатив у процесі прийняття господарських рішень.
 3. Контроль реалізації господарського рішення та його види.
 4. Вплив особистісних якостей людини на розроблення та прийняття ГР.
 5. Групові рішення та правила більшості.
 6. Прийняття рішень в умовах визначеності.

Література

 1. Василенко В. А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навч. посіб. — К: ЦУЛ, 2002. — 420 с.
 2. Веснин В. Р. Основы менеджмента: Учебник. Ин-т междунар. права и экономики. — М.: Триада, Лтд, 1997. — 334 с.
 3. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення: Технологія прийняття рішень: Пер з англ. — К.: Всеувито; Наук. думка, 2001. — 242 с.
 4. Красиков С. А. Психологические аспекти принятия решений в условиях риска // Управление риском. — 2003. — № 2. — С. 17 — 23.
 5. Литвак Б. Г. Разработка управленческого решения: Учебник. — М.: Дело, 2000. — 392 с.
 6. Мильнер, Б. З. Теория организации. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 558 с.
 7. Редченко К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі. — 2003. — 272 с.
 8. Робинс, Стивен, П. Менеджмент.: Пер. с англ. — 6-е изд. — М.: Издат. дом «Вильямс», 2002. — 880 с.
 9. Смирнов Э. А. Разработка управленческих решений: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — 271 с.
 10. Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент: Учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Дело, 2001. — 448 с.
 11. Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски: Монография. — М.: Издательско-торгов. корпорация «Дашков и Ко», 2003. — 544 с.

2.3. Термінологічний словник
Етапи процесу прийняття рішень:постановка задачі розв’язання проблеми; розроблення варіантів рішення; вибір рішення; організація виконання рішення та його оцінювання.
Закон стійкі відносини між об’єктами та явищами, яким притаманні необхідність, загальність і повторюваність.
Засоби прийняття ГР: алгоритм рішення, діаграма у вигляді риб’ячого скелета (метод Ішікави), блок-схема (блок-діаграма), процес складання карт («ґрунтовка»), уявні схеми, метод АВС, кольорове кодування.
Корисні структурні схеми для прийняття рішень: модель сміттєвого контейнера, раціонально-дедуктивна модель, науковий менеджмент, редукціонізм, тотальне управління якістю, теорія хаосу, теорія ігор.
Моделі прийняття рішень:класична, поведінкова та ірраціональна.
Прийняття рішення вибір однієї з двох альтернатив або одного з кількох варіантів, що мають місце.
Стилі прийняття рішень: директивний, аналітичний, концептуаль­ний та біхевіоральний.
Технологія прийняття рішеньсукупність методів і засобів перетворення початкових матеріальних ресурсів, інформації та інших компонентів «входу» системи в товар та інші компоненти її «виходу».
Характер прийняття ГР: інтуїтивний, інсайтний заснований на судженнях, раціональний.
2.4. Навчальні завдання
Теми доповідей

 1. Проблеми процесу розроблення рішення.
 2. Місце і роль творчості під час прийняття господарського рішення.
 3. Психологічні аспекти прийняття рішень.
 4. Моделі прийняття групових рішень.
 5. Роль інформації в процесі прийняття рішень.

Питання для дискусій

  • Що слугує джерелом появи нових проблем на підприємстві в результаті прийняття рішень?
  • Сформулюйте чинники, які позитивно або негативно впливають на процес вибору, прийняття та реалізації рішень.
  • Чим пояснюється необхідність знання особою, яка приймає рішення, законів і закономірностей, що впливають на процес прийняття рішень?
  • Сформулюйте чинники, які позитивно або негативно впливають на процес вибору, прийняття й реалізації рішень.
  • Обґрунтуйте, яка модель прийняття рішень найчастіше викорис­товується: брокером на біржі, капітаном корабля, вченим, підприємцем, керівником низового рівня. Який характер мають їхні рішення?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.