лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Тема 8. Основи ризик-менеджменту


8.1. Необхідність управління ризиками господарської діяльності. Сутність ризик-менеджменту. Структурна схема ризик-менеджменту. Функції керованої та керуючої підсистем управління ризиками. Відділ з управління підприємницькими ризиками. Процес управління ризиками господарської діяльності на підприємстві та характеристика його етапів.
8.2. Основні напрями й методи впливу на ступінь ризику господарювання. Уникнення та компенсація ризику. Збереження та передавання ризику. Хеджування та страхування ризиків. Методи зниження ступеня ризику. Характеристика диверсифікації діяльності підприємства. Модуль «імовірність виникнення втрат/рівень збитків» для пошуку рішення щодо оптимізації ступеня ризику.
Важливими етапами засвоєння змісту дисципліни «Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків», що потребують значних затрат часу, є:

  • організація індивідуальної роботи (для студентів денної форми навчання);
  • самостійна робота студентів усіх форм навчання.

Для студентів денної форми навчання планується до 22 год індивідуальної роботи, яка затрачається на консультації з викладачем, ліквідацію заборгованості з окремих тем дисципліни, написання й захист рефератів.
Самостійна робота студентів неодмінно передбачає:

  • конспектування текстів лекцій; укладання; виконання практичних завдань;
  • оперативне ознайомлення зі змінами нормативно-правової бази, сучасними літературними джерелами з питань обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків;
  • підготовку й виконання завдань до блочно-модульного контролю;
  • підготовку доповіді за обраною темою (крім студентів-заочників);
  • підготовку до підсумкового контролю (іспиту).

Дисципліна «Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризику» вивчається у другому триместрі з 20 по 31 тиждень (20—21 тиждень — аудиторні заняття; 30—31 тиждень — екзаменаційна сесія).
Після ознайомлення з тематичним планом та основними програмними питаннями дисципліни можна переходити до самостійного вивчення кожної теми.
Особливу увага доцільно приділити розгляду методичних порад до вивчення кожної теми, засвоєнню основних категорій і понять, формуванню практичних навичок.

ГРАФІК САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА З ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ КУРСУ
«ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ» (ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ)з/п

Теми курсу

Навчальні тижні

Кількість
годин

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

Частина І.  Господар­ські ріше­ння в різних сферах підприємниць­кої діяльності
Тема 1. Сутнісна харак­теристика господарсь­ких рішень

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6
(вечір. — 8, заоч. — 10)

2

Тема 2.  Особливості прийняття рішень господарської діяльності

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5
(вечір. — 8, заоч. — 10)

3

Тема 3. Методичні основи розроблення та обґрунтування господарських рішень

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

5
(вечір. — 8, заоч. — 12)

 

  4

Частина ІІ. Ризик та невизначеність під час обґрунтування госпо­дарських рішень
Тема 4. Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

8
(вечір. — 10, заоч. — 14)

Закінчення графіка

 


з/п

Теми курсу

Навчальні тижні

Кількість
годин

 

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

5

Тема 5. Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

6
(вечір. — 10, заоч. — 12)

 

 

  6

Тема 6. Обґрунтування інвестиційних і фінансових рішень

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

6
(вечір. — 8, заоч. — 12)

 

7

Тема 7.  Оцінювання підприємницьких ризиків

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

8
(вечір. — 12), заоч. — 14)

 

8

Тема 8. Основи ризик-менеджменту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

6
(вечір. — 8, заоч. — 12)

 

 

Разом:

6

5

5

8

6

6

8

6

 

 

 

 

50
(вечір. — 72, заоч. — 96)

 


 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.