лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

3.3. Підсумковий контроль знань студентів


Формою підсумкового контролю знань студентів з «Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків» є іспит з урахуванням поточної успішності студентів.
Іспит проводиться в письмовій формі. Екзаменаційні білет містить 6 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою 10; 5; 0 балів.
Перелік та зміст екзаменаційних завдань
Блок теоретичних завдань

  1. Теоретичне питання, що потребує розгорнутої відповіді, — 10 балів.
  2. Теоретичне питання, що потребує розгорнутої відповіді, — 10 балів.
  3. Методологічне питання, що потребує розкриття певної методики, — 10 балів.

Блок практичних завдань
4, 5, 6. Типові та комплексні задачі приблизно однакового рівня складності — 10 балів.
Максимальна кількість балів за результатами іспиту — 60.
Академічні успіхи студента визначаються за допомоги системи оцінювання, що використовуються в КНЕУ, з обов’язковим переведенням 100-бальної шкали оцінок до національної шкали та шкали за системою ЕСТS у такому порядку:


Оцінка шкалою ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

A

5 (відмінно)
4 (добре)
3 (задовільно)

85—100

B

80

С

65—75

D

60

Е

50—55

FX

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

25—45

F

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

0—20

За такого порядку система ліквідації академічного заборгованості студентами всіх форм навчання з дисципліни має такий зміст.

Студенти, які набрали за результатами поточного й підсумкового контролю від 20 до 45 балів, після належної підготовки мають право повторно скласти іспит або залік. Студенти, які набрали за результатами поточного й підсумкового контролю від 0 до 20 балів, зобов’язані пройти повний курс вивчення дисципліни перед повторним складанням іспиту (заліку). Для реєстрації оцінки за шкалою ЕСТS в екзаменаційних відомостях уводиться спеціальний стовпець — «Оцін­ка за шкалою ЕСТS». До залікової екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати за чотирибальною калою та шкалою ЕСТS, які виставляються поряд з кількістю балів за результати поточ­ного контролю.


Зразок екзаменаційного білета

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___
з курсу «Обґрунтування господарських рішень
та оцінка ризиків» для всіх форм навчання

Теоретичне завдання, що потребує розгорнутої
відповіді (10 балів)
1. Сутність і види ГР.
Теоретичне завдання, що потребує розгорнутої відповіді
(10 балів, по 5 балів кожне).
2. Стилі прийняття рішень. Функції ризику підприємницької діяльності.
Методологічне завдання, що потребує розкриття певної
методики (10 балів).
3. Критерії прийняття ГР в умовах ризику

Практичні завдання

4. Задача (10 балів)
Відділ маркетингу пропонує компанії дані про очікуваний попит на програмні продукти за трьох варіантів ціни:


Очікуваний обсяг продажу

Можлива ціна за одиницю, грн

8,00

8,60

8,80

Найкращий з можливого

16 000

14 000

12 500

Найімовірніший

14 000

12 500

12 000

Найгірший з можливого

10 000

8000

6000

Імовірність найкращого та найгіршого попиту — 0,25. Постійні витрати на виробництво — 40 000 грн на рік, змінні витрати — 4 грн за одиницю. Побудуйте платіжну матрицю доходів і визначте, за якою ціною компаній має випускати продукцію, за допомогою таких критеріїв, як математичне сподівання, дисперсія, середньоквадратичне відхилення і коефіцієнт варіації.
5. Задача (10 балів)
Інвестиційна компанія, що має рівень систематичного ризику 1,4, бажає впровадити в дію новий інвестиційний проект, рівень систематичного ризику якого — 1,75. Планується, що новий інвестиційний проект у загальній структурі капіталу компанії займе 20 %. Безризикова ставка — 9 %, середня дохідність ринку – 19 %.
Визначте, якою має бути очікувана дохідність цієї компанії до й після впровадження нового проекту, якою має бути необхідна дохідність нового інвестиційного проекту? Побудуйте лінію надійності ринку компанії. Про що вона свідчить?
6. Задача (10 балів)
Розрахуйте ступінь соціального ризику та оцініть можливу кіль­кість будь-яких соціальних конфліктів за умови, що в 2005 р. у виробництві перебуватимуть 4 картини.


Рік

Кількість
картин,
що знімаються

Виникнення соціальних конфліктів

з приводу
виробництва
фільмів

між
менеджерами
та працівниками
студії

усередині
колективу,
за винятком менеджера

2000

6

7

3

17

2001

9

10

5

26

2002

2

3

2

12

2003

5

6

3

17

2004

4

3

2

3

Затверджений на засіданні кафедр

економіки підприємств стратегії підприємств

«__»_______200_ р., протокол № ___
Зав. кафедри __________ Г. О. Швиданенко
Екзаменатор _______ ________________
(підпис)      (прізвище, посада)

«__»_______200_ р., протокол № ___
Зав. кафедри __________ А. П. Наливайко
Екзаменатор________ ________________
(підпис)       (прізвище, посада)

Критерії оцінювання з урахуванням поточної успішності:
85—100 балів — «відмінно»; 65—80 балів — «добре»; 50—60 балів — «задовільно»; до 50 балів — «незадовільно».

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.