лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

3.2. Методичні поради до виконання
контрольної роботи

(для студентів заочної форми навчання)


Згідно з вимогами навчального плану після прослуховування теоретичного курсу, ознайомлення з технологією та організацією виробництва в тій організації, де працює студент-заочник, виконується контрольна робота.
Контрольна робота розглядається як форма проміжного контролю. У разі успішного виконання всіх вимог контрольної роботи студент отримує залік і допускається до підсумкового контролю знань (іспиту).
Перед виконанням контрольної роботи необхідно засвоїти теоретичний матеріал з рекомендованої літератури, зібрати та проаналізувати дані в організації, де працює студент. Виконання конт­рольної роботи дає можливість підтвердити вміння студента самостійно працювати з різними інформаційними джерелами, аналізувати інформацію, робити самостійні теоретичні й практичні висновки.
Вибір теми контрольної роботи
Першим етапом виконання контрольної роботи є вибір теми. Кожен студент виконує запропоновану нижче контрольних робіт, номер якої відповідає початковій літері його прізвища.


Студенти, прізвище яких починаються
з літери

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

І

Ї

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер теми
контрольної роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Тема контрольної роботи й зазначений перелік питань мають бути неодмінно зазначені в роботі.
Вимоги до написання контрольної роботи
Контрольна робота має бути належно оформлена. У ній необхідно дотримуватись єдиних індексацій, відповідних формул і категорій. Наприкінці роботи наводиться перелік використаної літератури, нормативних актів, статистичної звітності.
Рецензування та захист контрольної роботи
Термін подання контрольної роботи на кафедру визначається згідно із затвердженим графіком навчального процесу.
Контрольну роботу рецензує викладач кафедри. Якщо рецензія схвальна, то робота допускається до захисту. Якщо роботу написано з порушенням вимог, її повертають для доопрацювання. До другого варіанта роботи студент неодмінно додає рецензію на перший варіант. Робота зараховується тільки за підсумками співбесіди її автора з викладачем. У разі одержання незадо­вільної оцінки студент повинен виконати роботу за іншим варіантом, запропонованим викладачем.
Система оцінювання знань студентів
під час написання контрольної роботи
Контрольна робота складається з двох теоретичних питань і задач та (або) практичних ситуацій, які охоплюють усі теми курсу.
КРИТЕРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


Кількість балів

Критерій

20

Роботу виконано та захищено на високому професійному рівні. Цілком або з незначними недоліками дано відповідь на теоретичні питання та правильно розв’язувати задачі та практичне завдання. Подано та презентовано реферат

10

Роботу виконано та захищено на високому рівні, але вона має певні недоліки, які свідчать про брак глибоких знань з окремих питань навчального курсу. Таку саму кількість балів може бути виставлена студентові, який достатньо добре орієнтується в теоретичних питань, але припустився незначної помилки під час розв’язання задачі та виконання практичного завдання

5

Роботу виконано та захищено на недостатньо високому професійному рівні, що свідчить про певні проблеми в знанні студентів з теоретичних питань. Таку саму кількість балів може бути поставлено студентові, який правильно відповів на теоретичні питання, але не зміг розв’язати практичну задачу

Менше 5 балів

Є системні вади в теоретичних знаннях студента, а також було виявлено повне невміння розв’язувати практичні завдання

Теми контрольних робіт і задачі
Контрольна робота № 1
Тема: Сутнісна характеристика господарських рішень

  1. Класифікація господарських рішень.
  2. Форми розроблення й реалізації господарських рішень.

Задача 1                                                   
Планується здійснити реконструкцію бази відпочинку у передмісті. Чи варто розширювати базу на 100 місць, 50 місць, чи не проводити будівельних робіт узагалі? Якщо чисельність населення невеликого міста, біля якого розташована база відпочинку, зростатиме, то велика реконструкція могла б дати прибуток 230 тис. грн на рік. Незначне розширення приміщень могло б давати прибутку 85 тис. грн. Якщо населення міста збільшуватися не буде, то велике розширення обійдеться в 110 тис. грн збитку, а мале — 50 тис. грн. Однак інформації про те, як буде змінюватися населення міста, немає. Статистична служба може надати інформацію про зміну чисельності населення (за 15 тис. грн), ця інформація гарантує сприятливий ринок з імовірністю 0,6. При цьому ймовірність збільшення чисельності населення становить 0,7; імовірність того, що чисельність населення залишиться незмінною чи буде зменшуватися, дорівнює 0,3. Побудуйте «дерево рішень» і визначте: найкраще рішення без додаткового обстеження ринку, використовуючи критерій максимізації очікуваної грошової оцінки; найкраще рішення з додатковим обс­теженням ринку, використовуючи критерій максимізації очіку­ваної грошової оцінки; чи варто замовити статистичній службі додаткову інформацію про зміну чисельності населення; очікувану цінність точної інформації.
Задача 2
Існують два варіанти вкладень 500 грн. За першим варіантом можна отримати 15 % прибутку на вкладені кошти без будь-якого ризику. За другим варіантом можна або подвоїти капітал, або втратити його. Сторонній експерт вважає, що ймовірність успіху другого варіанта становить 0,3. Рішення приймають дві різні людини: пенсіонер, для якого 500 грн — останні гроші; бізнесмен, який володіє капіталом у 500 000 грн. Визначте, які рішення буде прийнято кожним із цих людей.
Контрольна робота № 2
Тема: Сутнісна характеристика господарських рішень

  1. Якість та ефективність господарських рішень.
  2. Процес прийняття господарських рішень.

Задача 1
Визначте, чи є доцільним придбання підприємством торговель­ної марки за 1 млн грн, якщо в поточному році: обсяг реалізації продукції — 100 тис. од.; рентабельність продукції — 40 %; структура собівартості продукції така, що 80 % становлять змінні витрати, а 20 % — умовно-постійні; ціна реалізації одиниці продукції — 450 грн. Планується, що використання торговельної мар­ки дасть змогу збільшити обсяги реалізації продукції на 10 %.
Існує можливість відкрити депозитний рахунок фірми з розрахунку 30 % річних. Вільні кошти, які зараз має підприємство, — 400 тис. грн. Для придбання торговельної марки необхідно використання кредиту строком на півроку під 50 % річних.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.