лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

РОЗДІЛ 3


КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

3.1. Система поточного модульного контролю

Основними завданнями контролю знань студентів з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків» є оцінювання засвоєння ними теоретичних знань і практичних навичок, набутих під час та навчання. При цьому контрольні заходи мають:

 • стимулювати систематичну самостійну роботу над навчаль­ним матеріалом;
 • забезпечити закріплення та реалізацію набутих теоретичних знань під час виконання практичних завдань;
 • прищепити навички відповідального ставлення до своїх обов’язків, самостійного цілеспрямованого пошуку потрібної інформації, чіткої організації свого робочого дня.

Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється на підставі результатів поточного й підсумкового контролю знань (іспиту) за 100-бальною шкалою. Завдання поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 40 балів, а завдання, що виносяться на іспит, — від 0 до 60 балів.
Протягом вивчення курсу «Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризику» студент повинен брати активну участь в обговоренні програмних питань на практичних заняттях, виконати індивідуальні роботи з використанням комп’ютерної техніки, підготувати одну реферативну доповідь за тематичними розділами курсу й презентувати її, пройти 2 модулі поточного контролю.
Обговорення програмних питань курсу й розв’язання задач на практичних заняттях проводиться систематично й займає 60 % робочого часу, 20 % часу відводиться на захист реферативної доповіді, основною метою якої є критичний аналіз наукових, методичних і прикладних підходів та обґрунтування особистих виснов­ків і пропозицій щодо дискусійних аспектів актуальної пробле­матики курсу, 10 % — на виконання індивідуальних робіт для закріплення навичок проведення розрахунків, 10 % — на проведення поточного модульного контролю.
На основі викладеного вище поточний контроль знань студентів здійснюється за двома напрямами:

 • контроль систематичності й активності роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни;
 • контроль за виконанням модульних завдань.

Систему поточного контролю знань студентів подано на рис. 3.1.

           

Перелік робіт, що
їх зобов’язаний
виконати студент

Оцінка

Контроль за модулями
Оцінка

1. Відвідування понад, ніж 75 % загальної кількості семінарських і практичних занять

5 балів

1. За результатами
1-го модульного контролю з оцінками:

 

2. Виконання поточних завдань (тестових, індивідуальних робіт, міні-контролів, завдань для самостійного ви-
вчення, проведення розрахун­ків тощо) із середньою оцін­кою 4 і більше балів

5 балів

 • «5» або «4»
  (65—100 балів)

10 балів

 • «3» (50—60 балів)

5 балів

 • «2» (до 50 балів)

0 балів

3. Активність на семінарсь­ких і практичних заняттях

5 балів

2. За результатами 2-го
модульного контролю з оцінками:

 

4. Підготовка рефератів та їх захист, участь у ділових іграх, тренінгах, студентських конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах за тематикою дис­ципліни

5 балів

 • «5» або «4»
  (65—100 балів)

10 балів

«3» (50—60 балів)

5 балів

 • «2» (до 50 балів)

0 балів

Рис. 3.1. Система поточного контролю знань
студентів ІV курсу денної та вечірньої форм навчання

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до заліково-екзаменаційної відомості без переведення їх у чотирибальну шкалу.
У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктив­них причин студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього практичного (семінарського) заняття, порядок складання визначає викладач.
ОЦІНКА РІВНЯ ЗНАНЬ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ
МОДУЛЬНОГО ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ТА ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ ІСПИТУ


Оцінка «відмінно»

Студент має систематичні та глибокі знання навчального матеріалу, уміє без помилок виконувати практичні завдання, передбачені програмою курсу, засвоїв основну й ознайомився з додатковою літературою, викладає матеріал у логічній послідовнос­ті, робить узагальнення та висновки, наводить практичні приклади в контексті тематичного теоретичного матеріалу

Оцінка «добре»

Студент цілком засвоїв навчальний матеріал, знає основну літературу, уміє виконувати практичні завдання, викладає матеріал у логічній послідовності, робить певні узагальнення й висновки, але не наводить практичних прикладів у контексті тематичного теоретичного матеріалу або припускається незначних помилок у формулюванні термінів, категорій, невеликих арифметичних помилок у розрахунках під час виконання практичних завдань

Оцінка «задовільно»

Студент засвоїв матеріал не в повному обсязі, дає неповну відповідь на поставлені теоретичні питання, припускається грубих помилок під час виконання практичних завдань

Оцінка «незадовільно»

Студент не засвоїв навчальний матеріал, дає неправильні відповіді на поставлені теоретичні питання, не вміє або неправильно виконує розрахунки при розв’язанні практичних завдань

Проміжний контроль за дисципліною здійснюється за спеціаль­но розробленими завданнями теоретичного та практичного характеру, які оцінюються за стобальною системою. Структура кожного комплексу завдань за обома модулями: «Обґрунтування господарських рішень і невизначеності» та «Оцінювання ризиків підприємницької діяльності» має ідентичну побудову — 10 завдань різного рівня складності, а саме:

 • блок теоретичних завдань (три теоретичні питання; оцінюються по 10 балів кожне);
 • блок тестових завдань (3 тестові завдання; максимальна оцін­ка — 6 балів);
 • ситуаційне завдання або визначення поняття (максимальна оцінка — 4 бали);
 • практичне завдання (2 задачі приблизно однакового рівня складності або 1 комплексна задача; максимальна оцінка —
  60 балів).

Надаються 10 варіантів модулів. Для того щоб отримати задовільні результати, необхідно набрати не менш як 50 балів.

Тематичний план курсу «Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризику» складається з двох модулів.

МОДУЛЬ 1

Тема

Лекції

Практичні
заняття

Індивідуальна
робота

Самостійна
робота

Частина І. Господарські рішення в різних сфе­рах підприємницької діяльності
Тема 1. Сутнісна характеристика господарських рішень

2

1

2

6

Тема 2. Особливості прийняття рішень господарської діяльності

2

1

2

5

Тема 3. Методичні основи розроблення та обґрунтування господарських рішень

2

2

2

5

Частина ІІ. Ризик і невизначеність під час обґрунтування господарських рішень
Тема 4.  Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності

4

2

2

8

Разом

10

6

8

24

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.