лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

РОЗДІЛ 1
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Навчальна програма є обов’язковим нормативним документом, який визначає мету й завдання дисципліни, регламентує її структуру та зміст, послідовність та організаційні форми вивчення матеріалу, розподіл навчального часу за формами занять і засоби поточного й підсумкового контролю.
Навчальна дисципліна «Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків» вивчається згідно з навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю «Економіка підприємства» усіх форм навчання.
Мета навчальної дисципліни — ознайомити слухачів з технологією прийняття рішень, основами сучасної економічної ризикології та на основі набутої систематизованої інформації сформувати комплексну систему знань і практичних навичок щодо обґрунтування господарських рішень із різним ступенем невизначеності та ризику.
Предмет навчальної дисципліни — відносини та зв’язки елементів господарських рішень, що виникають у процесі проектування, освоєння, виготовлення та реалізації продукції на підприємстві, наукові концепції, відповідні підходи та інструментарій з ризикології, методологія щодо розроблення та прийняття раціональних господарських рішень.
Після вивчення курсу «Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків» студенти повинні знати:

 • основні поняття й категорії обґрунтування господарських рішень та оцінки підприємницьких ризиків;
 • сучасні методи й моделі розроблення, обґрунтування та прийняття господарських рішень;
 • основні принципи й підходи до обґрунтування господарських рішень в умовах невизначеності та ризику;
 • методичні основи кількісного та якісного аналізу підприємницьких ризиків;
 • теоретичні аспекти ризик-менеджменту та напрями регулювання підприємницьких ризиків.

Після вивчення курсу «Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризику» студенти повинні вміти:

 • визначати оптимальні форми подання та реалізації господарських рішень;
 • розробляти й обґрунтовувати господарські рішення на основі комплексу методів і моделей, системи показників економічного обґрунтування рішень;
 • обґрунтовувати вибір оптимального господарського рішення в умовах невизначеності та ризику;
 • аналізувати ефективність інвестиційних і фінансових рішень;
 • здійснювати ідентифікацію, аналіз та оцінювання ризику, використовуючи комп’ютерну техніку та програмно-математичні комплекси;
 • визначати напрями та методи регулювання господарських ризиків на підприємстві.

Досягненню мети й вирішенню завдань курсу підпорядкована логіка його викладання, яка наведена в навчально-тематичному плані. Програмні теми дисципліни є обов’язковими для вивчення кожним студентом незалежно від форми навчання.
РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ
ЗА ФОРМАМИ НАВЧАННЯ ТА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ


Вид занять

Форма навчання

денна

вечірня

заочна

Усього

144

144

144

У тому числі:

 

 

 

лекції

22

10

14

практичні заняття

32

8

4

індивідуальна робота

22

23

23

самостійна робота

65

100

100

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ «ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНКА РИЗИКУ»


Назва теми

Кількість годин

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Лекції

С (П, Л)

ІКР

СРС

Лекції

С (П, Л)

ІКР

СРС

Лекції

С (П, Л)

ІКР

СРС

Вступ

Частина І. Господарські ріше­ння в різних сферах підприємницької діяльності

Тема 1.  Сутнісна характеристика господарських рішень

2

2

2

6

1

1

2

12

1

2

12

Тема 2. Особливості прийняття рішень господарської діяльності

2

2

2

6

1

1

2

12

1

2

12

Тема 3. Методичні основи розроблення та обґрунтування господарських рішень

2

4

2

8

1

1

4

14

2

1

4

14

Частина ІІ. Ризик і невизначеність під час обґрунтування господарських рішень

Тема 4. Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності

4

6

2

10

1

1

3

12

2

1

3

12

Тема 5. Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень

2

4

2

8

1

1

2

10

2

2

10

Тема 6. Обґрунтування інвестиційних і фінансових рішень

4

4

4

10

1

1

3

12

2

1

3

12

Тема 7.  Оцінювання підприємницьких ризиків

4

6

6

10

2

1

4

14

2

1

4

14

Тема 8. Основи ризик-менеджменту

2

4

2

7

1

1

3

14

2

3

14

Разом 108

22

32

22

65

10

8

23

100

14

4

23

100

 


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.