лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 
Тема 7.

Оцінка підприємницьких ризиків

7.1. Методичні поради до вивчення теми

Вивчення теми «Оцінка підприємницьких ризиків» варто розпочати з визначення сутності кількісного та якісного аналізу підприєм­ницьких ризиків, під час проведення якого можна з’ясувати доцільність прийняття конкретного ГР, що містить певні ризики.
Якісний аналіз має на меті визначення чинників і меж ризику та проведення ідентифікації можливих ризиків. У межах діяльнос­ті певного суб’єкта господарювання можна використати таку класифікацію зон ризику: безризикова зона, зона допустимого ризику, зона критичного ризику, зона катастрофічного ризику. Сту­дентам необхідно розглянути характерні особливості цих зон, звернувши увагу на критерії розмежування.
Виникнення кожного окремого виду ризику підприємницької діяльності зумовлюють специфічні чинники. Тому наступним важливим кроком є ретельне вивчення причин появи зовнішніх (політичних, соціальних, демографічних, адміністративно-зако­нодавчих) і внутрішніх (виробничих, технічних, комерційних, фінансових) ризиків.
Після засвоєння сутності якісного аналізу логічно буде перейти до ознайомлення з кількісним аналізом, покликаним оцінити ступінь окремих ризиків і ризику певного виду діяльності в цілому. При цьому варто звернути увагу на аналіз імовірних втрат ресурсів (фінансових, матеріальних, соціальних, трудових, збутових, екологічних втрат, втрат часу) і втрат від здійснення ви­робничої, комерційної та фінансової підприємницької діяльності.
У контексті питань, пов’язаних із визначенням ступеня ризику, необхідно розглянути абсолютні та відносні величини його вимірювання. Студенти мають звернути особливу увагу на специфіку побудови кривої ризику, яка уможливлює встановлення залежності ймовірності втрат від їхнього рівня; прийняття попередніх висновків про доцільність чи недоцільність здійснення ризикованих операцій, визначення ймовірності втрати коштів у межах певних інтервалів.
Наступним кроком є докладне вивчення відповідної методичної бази оцінювання підприємницьких ризиків. Для кількісного визначення ступеня ризику на підприємстві в науковій та спеціаль­­ній літературі розглянуто безліч методів оцінювання, але практичного застосування набули такі методи, як: статистичний, експертний методи, аналіз доцільності витрат, метод використання аналогів. Також слід ознайомитися з методами оцінювання інвестиційних проектів. У світовій практиці інвестиційного менеджменту використовується різі методи кількісного оцінювання ризиків, але найпоширенішими серед них є: метод коригування норми дисконту; аналіз чутливості; метод сценаріїв; «дерево рішень»; імітаційне моделювання. Під час вивчення цього питання особливу увагу необхідно звернути на переваги та недоліки методів оцінювання ризиків.
Кількісне оцінювання ризиків і чинників, що їх зумовлюють, можна здійснити на основі аналізу варіабельності прибутку. На цьому етапі студентам варто докладно розглянути показники, необхідні для проведення цього виду аналізу.
7.2. План семінарського заняття

Якісний аналіз ризиків підприємницької діяльності.

Кількісний аналіз ризиків господарювання.

Методи кількісної оцінки підприємницьких ризиків.

Питання длясамоперевірки

Розкрийте сутність кількісного та якісного аналізу ризиків.

Які чинники покладено в основу розмежування основних зон ризику?

Які втрати є об’єктом кількісного аналізу ризику?

Що ви розумієте під ступенем ризику?

Які існують показники кількісного вимірювання ризику?

Наведіть алгоритм побудови кривої ризику. Які методи оцінювання ризиків можуть застосовуватися під час її побудови?

У чому полягають основні переваги та недоліки методів кількісної оцінки ризиків?

Які методи є найефективнішими під час оцінювання ризику інвестиційних проектів? Чому?

На що спрямований аналіз варіабельності прибутку?

Питання для поглибленого вивчення теми

 1. Застосування інформаційних систем (пакетів прикладних програм) під час проведення кількісного аналізу підприємницьких ризиків.
 2. Оцінювання ймовірних утрат у процесі здійснення підприємницької діяльності.
 3. Системи вимірювання ринкових ризиків: сутність і межі застосування.

Література

 1. Буянов В. П., Клуханов К. А., Михайлов Л. М. Рискология (управление риском): Учеб. пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Экзамен, 2003. — 384 с.
 2. Вітлінський В. В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. — К.: Деміур, 1996. — 212 с.
 3. Вітлінський В. В., Наконечний С. І. Ризик у менеджменті. — К.: ТОВ «Борисфен-М», 1996. — 336 с.
 4. Вяткин В. Н., Гамза В. А., Дж. Дж. Хэмптон. Управление риском в рыночной экономике. — М.: ЗАО «Издательство “Экономика”, 2002.—195 с.
 5. Гранатуров В. М., Шевчук О. Б. Ризики підприємницької діяльності: Проблеми аналізу. — К.: Зв’язок, 2000. — 152 с.
 6. Лепешкина М. Инвестиционные риски // РИСК. — 2003. — № 1. — С. 69—71.
 7. Лобанов А., Чугунов А. Риск-менеджмент // РИСК. — 1999. — № 4. — С. 43—52.
 8. Машина Н. І. Економічний ризик і методи його вимірювання: Навч. посіб. — К.: Центр навч. літ-ри, 2003. — 188 с.
 9. Риски в современном бизнесе / П. Г. Грабовый, С. Н. Петрова и др. — М.: Аланс, 1994. — 200 с.
 10.  Робинс, Стивен, П. Менеджмент: Пер. с англ. — 6-е изд. — М.: Издат. дом «Вильямс», 2002. — 880 с.
 11. Станиславчик Е. Н. Риск-менеджмент на предприятии: Теория и практика. — М.: Ось-89, 2002. — 80 с.
 12. Управління підприємницьким ризиком / За заг. ред. д-ра екон. наук Д. А. Штефанека. — Т.: Екон. думка, 1999. —224 с.
 13. Устенко О. Л. Предпринимательские риски: Основы теории, методология оценки и управление. — К.: Асеусвит, 1996. — 146 с.

7.3. Термінологічний словник
Кількісний аналіз ризику— аналіз, який покликаний кількісно визначити ступінь окремих ризиків і ризику певного виду діяльності в цілому.
Крива ризику — крива розподілу ймовірностей виникнення певного рівня втрат прибутку.
Критерії обґрунтування рішень під час прийняття (вибору) інвес­тиційного проекту: чистий приведений дохід, індекс прибутковості, термін окупності, внутрішній коефіцієнт рентабельності.
Методи кількісного оцінювання господарських ризиків: статистич­ний, експертних оцінок, аналізу доцільності витрат, рейтинговий, нормативний, аналітичний, використання аналогів.
Методи кількісного оцінювання інвестиційних ризиків:метод коригування норми дисконту, аналіз чутливості, метод сценаріїв, «дерево рішень», імітаційне моделювання.
Система показників кількісного оцінювання ризику охоплює: абсолютні величини (дисперсія, середньоквадратичне відхилення, семіваріація, семіквадратичне відхилення), відносні (імовірність, коефіцієнт варіації, коефіцієнт ризику), інтервальні (граничні інтервали ефективності, гранична похибка, розмах варіації).
Системний підхід до аналізу ризику— підхід, що передбачає: усебічне (наукове, технічне, технологічне, маркетингове, стратегічне) вивчення підприємства та середовища його функціонування як джерел ризику; аналіз зовнішніх та внутрішніх чинників ризику; побудову та аналіз ланцюжка розвитку подій у разі дії тих або інших факторів; визначення показників оцінювання рівня ризику; установлення механізмів та моделей взаємозв’язку показників та чинників ризику.
Ступінь ризику — імовірність появи випадку втрат (імовірність реалізації ризику); розмір можливого збитку від нього.
Якісний аналіз ризику— аналіз, який має на меті визначити чинники й зони ризику та ідентифікувати можливі ризики.


7.4. Навчальні завдання


Теми доповідей

 1. Сучасні підходи до аналізу підприємницьких ризиків.
 2. Причини виникнення зовнішніх ризиків та оцінка їх впливу на діяльність підприємства.
 3. Теорія статистичних рішень при обґрунтуванні рішень в умовах ризику та невизначеності.

Питання для дискусій

 1. Який параметр, на вашу думку, є найдоцільнішим для використання при вимірюванні ступеня ризику?
 2. Чи впливають специфіка діяльності підприємства, його розмір, величина активів тощо на ступінь ризикованість його бізнесу? Обґрунтуйте свою відповідь.
 3. Чи існують межі застосування кількісних і якісних методів аналізу певного підприємницького ризику?
 4. Під час розв’язання яких імовірнісних завдань використається метод Монте-Карло? Наведіть приклади таких завдань.

Ситуації
Ситуація 7.1. Чим може виражатися ступінь ризику для підприємства при прийомі на роботу фахівця без досвіду роботи?
Ситуація 7.2. Фірма планує нововведення. Як вона може оцінити ризики, що виникають у разі впровадження нововведення? За допомогою яких даних?
Ситуація 7.3. Економісту запропонували проаналізувати діяль­ність фірми й зробити висновок про ефективність її роботи порівняно з ефективністю діяльності галузі в цілому. На основі яких показників він має це зробити? Які ризики супроводжуватимуть діяльність фірми, якщо її показники виявляться нижчими за відповідні показники галузі?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.