лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ПЕРЕДМОВА

В умовах економічної нестабільності, яка характерна для ринкового середовища, постійно виникає потреба у швидкому прийнятті науково обґрунтованих рішень щодо підвищення результативності діяльності суб’єктів господарювання. Радикальні зміни в зовнішньому та внутрішньому середовищі функціонування підприємств, що відбуваються в останні роки, потребують використання, поряд з традиційними, нових підходів і засобів розв’язання проблем обґрунтування господарських рішень для забезпечення сталого економічного розвитку. У цьому контексті вагомим чинником формування базису таких рішень є ґрунтовна фахова підготовка спеціалістів і керівників підприємств, яка враховує сучасну практику господарювання.
Курс «Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків» є нормативною навчальною дисципліною для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму «Економіка підприємства». У навчально-методичному посібнику:

  • розглянуто комплекс питань організації самостійного вивчення дисципліни «Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків»;
  • наведено приклади для розв’язання практичних задач, контролю рівня засвоєння знань студентами.

У першому розділі «Навчальна програма» подано мету й завдання дисципліни «Обґрунтування господарських рішень та оцін­ка ризиків», тематичний план, його розподіл на години за формами навчання та видами занять, розгорнуту програму дисципліни.
У другому розділі «Методичні вказівки та навчальні завдання до тем дисциплін» подано основний зміст програмних питань. З кожної теми наведено методичні поради, плани практичних занять, питання та літературу для поглибленого вивчення теми, термінологічний словник, навчальні завдання, завдання для перевірки знань, приклади розв’язання практичних задач.
У третьому розділі «Система поточного модульного контролю» наведено завдання для блочно-модульного контролю знань за різними рівнями засвоєння навчального матеріалу, матеріали контрольної роботи, передбаченої у навчальному плані для студентів заочної форми навчання, розкриваються основні вимоги до отриманого рівня знань, критерії оцінювання знань під час підсумкового контролю.
Навчально-методичний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей вузів, які вивчають дисципліну «Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків».
Навчально-методичний посібник підготовлено викладачами кафедри економіки підприємств Київського національного економічного університету у складі авторів С. М. Клименко, О. С. Дуброви.


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.