лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Тема 6.

Обґрунтування інвестиційних і фінансових рішень

6.1. Методичні поради до вивчення теми

Розпочати вивчення теми «Обґрунтування інвестиційних і фінансових рішень» варто з виокремлення сукупності термінів та їх тлумачення. Так, інвестиційні рішення рішення щодо вкладення (інвестування) коштів в активи у визначений момент часу з ме­тою одержання прибутку в майбутньому. Інвестиційний проект — план (програма) заходів, пов’язаних зі здійсненням капіталь­них вкладень з метою їх подальшого відшкодування й отримання прибутку. Потім студенти повинні перейти до розгляду критеріїв обґрунтування рішень під час прийняття (вибору) інвестиційного проекту, якими є: чистий приведений дохід, індекс прибутковості, термін окупності, внутрішній коефіцієнт рентабельності. Необхідно засвоїти, що критерій NPV з урахуванням ризику можна визначити розрахунком еквівалентного грошового потоку чи коригуванням ставки дисконтування з урахуванням чинника ризику.
Далі слід ознайомитися з методами обґрунтування ставки дисконтування з урахуванням ризику. Найпоширенішим у практиці закордонних фірм методом обґрунтування ставки дисконтування є визначення середньозваженої ціни капіталу підприємства (Weighted Average Cost of Capital — WACC). Коефіцієнт необхідної дохідності охоплює безризикову ставку та премію за ризик, які визначаються загальноекономічними умовами, станом ринку, інвестиційними й фінансовими рішеннями компанії; фінансовими потребами для інвестиційного проекту.
У межах вивчення цього питання доцільно ознайомитися й з іншою моделлю, що дає змогу більшою мірою врахувати ризик під час обґрунтування ставки дисконтування, — моделлю визначення ціни капітальних активів (Capital Asset Pricing Model — САРМ). Відповідно до моделі САРМ очікувана норма прибутковості акції компанії (ціна акціонерного капіталу) розраховується як сума вільної від ризику норми прибутковості і відповідної ризикової премії, що визначається ринком.
Важливим моментом під час вивчення особливостей при­йняття інвестиційних рішень є розуміння понять сподіваної дохідності компанії, систематичного ризику, опціонного критерію при­йняття рішень. Варто зазначити, що оцінкою систематичного, ринкового ризику є коефіцієнт b, на характеристики якого студен­там неодмінно треба звернути увагу.
Фінансові рішення — це рішення щодо визначення обсягу та структури коштів, що інвестуються (власних і позикових), забезпечення поточного фінансування наявних коротко- і довгострокових активів (структура власних засобів, позикових засобів, поєднання коротко- та довгострокових джерел). Під час вивчення блоку питань, пов’язаних з прийняттям фінансових рішень в умовах ризику, значну увагу слід приділити розгляду теорії оптималь­ного портфеля. Вона пов’язана із проблемою вибору ефективного портфеля, який максимізує очікувану дохідність за певного, прийнятного для інвестора, рівня ризику. Студенти мають зрозуміти основні ідеї «портфельної теорії», сутність портфеля мінімального ризику й портфеля максимальної ефективності. Необхідно засвоїти, що ризикованість одного активу вимірюється дисперсією або середньоквадратичним відхиленням доходів за цим активом, а ризик портфеля — дисперсією або середньоквадратичним відхиленням доходів портфеля. Важливо також ретельно розглянути порядок формування оптимального портфеля з обмеженої кількості цінних паперів.
6.2. План семінарського заняття

 • Проектний ризик і прийняття інвестиційних рішень.
 • Прийняття фінансових рішень за умов ризику.

Питання для самоперевірки

 • Що слугує основною прийняття інвестиційних рішень?
 • Охарактеризуйте критерії обґрунтування інвестиційного проекту.
 • Вкажіть способи визначення критерію NPV з урахуванням ризику.
 • Які критерії використовуються під час прийняття фінансових рішень?
 • Назвіть методи обґрунтування ставки дисконтування з урахуванням ризику.
 • Сутність моделі визначення ціни капітальних активів САРМ.
 • Назвіть основні положення теорії оптимального портфеля.
 • Назвіть принципи Г. Марковіца і Р. Тобіна постановки завдань формування оптимальних портфелів цінних паперів.
 • Розкрийте особливості формування оптимального портфеля з обмеженої кількості цінних паперів.

Питання для поглибленого вивчення теми

 • Чинники ризику, що враховуються під час оцінювання коефіцієнта b.
 • Метод кумулятивної побудови ставки дисконту.
 • Використання теорії опціонів для оцінювання ризикових інвестицій.
 • Урахування країнних ризиків під час оцінювання інвестиційних проектів.

Література

 • Вітлінський В. В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику.— К.: Деміур, 1996. — 212 с.
 • Воронцовский А. В. Управление рисками: Учеб. пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та; ОЦЭМ, 2004. — 458 с.
 • Гранатуров В. М., Шевчук О. Б. Ризики підприємницької діяльнос­ті: Проблеми аналізу. — К.: Зв’язок, 2000. — 152 с.
 • Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2000. — 256 с.
 • Кошечкин С. А. Концепция риска инвестиционного проекта // devbusiness.ru.
 • Куракина Ю. Г. Оценка фактора риска в инвестиционных расчетах // Бухгалтерский учет и финансовый менеджмент. — 2000 — № 10. — С. 22 — 23.
 • Машина Н. І. Економічний ризик і методи його вимірювання: Навч. посіб. — К: Центр навч. літ-ри, 2003. —188 с.
 • Хохолов Н. В. Управление риском: Учеб. пособие для вузов. —М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. — 239 с.
 • Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций: Монография. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2003. — 544 с.

6.3. Термінологічний словник
Диверсифікація — процес розподілу інвестованих коштів між різними об’єктами вкладення, безпосередньо не пов’язаними між собою.
Інвестиційні рішення рішення щодо вкладення (інвестування) коштів в активи у певний момент часу з метою одержання прибутку в майбутньому.
Теорія оптимального портфеля — теорія, пов’язана з проблемою вибору ефективного портфеля, який максимізує очікувану дохідність за певного, прийнятного для інвестора, рівня ризику.
Фінансові рішення — рішення щодо визначення обсягу та структури коштів, що інвестуються (власних і позикових), забезпечення поточного фінансування наявних коротко- і довгострокових активів (структура власних засобів, позикових засобів, поєднання коротко- та довгострокових джерел).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.