лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

5.4. Навчальні завдання
Теми доповідей

 • Вплив господарських ризиків на результати діяльності підприємства.
 • Вплив політичних та соціально-адміністративних ризиків на поведінку суб’єктів господарювання. Можливі способи врахування цих ризиків у розвитку підприємства.
 • Аналіз галузевих ризиків на прикладі конкретної галузі.
 • Основні методи знаходження оптимальних стратегій у теорії ігор.

Питання для дискусій

 • Чому необхідно врахувати ризики під час здійснення підприємницької діяльності, обґрунтування ГР?
 • Зробіть критичний аналіз різних визначень ризику. Яке з них, на вашу думку, найбільше віддзеркалює суть ризику?
 • Наведіть приклади ризикових ситуацій як у побутовій, так і у виробничій сферах.
 • Які ризики зовнішньоекономічної діяльності, на вашу думку, найнебезпечніші для суб’єктів підприємницької діяльності України?
 • Охарактеризуйте й назвіть причини, що зумовлюють ризики форс-мажорних обставин. Чи однакові ці ризики для різних виробництв і територій? Наведіть приклади відомих вам проявів ризиків форс-мажорних обставин.
 • Наведіть приклади відомих вам проявів податкових ризиків в Україні.
 • Охарактеризуйте й назвіть причини, що зумовлюють екологічні ризики. Наведіть приклади відомих вам проявів екологічних ризиків на рівні підприємства, регіону, держави, у світовому масштабі.
 • Назвіть основні функції ризику як у житті окремої людини, так і в діяльності сучасного підприємства.
 • Чи можуть нести втрати від ризику державні підприємства, що функціонують у ринковій економіці? Поясніть, яка різниця між державними підприємствами, що працюють в умовах команд­но-планової та ринкової економіки, з погляду можливості ризикувати в процесі своєї діяльності.
 • Як за виглядом платіжної матриці виявити збиткові стратегії?
 • Чим теорія ігор відрізняється від реальних конфліктних ситуацій?
Ситуації

Ситуація 5.1. Які ризики, на вашу думку, найхарактерніші для діяльності [6]:

 • фірми, що займається збутом;
 • підприємства, що виробляє продукти харчування;
 • посередницької фірми;
 • підприємства сфери послуг.

Ситуація 5.2. Поміркуйте, які ризики зовнішньоекономічної діяльності найхарактерніші для підприємств металургійної промисловості; підприємств харчової промисловості; фірми, що займаються збутом на зовнішні ринки, приватного університету?
Ситуація 5.3 [46]. Фірма з двох можливих варіантів уклала кошти в проект А, розраховуючи одержати з часом дивіденди в розмірі 9 %. Укладення коштів у проект Б забезпечило б дивіден­ди на рівні 8 %. Фактичний розмір дивідендів за проектом А — 7 %, а за проектом Б — 10 %. Назвіть види та джерела ризику фірми.
Ситуація 5.4. Вітчизняна фірма підписала з іноземним підприємством два контракти: на імпорт товарів у національній валюті; на експорт товарів у валюті іноземного партнера (доларах). Станом на день реалізації контрактів (проведення експортно-імпортних операцій) курс національної валюти, можливо, зміниться. Визначте вид і джерела ризику.
5.5. Завдання для перевірки знань
Тести

  • Згідно з класичною теорією ризик — це:
  •  імовірність понесення збитків і втрати від обраного рішення та стратегії діяльності;
  •  імовірність відхилення від поставлених цілей;
  •  усі відповіді правильні.
  • Ризик — це:
  •  імовірність недоотримання прибутку в результаті здійснення певних дій, операцій;
  •  джерело отримання додаткового підприємницького прибутку;
  •  імовірність втрати ресурсів чи понесення збитку в результаті здійснення певних дій, операцій;
  •  усі відповіді правильні.
  • Така риса ризику, як невизначеність результатів, проявляється в тому, що:
  •  ступінь господарського ризику істотно варіює під впливом чинника часу, численних об’єктивних і суб’єктивних факторів, які перебувають у постійній динаміці;
  •  очікуваний рівень ризику може коливатися в певному діапазоні, і його наслідком можуть бути як негативні, так і позитивні результати;
  •  повне усунення ризику неможливе внаслідок об’єктивно-суб’єктивної природи цієї категорії, динамічності ступеня ризику тощо.
  • Чинниками ризику непрямого впливу є:
  •  податкова система;
  •  непередбачені дії органів місцевого та державного самоврядування;
  •  економічна ситуація в країні та галузі;
  •  ринкова кон’юнктура.
  • У сфері обігу діяльність підприємства може піддатися дії таких чинників ризику, як:
  •  збої в роботі служб, що забезпечують безперебійне функціонування основного і допоміжного виробництва;
  •  перебої енергопостачання; подовження, порівняно із запланованими, термінів ремонту устаткування;
  •  порушення підприємствами погоджених графіків постачання сировини;
  •  усі відповіді помилкові.
  • На рівні прийняття стратегічних управлінських рішень відокремлюють такі внутрішні чинники ризику:
  •  хибний вибір чи неадекватне формулювання цілей підприємства;
  •  недостатня якість управління підприємством;
  •  помилковий прогноз розвитку зовнішнього господарського середовища в довгостроковій перспективі тощо.
  • Дія соціально-економічної функції проявляється в тому, що:
  •  в умовах неповної інформації без належного врахування закономірностей розвитку явища ризик може стати виявом авантюризму, суб’єктивізму;
  •  ризик забезпечує компенсуючий успіх — додатковий, порів­няно з плановим, прибуток у разі успішного результату (реалізації шансу);
  •  у процесі ринкової діяльності ризик і конкуренція дають змогу відокремити соціальні групи ефективних власників.
  • За сферою походження розрізняють такі види ризику:
  •  інвестиційний;
  •  виробничий;
  •  адміністративно-законодавчий;
  •  ризики галузевого походження;
  •  демографічний.
  • Критерій Лапласа:
  • передбачає оцінну функцію, яка перебуває між поглядами крайнього оптимізму та крайнього песимізму;
  • дає змогу відокремити кращий варіант тоді, коли жодна з умов не має істотної переваги;
  • оцінює розсіювання значень критерію (обраного параметра) щодо його середнього прогнозованого значення математичного сподівання.
  • Антагоністичною грою є:
  •  гра, яка складається тільки з випадкових ходів;
  •  гра, яка передбачає нескінченну кількість ходів;
  •  гра, в якій кожен гравець виграє за рахунок інших;
  •  парна гра з нульовою сумою.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.