лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Тема 5. Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень

5.1. Методичні поради до вивчення теми

З попередньої теми зрозуміло, що з розвитком ринкових відносин підприємницька діяльність здійснюється в умовах зростаючої невизначеності, яка змушує підприємця брати на себе певний ризик. Господарський ризик — це специфічна характе­ристика діяльності, пов’язана з подоланням невизначеності в господарській ситуації, в якій не виключена ймовірність виникнення непередбачуваних наслідків (можливого відхилення від стратегічних цілей, бажаного результату; утрати суб’єктом господа­рювання частини своїх прибутків тощо).
Вивчення теми «Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень» необхідно починати з розгляду питань, що стосуються характеристики теорій ризику, наукових поглядів на проблему ризику, підходів до визначення даного поняття. На цьому етапі необхідно також зрозуміти, як співвідносяться між собою поняття «ризик» і «невизначеність».
Значну увагу необхідно приділити понятійно-категоріальному апарату теорії ризику, засвоївши, що є об’єктом, суб’єктом, джерелами й чинниками появи, умовами існування ризику. Особливо варто звернути увагу на те, що ризику, як одній з найскладніших категорій, пов’язаних з результативністю господарської діяльнос­ті, притаманні такі риси: імовірнісна природа; економічна природа; альтернативність; невизначеність результатів; коливання рівня ризику; постійність. Для глибшого розуміння природи під­приємницького ризику необхідним є розгляд зв’язку ризику та прибутку, оскільки проблема зв’язків цих категорій — одна з основних у виробничо-господарській діяльності підприємств.
Наступним кроком є детальніше ознайомлення з чинниками ризику — умовами, що можуть викликати та спричинити невизначеність результатів під час здійснення господарської діяльності. Основними критеріями визначення чинників підприємницького ризику є: джерело виникнення (зовнішні та внутрішні факто-
ри); ступінь впливу (чинники прямої та непрямої дії) залежно від
сфер господарської діяльності підприємства. Доцільно також розглянути та зрозуміти сутність функцій ризику: інноваційної, регулятивної, захисної, компенсуючої, соціально-економічної та аналітичної.
Наступним питанням, яке потребує засвоєння під час вивчення цієї теми, є класифікація ризиків. Варто зазначити, що науково обґрунтована класифікація ризику дає змогу чітко визначити місце конкретного виду ризику в їхній загальній системі та створює можливості для ефективного застосування відповідних методів, прийомів управління ризиком. В економічній літературі пропонуються різноманітні способи класифікації ризиків, але не існує однозначного підходу до відокремлення певних класифікаційних ознак.
Розкривши сутність теорії ризику, необхідно перейти до вивчення важливіших питань. На цьому етапі необхідно засвоїти особливості обґрунтування рішень в умовах ризику за допомогою критеріїв прийняття рішень і теорії ігор.
Критерії обґрунтування ГР в умовах ризику використовуються за умов відомих імовірностей несприятливих наслідків певних подій, які можна визначити на підставі або статистичних даних, або експертних оцінок. Варто докладно розглянути сутність і порядок визначення таких критеріїв: математичного сподівання, середнього значення та стандартного відхилення, критеріїв Байєса, Бернуллі, Лапласа й Гурвіца.
Завершальним етапом у вивченні теми є розгляд основ теорії ігор. Як розділ дослідження операцій теорія ігор — це теорія математичних моделей прийняття оптимальних рішень в умовах конфлікту кількох сторін, що мають різні (протилежні) інтереси. Вивчаючи це питання, акцент потрібно зробити на засвоєнні системи понять теорії ігор, побудові платіжної матриці, визначенні особливостей застосування чистої та змішаної стратегій, розумінні меж використання аналітичного інструментарію теорії ігор.


5.2. План семінарського заняття

Характеристика ризику як економічної категорії.

Класифікація підприємницьких ризиків.

Обґрунтування господарських рішень в умовах ризику.

3.1. Критерії прийняття рішень за умов ризику.

3.2. Прийняття ГР у конфліктних ситуаціях.
Питання длясамоперевірки

 1. Сформулюйте основні наукові погляди розуміння категорії ризику.
 2. Розкрийте сутність ризику як економічної категорії. Поясніть взаємозв’язок ризику і прибутку.
 3. Назвіть відомі вам класифікації ризику. Що покладено в основу кожного виду класифікації? Які ще види класифікації ризику ви могли б запропонувати?
 4. Сформулюйте основні джерела та чинники підприємницького ризику.
 5. Назвіть основні ризики зовнішньоекономічній діяльності та причини їх появи.
 6. Визначте умови оптимальності альтернатив за різними критеріями прийняття рішень в умовах ризиків.
 7. Як здійснюється прийняття рішень за допомогою дисперсії та стандартного відхилення?
 8. Охарактеризуйте термінологічний апарат теорії ігор.
 9. Змішана стратегія та умови її застосування.

Питання для поглибленого вивчення теми

 1. Основні етапи розвитку західної теорії ризику.
 2. Сутність і причини виникнення галузевих ризиків. Наведіть приклади відомих вам проявів галузевих ризиків.
 3. Країнні ризики (ризики економічної діяльності в окремій країні).
 4. Порівняльна оцінка варіантів рішень з урахуванням ризиків.
 5. Вибір рішення з використанням критерію Гермейєра.
 6. Графічна інтерпретація критеріїв прийняття рішень.
 7. Використання теорії ігор у практиці управління.
 8. Графоаналітичний спосіб пошуку оптимального рішення за конфліктної ситуації.

Література

 1. Альгин А. П. Риск и его роль в общественной жизни. — М.: Мысль, 1989. — 192 с.
 2. Бачкай Т., Месена Д. и др. Хозяйственный риск и методы его измерения. — М.: Экономика, 1979. — 184 с.
 3. Большаков А. С. Моделирование в менеджменте: Учеб. пособие. — М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», Рилант, 2000. — 464 с.
 4. Вітлінський В. В., Наконечний С. І. Ризик у менеджменті. — К.: ТОВ «Борисфен-М», 1996. — 336 с.
 5. Вяткин В. Н., Гамза В. А., Дж. Дж. Хэмптон. Управление риском в рыночной экономике. — М.: ЗАО «Издательство “Экономика“, 2002. — 195 с.
 6. Гоберман В. А., Гоберман Л. А. Основы производственного менеджмента: Моделирование операций и управленческих решений: Учеб. пособие. — М.: Юристъ, 2002. — 336 с.
 7. Гранатуров В. М., Шевчук О. Б. Ризики підприємницької діяльності: Проблеми аналізу. — К.: Зв’язок, 2000. — 152 с.
 8. Машина Н. І. Економічний ризик і методи його вимірювання: Навч. посіб. — К.: Центр навч. л-ри, 2003. — 188 с.
 9. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Учеб. пособие / Под. ред. Б. А. Лагоши. — М.: Финансы и статистика, 1999. —176 с.
 10. Рогальский Ф. Б., Курилович Я. Е., Цокуренко А. А. Математические методы анализа экономических систем. Кн. 1. Теоретические основы. — К.: Наук. думка, 2001. — 230 с.
 11. Управління підприємницьким ризиком / За заг. ред. д-ра екон. наук Д. А. Штефанека. — Т.: Екон. думка, 1999. — 224 с.
 12. Устенко О. Л. Предпринимательские риски: Основы теории, методология оценки и управление. — К.: Асеусвит, 1996. — 146 с.
 13. Уткин Э. А. Риск-менеджмент: Учебник — М.: Тандем, 1998. — 288 с.
 14. Фелькер Р. Использование теории игр в практике управления // Менеджмент и маркетинг. — 1999. — № 5.
 15. Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски: Оценка, управление, портфель инвестиций: Монография. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2003. — 544 с.

5.3. Термінологічний словник


Адміністративно-законодавчі ризики — ризики, що справляють вплив на діяльність суб’єктів господарювання й виникають унаслідок адміністративних і законодавчих змін.
Виробничі ризики — ризики, що виникають у процесі науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), виробництва, реалізації та післяреалізаційного обслуговування продукції (послуг).
Господарський ризик — специфічна характеристика діяльності, пов’язана з подоланням невизначеності в господарській ситуації, в якій не виключена ймовірність виникнення непередбачуваних наслідків (можливого відхилення від цілей, бажаного результату; утрати суб’єк­том господарювання частини своїх прибутків тощо).
Конфліктна ситуація— ситуація, у якій стикаються інтереси двох чи більше сторін, що мають суперечливі цілі, причому виграш кожної зі сторін залежить від того, як поводитимуться інші.
Критерії (правила) обґрунтування ГР в умовах ризику:правило Байєса (критерій математичного сподівання); критерій середнього значення і стандартного відхилення; критерії Бернуллі, Лапласа й Гурвіца.
Політичний ризик передбачає ймовірність можливого негативного впливу на діяльність суб’єктів господарювання з боку держави через проведення нею політичного курсу розвитку країни.
Реалізаційні (маркетингові, комерційні) ризики— ризики, пов’язані з імовірністю виникнення втрат під час збуту продукції (послуг), у процесі взаємодії з контрагентами та партнерами з метою організації продажу.
Теорія ігор — математичний апарат для вибору стратегії в конфлікт­ній ситуації, мета якого — сформувати рекомендації щодо розумної поведінки учасників конфлікту, тобто визначити оптимальну стратегію кожному з них.
Фінансові ризики — ризики, що передбачають імовірність виникнення втрат фінансових ресурсів у зв’язку з непередбаченими змінами в обсягах, дохідності, вартості капіталу, структурі активів і пасивів.
Функції ризику: інноваційна, регулятивна, захисна, компенсуюча, соціально-економічна й аналітична.
Чинники ризику — умови, які можуть викликати та спричинити невизначеність результатів під час здійснення господарської діяльності.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.