лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

3.4. Навчальні завдання


Теми доповідей

 • Моделі та методи обґрунтування рішень.
 • Сучасні тенденції використання інформаційних технологій у процесі обґрунтування ГР.
 • Обґрунтування й оцінювання варіантів ГР.
 • Система забезпечення реалізації рішень та її формування на підприємстві.
 • Зарубіжний досвід розроблення й обґрунтування ГР.
 • Особливості експертного прогнозування.

Питання для дискусій

 • Вплив специфіки підприємства на розроблення й обґрунтування господарських рішень.
 • Особливості розроблення та обґрунтування ГР на малих підприємствах.
 • Які вимоги висувають до методів, що використовуються під час обґрунтування ГР?
 • Охарактеризуйте можливості та сфери застосування функціонально-вартісного аналізу й організаційно-діяльнісних ігор.
 • Під час вирішення яких завдань доцільно застосовувати інтуїтивні методи?
 • Наведіть приклад конфліктної ситуації двох суб’єктів господарювання, які конкурують на ринку збуту продукції. За допомогою яких математичних методів (або з використанням яких моделей) можливо розв’язати цю ситуацію?
 • Сформулюйте необхідні й бажані критерії відбору оптималь­ного варіанта рішення для таких випадків: купівля акцій; проведення природоохоронних заходів; придбання нового обладнання; перевезення вантажів; перевезення пасажирів; вступ до навчального закладу.

3.5. Завдання для перевірки знань
Тести

 • Колективними методами експертної оцінки є:
 •  інтерв’ю;
 •  експертні методи, що ґрунтуються на роботі спеціальних комісій;
 •  аналітичні експертні оцінки.
 • Який з методів аналізу господарських рішень дає змогу відокремити вплив одного чинника на узагальнюючі показники виробничо-господарської діяльності, включаючи дію інших чинників?
 •  ланцюговий метод;
 •  балансовий метод;
 •  метод порівняння;
 •  індексний метод;
 •  метод елімінування.
 • На використанні інформації про минулий позитивний досвід організації (низки інших організацій) у певній сфері діяльності ґрунтуються:
 •  статистичні методи;
 •  аналітичні методи;
 •  математичні методи.
 • Теорія гри ефективно реалізується за умови, що:
 •  ситуації мають подібний характер або повторюються;
 •  у процесі прийняття рішень беруть участь кілька осіб з різними предметами заінтересованості;
 •  рішення розраховані на широке коло споживачів.
 • Експертний метод реалізації ГР ефективно використовується за умови, коли:
 •  ситуації мають подібний характер або повторюються;
 •  у процесі прийняття рішень беруть участь кілька осіб з різними предметами заінтересованості;
 •  рішення розраховані на широке коло споживачів.
 • Різновидами евристичних методів групової роботи є:
 •  метод Меттчета;
 •  метод Дельфі;
 •  очікування натхнення;
 •  метод синектики.
 • Спеціальний засіб та метод вирішення унікальних завдань, обґрунтування прийняття найскладніших ГР, що є досить універсальною ефективною формою організації, розвитку та дослідження колективної розумової діяльності, методологічного мислення, — це:
 •  організаційно-діяльнісні ігри;
 •  ділові ігри;
 •  евристичне програмування.
 • Рекомендаційний етап функціонально-вартісного аналізу передбачає:
 •  пошук рішень щодо поліпшення функціонування об’єкта управління;
 •  створення макета або моделі модернізованого об’єкта управління;
 •  складання техніко-економічного опису обраного варіанта об’єкта управління.
 • Поведінкову теорію прийняття рішень, яка має яскраво виражений пояснювальний характер (тобто як фактично приймаються рішення), але не визначає характер (якими мають бути рішення), покладено в основу:
 •  концепції математичного вибору рішень (нормативного підходу);
 •  якісно-предметної концепції (дескриптивного підходу);
 •  комплексної (змішаної) концепції рішень.
 • Для узагальненої характеристики масових, якісно однорідних економічних явищ, показників, процесів використовуються:
 •  динамічні ряди;
 •  абсолютні величини;
 •  відносні величини;
 •  середні величини;
 •  узагальнення.

 


Задачі


Приклади задач


Задача 3.1. Цілочисельне лінійне програмування. На підприємство, розміщене в пункті А, потрібно доставляти на автобусах 72 працівників, що мешкають поза межами пункту А. З них 42 працівники доставляються з пункту С, 20 — з пункту В, 6 — з пунктів, розташованих між С і В, і 4 — з пунктів, розміщених між В і А. Транспортне агентство, що обслуговує перевезення, має у своєму розпорядженні автобуси двох типів на 35 і 50 місць. На проїзні квитки агентство встановило ціни (табл. 3.1).
Таблиця 3.1
ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ЗАДАЧІ 3.1


Тип автобуса

Ціни на білети, грн

ВА

СА

СВ

35 місць

39,0

54,0

45,0

50 місць

50,5

68,0

75,5

Потрібно визначити, автобуси якого типу використовувати на кожній ділянці шляху, щоб сумарні витрати підприємства, яке оплачує проїзд працівників, були мінімальними.
Розв’язання
Уведемо такі позначення для змінних, які відповідають кількос­ті автобусів, що потрібно для кожної ділянки шляху (табл. 3.2).
Таблиця 3.2
ПОЗНАЧЕННЯ ЗМІННИХ ДЛЯ ЗАДАЧІ 3.1


Тип автобуса

Ділянка шляху

ВА

СА

СВ

35 місць

50 місць

З урахуванням цих позначень завдання цілочисельного лінійного програмування запишеться так:
Тут співвідношенням із табл. 3.1 визначається цільова функція, що виражає сумарні витрати, які потрібно мінімізувати; б) виражаються обмеження, що випливають із необхідності обслу­говувати транспортними засобами 48 працівників (42 — з пункту С і В та 6 — з пунктів між С і В); в) обмеження на кіль­­кість автобусів, які мають забезпечити доставку всіх 72 працівників у пункт А.
Розв’язуючи цю задачу з використанням надбудови Excel Пошук рішень, одержимо, що цільова функція матиме мінімальне значення  за
Задачі для розв’язання
на практичних заняттях
Задача 3.2 [10]. Завдання оптимального використання ресурсу (лінійне програмування). Підприємство може виготовляти чотири види продукції П-1, П-2, П-3, П-4. Збут будь-якого її обсягу забезпечено. Підприємство користується протягом кварталу трудовими ресурсами в 100 людино-змін, напівфабрикатами масою 260 кг, верстатним устаткуванням у 370 станко-змін. Норми витрати ресурсів і прибуток від одиниці кожного виду продукції подано в табл. 3.3.
Визначте план випуску продукції, максимальний прибуток; розв’яжіть задачу з вимогами комплектації, щоб кількість одиниць третьої продукції була втричі більшою, ніж кількість одиниць першої; з’ясуйте оптимальний асортимент за додаткових умов: першого продукту випускати не менш як 25 од., третього — не більш як 30, а другого і четвертого — у відношенні 1:13.
Таблиця 3.3
ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ 3.2


Ресурси

Продукція

Обсяг ресурсів

П-1

П-2

П-3

П-4

Трудові ресурси, людино-змін

2,5

2,5

2

1,5

100

Напівфабрикати, кг

4

10

4

6

260

Станочне обладнання,
станко-змін

8

7

4

10

370

Прибуток від одиниці продук­ції, тис. грн

40

50

100

80

План випуску

Х1

Х2

Х3

Х4

Задача 3.3 [37]. На дуополістичному ринку хімічної промисловості два конкуренти — компанії «Хімко» і «Метко» — намагаються випередити один одного нарощуванням виробничих потуж­­ностей. Кожна з компаній може побудувати новий завод з виробництва хімічних добрив. Невідомо, яка з двох компаній першою прийме рішення про будівництво, але рішення в будь-якому разі прийматимуть послідовно. Припустимо, що першою рішення про будівництво приймає компанія «Хімко». Довгостроковою стратегічною метою кожної компанії є максимізація прибутку, тому для порівняння віддачі від інвестицій візьмемо показ­ник чистої приведеної вартості — NPV. Якщо жодна компанія не розпочне будівництво нового заводу, значення NPV для кожної з них дорівнюватиме 100 млн грн
Якщо компанія «Хімко» побудує новий завод, а «Метко» — ні, величини NPV для цих компаній становитимуть 125 і 80 млн грн відповідно. У разі, коли «Хімко» вирішить не будувати завод, а «Метко» — будувати, ситуація протилежна: NPV дорівнюватиме 80 і 115 млн грн відповідно. Якщо обидві компанії побудують нові заводи, результат буде невтішним: для «Хімко» величина NPV становитиме лише 75 млн грн, а для «Метко» — 70 млн грн.
Визначте, хто має перевагу під час вибору стратегії розширення тоді, коли перший крок робить компанія «Хімко»; чому в разі будівництва нових заводів одночасно компанії «Хімко» і «Метко» отримують гірші результати, ніж в інших трьох випадках; обидві компанії могли б збільшити NVP одночасно?
Задача 3.4 [10]. Завдання про вибір оптимальних технологій (лінійне програмування). Підприємство може вести роботи трьома технологічними способами. Витрата ресурсів за одиницю часу за відповідної технології та продуктивність
кожної технології в гривнях за одиницю часу наведено в
табл. 3.4.
Таблиця 3.4
ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ 3.4


Ресурси

Продукція

Обсяг ресурсів

П-1

П-2

П-3

П-4

Трудові ресурси, людино-змін

2,5

2,5

2

1,5

100

Сировина, т

4

10

4

6

260

Електроенергія, кВт ? год

8

7

4

10

370

Виробництво технологічного способу

40

50

100

80

План використання технологічних способів

Х1

Х2

Х3

Х4

Визначте інтенсивність використання кожного технологічного способу.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.