лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


Рис. 3.3.3. Критерії оцінки конкурентної позиції компанії
та довгострокової привабливості галузі

 


Рис. 3.3.4. Фактори порівняльної оцінки конкурентоспроможності
структурних підрозділів диверсифікованої компанії
Таблиця 3.3.1. ВИРОБНИЧИЙ
ПРОФІЛЬ ПІДПРИЄМСТВА
[12, с. 133]


Тип виробничого профілю

Характер цілей

Характер завдань

Виробничий
потенціал

Статичне
вироб­ництво

Збереження орга­нізації виробни­цтва

Стандартизація та уніфікація вироб­ничих завдань

Стабільне вико­ристання ресурсів

Стабільне
вироб­ництво

Оптимізація ви­робництва

Формалізація ви­робничих завдань

Скорочення ви­трат, ресурсів

Оптимізація
вироб­ництва

Удосконалення виробництва

Оптимізація ви­робничих завдань

Раціональне ви-користання потенціалу

Технологічна
не­стабільність

Удосконалення технології

Зростання частки пошукових зав­дань

Удосконалення використання резервів

Оптимальна
технологія

Збалансованість технологій (мар­кетинг-виробни­цтво)

Програмування змін

Оптимізація виробничого потенціалу

Висока конкурен­тоспроможність товару

Завоювання нових ринків

Довгострокове планування

Нарощування основних вироб­ничих фондів

Висока чутливість виробництва

Оновлення технологій

Оптимізація тех­нологічних змін

Нарощування ви­робничого потен­ціалу

Пошукове
виробництво

Розвиток НДДКР за новими техно­логіями

Зростання невиз­наченості завдань

Зростання технологічної диверси­фікації

Ризиковане
виробництво

Пошуки нових то­варів та техноло­гій

Майже цілковита невизначеність завдань та резуль­татів

Зростання потен­ціалу для швид­кого реагування

Таблиця 3.3.2. ВЗАЄМОЗВЯЗОК ФАКТОРІВ ТА ПАРАМЕТРІВ
ВИРОБНИЧОГО ОБ
ЄКТА НА ПІДСТАВІ ОКРЕМО
ВИЗНАЧЕНИХ ПОКАЗНИКІВ
[12, c. 117]


1. Виробнича структура

2. Характеристика продукції

1.1. Чисельність персоналу

2.1. Обсяг реалізації продукції

1.2. Кількість дільниць та бригад

2.2. Кількість типорозмірів продукції

1.3. Фондоозброєність праці

2.3. Тривалість та фаза життєвого циклу товару

1.4. Обсяг витрат на НДДКР

2.4. Серійність продукції

1.5. Віддаленість цехів, виробництв

2.5. Змінність продукції

1.6. Обсяг міжцехових поставок

2.6. Рентабельність продукції

 

Серійність

Розмір

Невизначеність

Потенціал

Тип взаємозв’язку

2.2 2.3 2.4 2.5

1.1 1.2 1.5

1.4 2.1 2.5 2.6 2.7 3.3 3.4 3.6 4.3 4.4

1.1 1.3 1.4 2.1 2.2 2.6 2.7 3.1 3.2 4.1 4.2

1.5 1.6 3.5

 

3. Технологія

4. Персонал

3.1. Ступінь завантаження устаткування

4.1. Рівень кваліфікації

3.2. Обсяг устаткування, що вводиться в експлуатацію

4.2. Ступінь узгодженості взаємодій

3.3. Своєчасність зміни технології та налагодження випуску нової продукції

4.3. Ступінь чіткості посадових
обов’язків

3.4. Обсяг труднощів у роботі

4.4. Обсяг творчої роботи

3.5. Технологічні зв’язки

4.5. Плинність кадрів

3.6. Можливості альтернативної технології

4.6. Рівень мотивації

Таблиця 3.3.3. ПАРАМЕТРИ ВИРОБНИЧОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Параметри та показники
(Див. : табл. 3.3.2)

Оцінка періоду

Тенденції

попереднього

нинішнього

майбутнього

фактичні

екстрапольовані

1. Серійність продукції

 

 

 

 

 

2.2. Кількість типорозмірів продукції

 

 

 

 

 

2.3. Тривалість та фаза життєвого циклу продукції

 

 

 

 

 

2.4. Серійність продукції

 

 

 

 

 

2.5. Змінність продукції

 

 

 

 

 

2. Розмір організації

 

 

 

 

 

1.1. Чисельність персоналу

 

 

 

 

 

1.2. Кількість дільниць та бригад

 

 

 

 

 

1.5. Віддаленість цехів та виробництв

 

 

 

 

 

3. Невизначеність

 

 

 

 

 

1.4. Обсяг витрат на НДДКР

 

 

 

 

 

2.1. Обсяг реалізації продукції

 

 

 

 

 

2.5. Змінність продукції

 

 

 

 

 

3.4. Обсяг труднощів у роботі

 

 

 

 

 

3.6. Можливості альтернативної технології

 

 

 

 

 

Закінчення табл. 3.3.3

Параметри та показники
(Див. : табл. 3.3.2)

Оцінка періоду

Тенденції

попереднього

нинішнього

майбутнього

фактичні

екстрапольо­вані

4.3. Ступінь точності визначення посадових обов’язків

 

 

 

 

 

4.4. Обсяг творчої роботи

 

 

 

 

 

4. Потенціал

 

 

 

 

 

1.1. Чисельність персоналу

 

 

 

 

 

1.3. Фондоозброєність праці

 

 

 

 

 

1.4. Обсяг витрат на НДДКР

 

 

 

 

 

2.1. Обсяг реалізації продукції

 

 

 

 

 

2.2. Кількість типорозмірів продукції

 

 

 

 

 

2.6. Рентабельність продукції

 

 

 

 

 

3.2. Обсяг устаткування, що вводиться в експлуатацію

 

 

 

 

 

4.1. Рівень кваліфікації робітників

 

 

 

 

 

4.2. Ступінь узгодженості взаємозв’язків виробничого персоналу

 

 

 

 

 

5. Тип взаємозвязків

 

 

 

 

 

1.5. Віддаленість цехів та виробництв

 

 

 

 

 

1.6. Обсяг міжцехових поставок

 

 

 

 

 

3.5. Технологічна узгодженість

 

 

 

 

 

Рис. 3.3.5. Оцінка ринкових можливостей підприємства


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.