лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація консалтингової дяльності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2.4. Управління роботою консультаційної
фірми на основі проектного підходу

Досвід роботи консалтингових фірм, як зарубіжних, так і вітчизняних, переконує у перевагах організації виконання консультаційних робіт проектним методом. Розглядаючи консультаційне завдання як проект, управління фірмою бере на себе процес планування, організації, стимулювання і контролю окремих консультаційних проектів в умовах обмеженості наявних ресурсів і необхідності їх погодження у часі.
Внаслідок цього головною структурною одиницею управління стає не консультант, а консультаційний проект, що здійснюється проектною групою (командою).
Консультаційний проект являє собою комплексну діяльність, що має специфічні цілі, певні терміни початку і закінчення робіт, тимчасові обмеження у часі, витратах, а також визначені трудові, матеріальні і фінансові ресурси, що спрямовані на досягнення конкретних результатів.
Управління проектом спрямоване на вирішення таких завдань, як:
· визначення і обґрунтування цілі;
· побудова організаційної структури;
· визначення необхідного обсягу робіт;
· добір персоналу необхідної кваліфікації;
· підготовка всієї потрібної документації;
· визначення термінів виконання проекту і графіка його реалізації;
· оцінка необхідних ресурсів;
· калькулювання і аналіз витрат проекту;
· забезпечення контролю за ходом виконання проекту.
Ключову роль в управлінні проектом відіграють керівники консультаційних проектів і проектних груп (проект-менеджери). Вони виконують наступні функції:
· просунення консалтингового продукту на ринок;
· пошук і переговори з потенційними клієнтами;
· проведення попереднього дослідження клієнтської організації;
· розробку і надання клієнту консультаційної пропозиції, узгодження окремих пунктів договору на виконання робіт;
· управління консультаційним проектом;
· структурування робіт з проекту;
· здійснення календарного планування проекту;
· визначення необхідних ресурсів для виконання проекту, у тому числі чисельного і персонального складу команди консультантів;
· розподіл робіт і визначення матриці відповідальності;
· технічне керівництво консультантами, зайнятими виконанням проекту;
· ведення або контроль за наданням необхідної документації проекту;
· забезпечення зв’язку з клієнтом, організація робочих зустрічей замовника з керівництвом консультаційної фірми;
· огляд і підготовку поточних і заключного звітів при виконанні консультаційного проекту;
· мотивацію членів команди;
· контроль за ходом реалізації проекту, коригування планів виконання робіт і узгодження з клієнтом можливих змін у ході реалізації проекту.
Однією з найважливіших функцій менеджера проекту є структурування робіт з проекту. Структурування є невід’ємною частиною загального процесу управління проектом, яке включає визначення його цілей, а також підготовку плану проекту, матриці розподілу відповідальності і обов’язків. До головних завдань структурування проекту слід віднести:
· поділ проекту на блоки (етапи, стадії);
· розподіл відповідальності за окремі елементи проекту;
· погодження запланованих витрат часу з наявними ресурсами часу консультантів у випадку, якщо вони задіяні у виконанні декількох проектів;
· точну оцінку необхідних витрат — матеріалів, часу, інших ресурсів;
· погодження окремих робіт проекту у часі;
· перехід від загальних цілей до персональних завдань членам команди.

2.5. Ліцензування і сертифікація консалтингової діяльності

Проблеми професії консультанта перебувають у фокусі уваги як консалтингових організацій та їх об’єднань, так і споживачів консультаційних послуг. Одним із способів захистити клієнтів від неякісних послуг є врегулювання процедури ліцензування консультаційної діяльності та видачі посвідчень консультанта.
Існує два протилежні погляди на легалізацію процесу професійного консультування. Прагнення отримання гарантій високої якості консультаційних послуг спричиняє бажання введення стандартів консультування і надання документа, який підтверджував би компетентність консультанта та наявність його права здійснювати консультаційну допомогу.
Видача таких посвідчень має бути прерогативою професійних асоціацій та інститутів. Проте питання про членство у аналогічних асоціаціях зарубіжних країн вирішується по-різному. Так, Інститут консультантів з питань управління у Великій Британії запровадив різні ступені членства (асоційований, повний, почесний), що дозволяє вносити консультантів, які отримали ступень повних та почесних членів, до професійного реєстру. Американський інститут консультантів надає посвідчення консультанта при наявності у претендента відповідної освіти, досвіду та рекомендацій від клієнтів.
Отримання посвідчень є добровільною справою, нерегламентованою нормативною базою. На відміну від сертифікації ліцензування здійснюється державними установами або професійними асоціаціями, яким надано право ліцензування зі збереженням керівництва та контролю з боку держави.
Законодавство України передбачає необхідність одержання ліцензії на здійснення деяких видів консалтингових послуг. Насамперед, це право роботи з приватизаційними документами (майновими сертифікатами), проведення всього комплексу робіт, пов’язаного з аудитом та оцінкою майна, надання освітніх послуг з видачею відповідного посвідчення.
Проте питання ліцензування консультаційної діяльності і визнання консалтингу як професії на сьогоднішній день залишається дискусійним.
До позитивних сторін ліцензування слід віднести визнання консалтингу як професії, відсів некомпетентних консультантів та соціальну відповідальність консультантів.
Противники ліцензування консалтингової діяльності вважають, що:
· видача посвідчень не вирішує проблеми гарантій високоякісної консультаційної послуги;
· ліцензування одного виду діяльності може блокувати консультаційний процес (в окремих випадках консультаційна допомога може включати крім ліцензованої послуги декілька супутніх неліцензованих видів діяльності);
· ліцензування з метою перешкоди проникненню на ринок некомпетентних консультантів є штучним заходом (за законами ринку неякісні послуги у будь-якому разі не будуть користуватися попитом).
В Україні сертифікації і ліцензуванню підлягають три види діяльності (взагалі їх 27 видів): аудиторська діяльність (Аудиторська палата України); роботи, пов’язані з приватизаційними документами (Фонд державного майна України); освіта (Міністерство освіти).
Видача суб’єктам підприємницької діяльності ліцензій здійснюється на основі «Положення про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 1994 року за №316.
Ліцензування аудиторської діяльності (видача ліцензій) здійснює Аудиторська палата України. Право на одержання ліцензій мають юридичні особи (аудиторські фірми) і фізичні особи (приватні аудитори) України. Термін дії ліцензії — до п’яти років, але не більше терміна дії сертифіката аудиторів (фундаторів).

 

Висновки

Зовнішні та внутрішні консультанти мають свої переваги і недоліки, але використання обох видів консультування може бути доцільним у відповідній ситуації.
Залежно від величини, профілю та переліку послуг консультаційні фірми поділяють на багатофункціональні, аудиторсько-бухгалтерські, дрібні та інжинірінгові. Виділяють такі види організаційно-правових форм консалтингових фірм: одиничного володіння, партнерства, корпорації.
Організаційні структури консалтингових фірм відповідають їх розмірам, профілю та видам послуг. Найбільш поширені фірми з лінійно-функціональною структурою управління, в основу якої покладено ієрархічну піраміду. Кожен рівень ієрархії відповідає певній ланці керівництва та співробітників консалтингової фірми, виконує свої функції та має окремі повноваження.
Матрична структура управління використовується фірмами, які виконують водночас декілька проектів, та співробітники яких перебувають у подвійному підпорядкуванні. Структури філіалів консультаційних фірм частіше нагадують звичайні лінійно-функціо­нальні, які є частиною загальної структури міжнародної компанії. Для невеликих консультаційних фірм придатна площинна структура управління.
Управління сучасною консалтинговою фірмою відбувається на основі проектного підходу, змістом якого є планування, організація, стимулювання і контроль окремих консультаційних проектів в умовах обмеженості наявних ресурсів і необхідності їх погодження у часі.
Консалтингова діяльність в Україні лише частково отримала своє юридичне визнання. Чинним законодавством необхідність ліцензування передбачена лише для окремих видів консультаційних послуг, а саме: приватизаційних та постприватизаційних, аудиту, освіти та підвищення кваліфікації.
Питання ліцензування консультаційної діяльності в цілому і визнання консалтингу як професії на сьогоднішній день залишаються дискусійними.

Контрольні тези

 

  • Внутрішні консультанти: слабкі та сильні сторони консультування.
  • Види зовнішніх консультантів.
  • Консультаційні фірми, їх види та послуги.
  • Види організаційно-правових форм консалтингових фірм.
  • Структури управління консалтингових фірм та їх застосування.
  • Управлінська ієрархія консалтингової фірми.
  • Ієрархічні рівні та відповідні функції співробітників.
  • Особливості матричної структури консалтингової фірми.
  • Використання площинної структури консалтингових фірм.
  • Переваги та недоліки ліцензування консалтингової діяльності.
  • Порядок ліцензування консалтингової діяльності в Україні.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.