лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Планування діяльності підприємства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Нормативні методи планування мають переваги в тому, що довгострокові нормативи мають стимулювальний характер. Проте вони доцільні тільки там, де нормативи достатньо стабільні впродовж планового періоду.
Розподіл річного фонду оплати праці за плановими періодами (квартал, місяць) можна здійснити пропорційно кількості робочих днів або планового фонду робочого часу в годинах.
За поточного планування фонду оплати праці використовують поелементний метод (прямого розрахунку). Він передбачає докладний розрахунок кожної статті планового фонду оплати окремо за робітниками, службовцями та іншими категоріями працівників.
На першому етапі розраховують фонд оплати праці робітників. Залежно від характеру доплат і виплат розрізняють годинний, ден­ний і місячний (квартальний, річний) фонди оплати праці (рис. 8.8).


Місячний (річний, квартальний)
фонд оплати праці

Денний фонд оплати праці

Годинний фонд
оплати праці

Відрядний фонд оплати праці

Погодинний фонд оплати праці

Доплати за роботу в нічний час

Доплати за роботу у святкові дні

Доплати за виконання функцій бригадира

Оплата навчання учнів

Доплати підліткам

Доплати матерям, які годують немовлят

Оплата основних і додаткових відпусток

Оплата днів виконання державних обов’язків

Винагорода за вислугу років

Вихідна допомога

Рис. 8.8. Склад фонду оплати праці робітників
Основу цих фондів становить фонд прямої оплати праці. Він охоп­лює відрядну оплату за розцінками і погодинну оплату за тарифом.
Плановий фонд оплати за розцінками визначають так:
                                  (8.46)
де п — номенклатура виробів, послуг; ОВі — обсяг виробництва і-го виробу (послуги) у плановому періоді; Рі — планова відрядна розцінка і-го виробу (послуги).
Плановий фонд оплати робітників-погодинників обчислюють так:
                             (8.47)
де а — кількість кваліфікаційних груп робітників; ТСі — годинна тарифна ставка і-ї кваліфікаційної групи, грн; Фі — корисний фонд робочого часу одного робітника і-ї кваліфікаційної групи, год; Чі — явочна чисельність і-ї кваліфікаційної групи, осіб.
Плановий фонд оплати праці робітників, оплачуваних на підставі місячних окладів, визначають множенням їхніх окладів на кількість робітників, які мають однакові оклади, і на кількість місяців роботи в плановому періоді.
Плановий преміальний фонд оплати праці охоплює суми премій за виробничі результати, передбачені системами преміювання:
                          (8.48)
де ФОП — фонд оплати відрядний (або погодинний), грн; р — розмір премії за положенням про преміювання, %.
У плановий годинний фонд оплати праці включають виплати компенсаційного характеру, пов’язані з режимом і умовами праці.
Плановий фонд доплат за роботу в нічний час (ФОПн) розраховують за формулою
                            (8.49)
де ФОП — тарифний фонд оплати праці робітників у плановому періоді, грн; Ун — питома вага часу нічної роботи, %; Кн — ко-
ефіцієнт доплати до тарифної ставки за роботу в нічний час.
Доплату за роботу у святкові та неробочі дні планують на підприємствах і дільницях з безперервним режимом роботи, а також тоді, коли за планом передбачається ремонт устаткування в ці дні. Оплату здійснюють у подвійному розмірі: відрядникам — за подвійними розцінками, погодинникам — у розмірі подвійної тарифної ставки.
Планову доплату бригадирам, не звільненим від основних обов’язків робітника, визначають так:
                            (8.50)
де ЗП — середня заробітна плата за тарифом бригадира в плановому періоді, грн; Кбр — норматив доплати за керівництво бригадою (у % тарифної ставки); Ч — середньооблікова чисельність незвільнених бригадирів, осіб.
Планова доплата за навчання учнів:
ФОПу = (ЗПн т + Пн) Ч,                           (8.51)
де ЗПн — розмір доплати на місяць за навчання учня в індивідуаль­ному порядку, грн; т — середній термін навчання одного учня, місяців; Пн — премія за навчання одного учня у визначений термін, грн; Ч — планова чисельність учнів, осіб.
У плановий фонд денної оплати праці включають годинний фонд оплати праці й доплати за невідпрацьовані години (підліткам за скорочений робочий день і години матерям на годування немовлят).
Доплати підліткам за пільгові години:
ФОПпідл = Ф ? Ч ? ТС ? Д,                           (8.52)
де Ф — кількість пільгових годин одного підлітка; Д — кількість робочих днів у плановому періоді; Ч — чисельність підлітків у плановому періоді, осіб; ТС — середня годинна тарифна ставка підлітків, грн.
Доплати матерям, які годують немовлят (ФОПг), розраховують так:
                                 (8.53)
де ФОП — плановий годинний фонд оплати праці одного робітника, грн; Уг — питома вага перерв на годування немовлят у фон­ді робочого часу одного робітника, %.
Місячний (річний, квартальний) фонд оплати праці охоплює денний фонд оплати праці та оплату основних і додаткових відпусток, вихідної допомоги у зв’язку з призовом до Збройних Сил, щодобових невиходів на роботу, пов’язаних з виконанням держав­них обов’язків тощо.
Плановий фонд оплати чергових і додаткових відпусток (ФОП) обчислюють за такою формулою:
                              (8.54)
де ФОПд — плановий фонд денний оплати праці, грн; Двідп — серед­ня планова тривалість відпустки одного робітника, дні; Д — плано­ва кількість робочих днів одного робітника за бюджетом робочого часу, дні.
Плановий фонд оплати праці на виконання державних обо­в’язків:
                              (8.55)
де Д держ — середня кількість робочих днів на виконання державних обов’язків на одного робітника (за бюджетом робочого часу), дні.
Плановий фонд оплати праці за вислугу років (ФОП):
                             (8.56)
де ФОПт — плановий фонд оплати праці за тарифом, грн; р — плано­вий процент винагороди за вислугу років.
Плановий фонд оплати праці вихідної допомоги передбачається для працівників, яких призивають у Збройні Сили, його визначають множенням дванадцятиденної середньої заробітної плати на кількість призовників. Розрахунок доплат і додаткової заробітної плати виконують у такій формі (табл. 8.5).
Усі зазначені види доплат і оплати становлять плановий фонд оплати робітників.
Плановий фонд спеціалістів, службовців (ФОПс) розраховують за формулою
                              (8.57)
де а — кількість категорій спеціалістів, службовців; Оі — місячний посадовий оклад і-ї категорії спеціаліста, службовця, ураховуючи персональні надбавки та інші доплати, грн; Чі — середньооблікова чисельність спеціалістів, службовців і-ї категорії за штатним розкладом, осіб; Мі — кількість місяців роботи і-ї категорії службовця в даному періоді.
Таблиця 8.5
РОЗРАХУНОК ДОПЛАТ І ДОДАТКОВОЇ ОПЛАТИ НА 200__ р., грн


Показники

Усього

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1. Доплати — усього

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

премії відрядникам

 

 

 

 

 

премії почасовикам

 

 

 

 

 

доплати за роботу в нічний час

 

 

 

 

 

доплати за роботу у святкові дні

 

 

 

 

 

доплати за виконання функцій брига­дира

 

 

 

 

 

доплата за навчання учнів

 

 

 

 

 

оплати перерв у роботі матерів, які годують немовлят

 

 

 

 

 

оплата годин скорочення робочого дня підлітків

 

 

 

 

 

інші доплати

 

 

 

 

 

процент доплат до тарифного фонду оплати

 

 

 

 

 

2. Оплата невідпрацьованого часу, який входить в фонд місячний заробітної плати — усього

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

оплата основних і додаткових відпусток

 

 

 

 

 

оплата часу виконання державних обов’язків

 

 

 

 

 

вихідна допомога

 

 

 

 

 

процент додаткової оплати до фонду основної зарплати

 

 

 

 

 

Ураховуючи, що під час хвороби працівники цієї категорії отримують виплати з фонду соціального страхування, а під час перебування в адміністративній відпустці не одержують заробітну плату, то плановий фонд оплати праці треба коригувати:
                           (8.58)
де Дхв — дні хвороби, перебування в адміністративній відпустці (за плановим бюджетом робочого часу одного працівника).
Плановий фонд оплати праці інших категорій персоналу (молодший обслуговуючий персонал, працівники охорони) визначають за методикою планування фонду оплати праці службовців.
Іноді у фонд оплати праці включають оплату праці позаштатного персоналу, яку визначають на підставі планового кошторису на роботи, котрі не може виконати штатний персонал.
Плановий фонд оплати праці промислово-виробничого персоналу (ФОПпвп) становить:
ФОПпвп = ФОПр + ФОПс + ФОПін ,                  (8.59)
де ФОПр, ФОПс, ФОПін — планові фонди оплати праці робітників, службовців та інших категорій персоналу, грн.
Фонд оплати праці непромислової групи (ФОПнепг) планують аналогічно ФОПпвп.
Загальний плановий фонд оплати праці підприємства (ФОП):
ФОП = ФОПпвп + ФОПнепг .                       (8.60)
Показником рівня і динаміки оплати праці працівників є серед­ня заробітна плата. Тому під час планування фонду оплати праці треба розрахувати середню заробітну плату працівників за різними категоріями.
Середню заробітну плату одного працівника обчислюють діленням фонду оплати праці працівників на середньооблікову кількість цих працівників за відповідний період (місяць, квартал, півріччя, рік).
Середню заробітну плату за категоріями персоналу визначають аналогічно. Для робітників розраховують:

 • середньогодинну заробітну плату — діленням планового фонду годинної заробітної плати на заплановану кількість людино-годин роботи;
 • середньоденну заробітну плату — діленням планового денного фонду заробітної плати на заплановану кількість людино-днів роботи.
Планові показники оплати праці заносять у форму (табл. 8.6).

Таблиця 8.6
ПЛАН ОПЛАТИ ПРАЦІ НА 200_ р.


Показники

Одиниці вимірювання

Базо-
вий
рік

Планований рік

Усього

У тому числі
за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

Загальні показники

 

 

 

 

 

 

 

Середньооблікова чисельність персоналу

осіб

 

 

 

 

 

 

Фонд оплати праці

грн

 

 

 

 

 

 

Обсяг виробництва продукції

грн

 

 

 

 

 

 

Показники промислово-виробничої діяльності

 

 

 

 

 

 

 

Чисельність ПВП — всього

осіб

 

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

робітники

-"-

 

 

 

 

 

 

службовці

-"-

 

 

 

 

 

 

Фонд заробітної плати ПВП —  усього

грн

 

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

робітників

-"-

 

 

 

 

 

 

службовців

-"-

 

 

 

 

 

 

Середня заробітна плата працівників ПВП — усього

-"-

 

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

робітників

-"-

 

 

 

 

 

 

службовців

-"-

 

 

 

 

 

 

Виробіток продукції на одного ПВП

-"-

 

 

 

 

 

 

Виробіток продукції на одного робіт­ника

-"-

 

 

 

 

 

 

Співвідношення між темпами зростання заробітної плати та продуктивністю праці

%

 

 

 

 

 

 

Непромислова діяльність

 

 

 

 

 

 

 

Чисельність

осіб

 

 

 

 

 

 

Фонд заробітної плати

грн

 

 

 

 

 

 

Фонд заробітної плати позаоблікового складу

грн

 

 

 

 

 

 

Під час планування оплати праці треба забезпечити випереджальне зростання продуктивності праці стосовно збільшення середньої заробітної плати (К):
                                     (8.61)
де Іпп — індекс зростання продуктивності праці; Ізп — індекс зростання середньої заробітної плати.
Питання для самоперевірки

  • Мета розроблення плану персоналу та оплати праці.
  • Місце плану персоналу та оплати праці серед інших розділів загального плану підприємства.
  • Структура плану персоналу та оплати праці.
  • Етапи розроблення плану персоналу та оплати праці.
  • Методи вимірювання продуктивності праці.
  • Методи планування продуктивності праці.
  • Зміст методу коригування базової продуктивності праці під дією техніко-економічних факторів.
  • Плановий бюджет робочого часу й методика його розрахунку.
  • Методи планування чисельності персоналу.
  • Зміст державного й договірного регулювання оплати праці.
  • Структура фонду оплати праці.
  • Методи планування фонду оплати праці.
  • Фонди годинної, денної та місячної оплати праці робітників і порядок їх розрахунку.
  • Середня заробітна плата й методика її розрахунку.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.