лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Планування діяльності підприємства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

                          (8.38)
де Чк, Чп — облікова чисельність працівників на кінець і початок планового періоду, осіб; Ч — середньооблікова чисельність працівників у плановому періоді, осіб; г — планові втрати працівників (вихід на пенсію, призов до Збройних Сил і т. ін.), %.
Одночасно з розрахунком додаткової потреби в персоналі визначають джерела її забезпечення, які можуть бути зовнішніми та внутрішніми.
Результати розрахунків потреби підприємства в персоналі відображають у «Плані чисельності персоналу» (табл. 8.3).
Таблиця 8.3
ПЛАН ЧИСЕЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ НА 200__ р.


Показники

План на рік

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1. Загальна чисельність персоналу

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

1.1. Промислово-виробничий персонал

 

 

 

 

 

з них

 

 

 

 

 

1.1.1. Виробничих робітників

 

 

 

 

 

1.1.2. Допоміжних робітників

 

 

 

 

 

1.1.3. Спеціалістів

 

 

 

 

 

1.2. Непромисловий персонал

 

 

 

 

 

1.3. Додаткова потреба в персоналі

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

1.3.1. Робітників

 

 

 

 

 

1.3.2. Спеціалістів

 

 

 

 

 

1.4. Забезпечення додаткової потреби

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

1.4.1. Робітників

 

 

 

 

 

За рахунок

 

 

 

 

 

1.4.1.1. Випускників ПТУ

 

 

 

 

 

1.4.1.2. Направлення служби зайнятості

 

 

 

 

 

1.4.1.3. Іншого прийому

 

 

 

 

 

1.5. Вивільнення робітників

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

1.5.1. Робітників

 

 

 

 

 

1.5.2. Службовців

 

 

 

 

 

1.5.3. Інші категорії

 

 

 

 

 

На підставі плану потреби в персоналі складають «План підготовки і підвищення кваліфікації працівників» (табл. 8.4).
Таблиця 8.4
ПЛАН ПІДГОТОВКИ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ПРАЦІВНИКІВ НА 200__ р.


Показники

План на рік

У тому числі
за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1. Підготовка нових робітників — усього

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

1.1. Для основного виробництва

 

 

 

 

 

З них за професіями:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Для допоміжного виробництва

 

 

 

 

 

З них за професіями:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Підвищення кваліфікації працівників — усього

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

2.1. Для основного виробництва — усього

 

 

 

 

 

З них за професіями:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Для допоміжного виробництва

 

 

 

 

 

З них за професіями:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4. Планування оплати праці
Ефективність функціонування та соціальний розвиток підприємств забезпечується формуванням індивідуальних і колективних матеріальних стимулів, основною формою реалізації яких є оплата праці.
Дієвість оплати праці забезпечується:

 • встановленням норм оплати праці на рівні, який забезпечує відтворення робочої сили відповідної кваліфікації, спонукає кожного найманого працівника до ефективної роботи, що гарантує власнику отримання необхідного результату господарської діяльності;
 • диференціацією рівня заробітної плати за кваліфікацією, важливістю та складністю трудових завдань;
 • однаковою оплатою за однакову роботу.

Практична організація оплати праці ґрунтується на поєднанні державного й договірного регулювання оплати праці.
Державна політика оплати праці реалізується через:

 • механізм установлення мінімальної заробітної плати; інших державних норм і гарантій щодо оплати за роботу у святкові та вихідні дні та за час виконання державних обов’язків тощо:
 • умови визначення частини доходу, що спрямовується на оплату праці;
 • міжгалузеві співвідношення в оплаті праці;
 • рівень оподаткування підприємств і доходів працівників.

Конкретна реалізація політики оплати праці здійснюється на підставі укладання генеральної, галузевої та виробничої тарифних угод. Предметом тарифної угоди на виробничому рівні є:

 • форми й системи оплати праці, що застосовуються для різних категорій і груп працівників;
 • мінімальні тарифні ставки, диференційовані за видами (типами) виробництв;
 • розміри тарифних ставок за розрядами робіт і посадових окладів відповідних працівників;
 • види й розміри доплат і надбавок, премій та інших виплат.

Для оцінювання розміру заробітної плати найманих працівників застосовують показник фонду оплати праці. До фонду оплати праці належать нарахування найманим працівникам у грошовій та натуральній формах (оцінені в грошовому виразі) за відпрацьований та невідпрацьований час, який підлягає оплаті, або за виконану роботу незалежно від джерел фінансування цих витрат.
Фонд оплати праці складається з фонду основної та фонду додаткової заробітної плати, а також інших заохочувальних і компенсаційних виплат.
Фонд основної заробітної плати охоплює нарахування винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадових обов’язків).
Фонд додаткової заробітної плати містить доплати, надбавки, гарантії та компенсаційні виплати, передбачені законом, премії за виконання виробничих завдань і функцій, а саме: надбавки й доплати до тарифних ставок і окладів у розмірах, передбачених законом (за роботу у важких і шкідливих умовах, у нічний час, за керівництво бригадою, високу майстерність і т. ін.). У цей фонд включають премії та винагороди, у тому числі за вислугу років; оплату праці у святкові та вихідні дні; оплату за невідпрацьований час у розмірах, передбачених законом.
У фонд оплати праці входять інші заохочувальні та компенсаційні виплати, а саме: премії, які мають одноразовий характер; компенсаційні виплати, які не передбачено законом або понад нор­ми призначено законами (щорічні виплати за вислугу років, премії спеціальними системами преміювання, за виконання особливо важливих виробничих завдань і т. ін.) (рис. 8.6).

Рис. 8.6. Структура фонду оплати праці
Планування оплати праці охоплює розрахунки фондів оплати й середньої заробітної плати всіх працівників і за категоріями пер­соналу.
Вихідними даними для визначення планового фонду оплати праці є:

 • стратегічні цілі щодо підвищення матеріального добробуту працівників;
 • матеріали аналізу фонду оплати праці;
 • виробнича програма та її трудомісткість;
 • склад і рівень кваліфікації працівників;
 • тарифна система;
 • штатний розклад;
 • законодавчі акти щодо праці, які регулюють оплату праці.

У передплановому періоді треба проаналізувати динаміку витрат засобів на оплату праці, нераціональні виплати за всіма категоріями персоналу.
Важливо розглянути середню заробітну плату одного працівника по підприємству, за підрозділами й категоріями персоналу, а також її структуру.
Аналіз співвідношення зростання продуктивності праці та середньої заробітної плати покаже, наскільки темпи зростання продуктивності праці випереджають темпи зростання зарплати.
Для розрахунків планових фондів оплати праці існують різні методи (рис. 8.7).

Рис. 8.7. Методи планування фонду оплати праці
Для визначення планового фонду оплати праці в перспективних планах можна використовувати збільшені методи. Метод коригування базового фонду оплати праці (ФОПб) на підставі планового зростання обсягу виробництва (Ко), скорочення (збільшення) чисельності працівників у плановому періоді (Є) і досягнутого в базовому періоді рівня середньої заробітної плати (ЗПб):
                        (8.39)
де ФОПп — плановий фонд оплати праці, грн.
Недоліком цього методу є те, що він заснований на базовому фонді оплати, в якому могли бути нераціональні виплати заробіт­ної плати.
У перспективному й часто в поточному плануванні використовують розрахунок планового фонду оплати праці на основі планової середньої заробітної плати одного працівника (ЗПп) і планової чисельності працівників (Ч):
ФОПп = Ч ? ЗПп;                                   (8.40)
ЗПп = ЗПб ? Кзп,                                    (8.41)
де ЗПб — досягнутий рівень заробітної плати працівника в базовому періоді, грн; Кзп — плановий коефіцієнт зростання заробітної плати в плановому періоді.
Порівняно з попереднім методом цей метод точніший, оскільки ґрунтується на планових показниках.
Більш обґрунтованим є нормативний метод визначення планового фонду оплати. На практиці застосовують два варіанти — рівневий і прирістний. За рівневого варіанту плановий фонд оплати (ФОП) визначають на основі планового обсягу випуску товарної (валової) продукції у вартісному (трудовому) вираженні (ОВ) і планового нормативу заробітної плати на одну гривню (нормо-годину) обсягу продукції (Нзп):
                                (8.42)
Норматив заробітної плати в плановому періоді обчислюють за формулою
                           (8.43)
де ФОПб — базовий фонд оплати праці за вирахуванням відносних перевитрат (недоцільних виплат, пов’язаних з відхиленням від нормальних умов праці), грн; ОВб — обсяг виробництва в базовому періоді; ?ЗП — плановий приріст середньої заробітної плати, %; ?ПП — плановий приріст продуктивності праці, %.
Приріст середньої заробітної плати (?ЗП) визначають так:
?ЗП = ?ПП ? Н,                                  (8.44)
де Н — норматив приросту середньої заробітної плати на 1 % підвищення продуктивності праці, %.
Прирістний нормативний метод ґрунтується на нормативі приросту фонду оплати праці на 1 % приросту обсягу виробниц-
тва (?Нфоп). Плановий фонд оплати праці (ФОПп) розраховують за формулою
                   (8.45)
де ?ОП — плановий приріст (зменшення) обсягу продукції стосовно базисного періоду, %.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.