лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансове право

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Матеріали до модульного
контролю знань студентів

БЛОК (модуль) 1
ТЕМИ:
Тема 1. Предмет, метод, система та джерела фінансового права.
Тема 2. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини.

Тема 3. Фінансова діяльність держави.

Тема 4. Правові основи фінансового контролю в Україні.
Тема 5. Фінансово-правова відповідальність.
Контроль знань здійснюється у формі усних відповідей на кон­трольні запитання.

 1. Поняття та предмет фінансового права.
 2. Метод і система фінансового права.
 3. Джерела фінансового права.
 4. Співвідношення фінансового права із суміжними галузями права України.
 5. Фінансово-правові норми, їх види й зміст.
 6. Фінансово-правові відносини, їх склад і види.
 7. Суб’єкти фінансового права.
 8. Зміст і методи фінансової діяльності держави.
 9. Фінансова система України.
 10. Державні органи управління фінансами.
 11. Правові форми фінансової діяльності держави.
 12. Сутність і призначення фінансового контролю.
 13. Органи та організація фінансового контролю.
 14. Види фінансового контролю.
 15. Методи фінансового контролю.

Дайте визначення понять:
державні фінанси;
фінансові ресурси;
фінансова політика;
фінансова діяльність;
фінансова система;
видатки розвитку;
поточні видатки;
дотація;
субсидія;
субвенція.
фінансовий контроль;
фінансова дисципліна;
аудит;
аудиторський висновок;
методика фінансового контролю;
перевірка;
ревізія;
обстеження;
інспектування;
спостереження;
інвентаризація;
внутрішні банківські ризики;
зовнішні банківські ризики.

 1. Назвіть групи суспільних відносин, що становлять предмет фінансового права. Розкрити їх зміст та особливості.
 2. Дослідіть співвідношення фінансового права з адміністративним і цивільним правом і підготувати коротку відповідь.
 3. Дайте класифікацію норм фінансового права.
 4. Вкажіть функції фінансово-правових відносин.
 5. Відмежуйте поняття «суб’єкти фінансового права» та «суб’єкти фінансово-правових відносин».
 6. Зробіть порівняльну характеристику головних завдань Дер­жавної контрольно-ревізійної служби України, Державної податкової служби України та Рахункової палати.
 7. Назвіть випадки обов’язкового проведення аудиту.
 8. Назвіть ступені банківського контролю.


1. Продовжіть перелік операцій, що входять до змісту фінансової діяльності держави:

 1. розробка та прийняття Держаного бюджету України;
 2. встановлення державою обов’язкових фінансових платежів;
 3. d; e; f.

2. Продовжіть перелік принципів фінансування державних видатків:

 1. плановість;
 2. безповоротність і безвідплатність;

d; e; f.
3. Назвіть складові частини фінансової системи України.
4. До методів фінансової діяльності належать:

 1. метод владних приписів;
 2. обов’язкових платежів;
 3. рекомендації;
 4. використання грошових коштів;
 5. кредитування.

5. Відносини, що становлять зміст фінансової діяльності держави за суб’єктним складом поділяються на:
а; b.

БЛОК (модуль) 2

ТЕМИ:
Тема 6. Бюджетне право й бюджетний устрій.
Тема 7. Бюджетний процес в Україні.
Тема 8. Правове регулювання державних доходів.
Тема 9. Правове регулювання державних видатків.
Контроль знань здійснюється у формі виконання самостійних письмових робіт, а також виконання та захисту письмових рефератів за заданими темами.

 1. Поняття бюджетного права.
 2. Бюджетний устрій України.
 3. Бюджетна система України.
 4. Склад доходів і видатків України.
 5. Принципи й порядок розподілу доходів між окремими видами бюджетів.
 6. Принципи й порядок розподілу видатків між окремими видами бюджетів.
 7. Поняття та зміст бюджетного процесу.
 8. Порядок складання проекту бюджету.
 9. Порядок розгляду проекту бюджету.
 10. Порядок затвердження бюджету. Зміст актів про бюджет.
 11. Порядок виконання бюджету.
 12. Звітність про виконання бюджету.
 13. Поняття й система державних доходів.
 14. Неподаткові доходи, поняття й види.
 15. Податкові доходи. Поняття й види податків.
 16. Поняття й склад державних видатків;
 17. Поняття й принципи бюджетного фінансування;
 18. Поняття кошторисно-бюджетного фінансування, принципи та об’єкти фінансування;
 19. Поняття та види міжбюджетних трансфертів;
 20. Державний борг.

Дати визначення понять:
бюджет як економічна категорія;
бюджет за матеріальним змістом;
бюджет як юридична категорія;
бюджетний період;
бюджетне право;
бюджетний цикл;
бюджетна система;
консолідований бюджет;
бюджетний устрій;
бюджетне регулювання;
трансферти;
бюджетне асигнування;
бюджетне зобов’язання;
бюджетне призначення;
бюджетний запит;
бюджетний розпис;
запозичення;
фінансування бюджету.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.