лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансове право

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Оцінювання поточної роботи студента
Поточний контроль знань студента є невід’ємною частиною всього навчального процесу й засобом виявлення ступеня засвоєн­ня ним програмного матеріалу.
Оцінювання поточної роботи студента в семестрі проводиться за трьома основними напрямами (об’єктами контролю):

  1. систематичність та активність роботи на семінарських заняттях;
  2. виконання завдань для самостійного опрацювання;
  3. виконання модульних завдань.

Оцінювання поточної роботи студента здійснюється в межах 40 балів.
Результати оцінювання поточної роботи студента в семестрі є підставою для допуску його до складання іспиту.
Умовою допуску до іспиту є одержання не менше 20 балів (до 40), які зараховуються під час підсумкового оцінювання знань студента з цієї дисципліни.
Для студентів заочної форми навчання об’єктом поточного контролю є виконання модульних завдань.
Порядок оцінювання поточної роботи
студента впродовж семестру

Максимальна кількість балів, які може набрати студент за результатами поточної роботи — 40.
Для денної та вечірньої форм навчання
Об’єкти контролю:
систематичність та активність роботи на семінарських заняттях — до 15 балів;
включає:

  1. систематичність підготовки до семінарських занять та участь в їх проведенні;
  2. активність у проведенні семінарських занять;
  3. результативність роботи на семінарських заняттях;
  4. виконання завдань для самостійного опрацювання — до 10 балів;

включає:

  1. виконання індивідуальних завдань (рефератів тощо);
  2. підготовка програмного матеріалу (тем, питань), який відводиться на самостійне вивчення;
  3. виконання модульних завдань — до 15 балів;

включає: 2 модулі.
Для заочної форми навчання
Об’єкти контролю:
виконання модульних завдань (два блоки по чотири завдання).
За результатами виконання зазначених завдань студент набирає відповідну кількість балів, які (за умови, що їх не менше 20) зараховуються під час підведення підсумків з дисципліни (додаються до результатів іспиту).
Якщо студент набрав менше 20 балів, він не допускається до складання іспиту.
Порядок і критерії оцінювання
знань студентів під час проведення
модульного контролю

Матеріали для модульного контролю знань включають два модулі (блоки).
Кожне модульне завдання може мати одне або кілька (не біль­ше трьох) програмних питань або ж одне практичне завдання, або блок тестів (не більше 10).
Кожне модульне завдання оцінюється в 5 або 0 балів відповід­но до наведених нижче критеріїв.
Для студентів денної та вечірньої форм навчання:
на перший модульний контроль виноситься одне модульне завдання, на другий — два.
Для студентів заочної форми навчання:
перший і другий модулі включають по чотири завдання, які оцінюються за загальними правилами (максимальна оцінка за кожен модуль для студентів заочної форми навчання — 20 балів).


Вид завдання

Кількість балів

Критерії оцінювання відповіді

Теоретичні питання

5 (зараховано)

Студент вільно орієнтується в програмі навчальної дисципліни, виявив знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів, правильне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей, знання основних понять і категорій, спроможний давати правильні їх тлумачення, логічно й граматично правильно викладати думки.

Закінчення табл.


Вид завдання

Кількість балів

Критерії оцінювання відповіді

 

0 (не зараховано)

Студент не відповів на поставлені запитання або відповідь неправильна, не розкрив сутнос­ті питання або допустив грубі змістовні помил­ки, які свідчать про відсутність у нього знань або їх безсистемність і поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни.

Практичні завдання

5 (зараховано)

Студент правильно вирішив ситуацію на основі чинного законодавства, обґрунтував рішення з посиланням на конкретні норми законодавчих актів, логічно й послідовно аргументував і виклав свою думку.

0 (не зараховано)

Студент не вирішив ситуації або вирішив її неправильно, або неправильно обґрунтував своє рішення, чи був неспроможний його аргументувати.

Тестові завдання

5 (зараховано)

Студент вирішив більшість тестових завдань цілком правильно й повно.

0 (не зараховано)

Студент не вирішив більше половини тестових завдань або вирішив неправильно, або ж відповідь на них була неповною.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.