лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансове право

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Принципи Й види
контролю знань студентів

 

 

 

 

Контроль знань є складовою багатогранного навчального процесу в КНЕУ і є організацією зворотного зв’язку як засобу управління навчально-виховним процесом. Показники контролю знань студентів є основою для судження про результати навчання та для вирішення таких питань, як ступінь опанування навчальною програмою, переведення на наступний курс, призначення стипендії, випуск з вузу і видача диплому. Результати контролю знань є основним показником, за яким оцінюють роботу окремо взятого студента, академічної групи, курсу, факультету загалом, а також роботу викладацького складу.
За умови правильної організації контроль знань виконує навчаль­ні, виховні, організаційні, розвиваючі, методичні та інші функції.
Контроль знань ґрунтується на таких основних принципах:

 1. перевірка та оцінювання знань студентів повинні відображати рівень засвоєння знань та стимулювати студентів до досягнення нових успіхів;
 2. перевірка й оцінювання знань повинні проводитися систематично, планово, у нерозривному зв’язку з усім процесом навчання; послідовно з поступовим ускладненням завдань, змісту й методики;
 3. перевірка та оцінювання знань здійснюються з урахуванням індивідуальних особливостей та особистих успіхів кожного окре­мого студента;
 4. диференціація оцінок повинна здійснюватися за об’єктив­ними заздалегідь визначеними критеріями;
 5. оцінювання знань студента повинне відповідати дійсній якості та кількості засвоєних знань, умінь і навичок.

Контроль знань з дисциплін, що викладаються на кафедрі правового регулювання економіки та закінчуються іспитом, складається з двох блоків планових заходів:

 1. підсумковий контроль знань студентів;
 2. поточний контроль знань студентів.

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
за результатами вивчення дисципліни
для денної та вечірньої форм навчання


№№ пп

Об’єкти контролю

Кількість балів

Результат

1

Оцінка поточної роботи в семестрі, зокрема:

Від 0 до 40
зокрема:

Допуск до іспиту за умови одержання не менше 20 балів

1.1

Систематичність та актив­ність роботи на семінарських заняттях

до 15

1.2

Виконання завдань для са­мостійного опрацювання

до 10

1.3

Виконання модульних завдань

до 15

2

Оцінювання письмової екза­менаційної роботи

від 0 до 60

Проходження підсумково­го контролю знань з дис­ципліни та одержання під­сумкової оцінки

ПІДСУМКОВА ОЦІНКА (у балах) = результати поточної роботи + результати письмового іспиту
(1.1 + 1.2 + 1.3 ) – (не менше 20 балів) + 2 (не менше 30 балів).
У першому блоці — оцінка поточної впродовж семестру (1) — максимальна кількість балів — 40; менше 20 балів не зараховуються.
У другому блоці — оцінювання письмової екзаменаційної роботи (2) — максимальна кількість балів — 60; менше 30 балів не зараховуються.
Для заочної форми навчання поточний контроль здійснюється шляхом оцінювання виконання модульних завдань, на основі якого здійснюється допуск до складання іспиту й результати якого включаються до підсумкової оцінки разом з результатами письмового іспиту.
ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «Фінансове право»

  • Фінансове право: поняття, предмет, метод.
  • Правове положення Міністерства фінансів України.
  • Складові частини бюджету.
  • Органи контролю спеціальної компетенції за дотриманням бюджетного законодавства та їх повноваження.
  • Система фінансового права.
  • Функції Міністерства фінансів України.
  • Бюджетний період.
  • Фінансовий контроль як складова частина бюджетного процесу.
  • Джерела фінансового права.
  • Система й завдання органів державної податкової служби.
  • Зведений бюджет.
  • Несвоєчасне прийняття місцевих бюджетів.
  • За яких умов грошові операції органів державного управління відносяться до фінансової діяльності держави?
  • Правосуб’єктність у фінансовому праві.
  • Методи фінансової діяльності держави.
  • Поняття бюджету.
  • Поняття та функції державного кредиту.
  • Види державних органів, що здійснюють фінансову діяльність держави.
  • Чим забезпечується єдність бюджетної системи України?
  • Суб’єкти фінансового права.
  • Методи формування грошових фондів.
  • Поняття та мета державного фінансового контролю.
  • Бюджетне законодавство.
  • Розгляд звіту про виконання Державного бюджету України.
  • Охарактеризуйте рефінансування державного боргу.
  • Дайте порівняльну характеристику завдань державної подат­кової служби та контрольно-ревізійної служби України.
  • Держава як суб’єкт фінансового права.
  • Методи розподілу грошових фондів.
  • Види фінансового контролю.
  • Державний кредит.
  • Колективні суб’єкти фінансового права.
  • Методи використання грошових фондів.
  • Затвердження місцевих бюджетів.
  • Аудит. Загальна характеристика.
  • Види ревізій.
  • Назвіть способи встановлення моменту вступу в дію фінансово-правових актів.
  • Місце фінансового права в системі права України.
  • Правове положення Державної податкової адміністрації України.
  • Резервний фонд бюджету.
  • Проект рішення про місцевий бюджет і матеріали, що додаються до нього.
  • Поняття та види міжбюджетних трансфертів.
  • Види перевірок.
  • Поняття та риси фінансово-правових норм.
  • Функції органів Державної контрольно-ревізійної служби.
  • Безспірне списання коштів бюджету.
  • Звітність про виконання місцевих бюджетів.
  • Основні галузі та види страхування.
  • Поняття та структура фінансово-правової норми.
  • Права органів Державного казначейства.
  • Правове регулювання оподаткування в Україні.
  • Порядок складання місцевих бюджетів.
  • Назвіть види методів фінансового контролю.
  • Розкрийте співвідношення між поняттями «бюджетний устрій» і «бюджетна система».
  • Класифікація фінансово-правових норм.
  • Функції Головного управління Державного казначейства України.
  • Правовий режим неподаткових платежів до бюджету.
  • Схвалення проекту Закону про Державний бюджет. Матеріали, що подаються до нього.
  • Передача державою права на здійснення видатків.
  • Нецільове використання бюджетних коштів.
  • Дія фінансово-правових норм у часі, просторі та за колом осіб.
  • Функції Державного казначейства України.
  • Поняття та система державних доходів.
  • Внесення змін до закону про Державний бюджет.
  • Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами.
  • Фінансування бюджету.
  • Поняття та риси фінансових правовідносин.
  • Правове положення Державної контрольно-ревізійної служби України.
  • Поняття та стадії бюджетного процесу.
  • Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості.
  • Субвенції, поняття й види.
  • Склад фінансових правовідносин.
  • Правове положення Державного казначейства України.
  • Представлення проекту закону про Державний бюджет України Верховній Раді.
  • Виконання місцевих бюджетів.
  • Розпорядники бюджетних коштів.
  • Суб’єкти фінансових правовідносин і суб’єкти фінансового права.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.