лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Правові основи зовнішньоекономічної діяльності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

В. Б. Марченко
Д. В. Шаповалов

 

 

ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

 


ББК 67.404
         М 30
Рецензенти:
Ю. І. Крегул, канд. юрид. наук
(Київський національний торговельно-економічний університет)
О. Г. Братель, канд. юрид. наук
(Національна академія внутрішніх справ України)
Редакційна колегія юридичного факультету
Голова редакційної колегії           В. Ф. Опришко, д-р юрид. наук, проф.
Відповідальний секретар            О. Ю. Нечипоренко, канд. екон. наук доц.
Члени редакційної колегії            Ф. П. Шульженко, канд. філос. наук, доц.
Г. О. Федоренко, канд. юрид. наук, доц.
О. Г. Яновська, канд. юрид. наук, доц.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1851 від 29.07.2004

Марченко В. Б., Шаповалов Д. В.
М 30       Правові основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2005. — 207 с.
ISBN 966–574–724–Х
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності представлене авторами як складна і розгалужена система норм актів різних галузей законодавства, об’єднаних, у свою чергу, спільним предметом правового регулювання — сферою відносин відповідних суб’єктів щодо здійснення зов-
нішньоекономічної діяльності. Основою системи пропонованого авторами посібника є загальноприйнятий підхід до сфери зовнішньоекономічної діяльності з точки зору цивільно-правового та адміністративно-правового регулювання, останнє з яких включає категорії митно-тарифних та нетарифних методів регулювання ЗЕД.
Теми занять логічно структуровані у підрозділи на прийнятих у науковій літературі засадах. Посібник містить щодо кожної теми методичні вказівки, план семінарських занять, термінологічний словник ключових понять. Тематика посібника супроводжується значним обсягом навчальних завдань та завдань для перевірки знань. Подано перелік джерел як до курсу в цілому та і до кожної теми зокрема, як нормативно-правових актів, так і наукової літератури.

© В. Б. Марченко,
Д. В. Шаповалов, 2005
ISBN 966–574–724–Х                                                                   © КНЕУ, 2005
Навчальне видання

 

 

 

МАРЧЕНКО Віктор Борисович
ШАПОВАЛОВ Дмитро Валерійович

 

ПРАВОВІ ОСНОВИ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.