лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Міжнародні фінанси

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

 

 

 

Вступ...................................................................................................

Тема 1. Система міжнародних фінансів................................................

 1. Предмет вивчення науки про міжнародні фінанси....................
 2. Функції міжнародних фінансів.................................................
 3. Чинники становлення та розвитку міжнародних фінансів.........
 4. Світове фінансове середовище та його взаємозв’язок зі світовим економічним середовищем
 5. Глобалізація фінансового ринку і фінансова революція.............
 6. Фінансова інновація: фінансові інструменти та технології........
 7. Суб’єкти міжнародних фінансів та їх характеристика................

Тема 2. Еволюція світової валютної системи........................................

 1. Поняття валютної системи та її види.........................................
 2. Основні елементи національної валютної системи....................
 3. Валюта та валютні цінності.......................................................
 4. Класифікація валют. Міжнародні розрахункові грошові одиниці…….
 5. Конвертованість валют. Валютний паритет...............................
 6. Валютний курс та його функції. Чинники, що впливають на валютний курс. Купівельна спроможність валюти  
 7. Види валютних курсів..............................................................
 8. Основні механізми курсоутворення..........................................
 9. Світова валютна система...........................................................
 10. Елементи світової валютної системи. Міжнародна валютна ліквідність        
 11. Теорії регулювання валютного курсу......................................
 12. Еволюція світової валютної системи. Система золотого стандарту   
 13. Поняття та види криз світової валютної системи.....................
 14. Валютні блоки та зони............................................................

Тема 3. Світовий фінансовий ринок і його структура...........................

 1. Фінансові ресурси світу та механізм їх перерозподілу...............
 2. Міжнародні фінансові активи та їхні властивості......................
 3. Міжнародні валютно-фінансові потоки.....................................
 4. Світовий фінансовий ринок. Особливості функціонування та структура міжнародного фінансового ринку  
 5. Учасники міжнародного фінансового ринку.............................
 6. Міжнародні фінансові центри. Стадії розвитку міжнародних фінансових центрів. Основні елементи та умови існування міжнародного фінансового центру.......................
 7. Характеристика найважливіших міжнародних фінансових центрів…….        
 8. Офшорні банківські (фінансові) центри, їх види та основні типи……..         
 9. Значення золота у валютній сфері. Ринки золота......................

Тема 4. Валютні ринки та валютні операції..........................................

 1. Поняття валютного ринку. Передумови створення сучасних валютних ринків та їх особливості        
 2. Функції, основний товар та суб’єкти валютних ринків.............
 3. Структура валютного ринку. Обсяги ринку та його розвиток….
 4. Форми міжнародних розрахунків та механізми валютного ринку………….   
 5. Поняття та класифікація валютних операцій..............................
 6. Котирування валют та його види. Валютна позиція банку та її різновиди…   
 7. Інструменти валютного ринку..................................................
 8. Спот-ринок та його звичаї........................................................
 9. Строковий валютний ринок......................................................
 10. Форвардні валютні ринки.......................................................
 11. Ф’ючерсні валютні операції....................................................
 12. Валютні опціони.....................................................................
 13. Валютні операції своп.............................................................
 14. Арбітражні валютні операції...................................................

Тема 5. Міжнародний ринок банківських кредитів...............................

 1. Міжнародний кредит як економічна категорія. Його принципи та функції. Роль міжнародного кредиту в процесі відтворення……….............................................................
 2. Форми міжнародного кредиту...................................................
 3. Міжнародний ринок банківських кредитів та його основні оператори……..  
 4. Процес організації міжнародного кредиту. Валютно-фінансові і платіжні умови міжнародного кредиту       
 5. Методи мінімізації та перенесення ризиків при міжнародному кредитуванні 
 6. Оцінювання і контроль регіонального ризику. Кредитний рейтинг………..   
 7. Класифікація міжнародного кредиту за цільовим призначенням……..           
 8. Міжнародний лізинг.................................................................
 9. Факторинг................................................................................
 10. Форфетинг..............................................................................
 11. Сек’юритизація міжнародних кредитів...................................

Тема 6. Ринок міжнародних інвестицій...............................................

 1. Структура міжнародних інвестицій...........................................
 2. Міжнародні портфельні інвестиції............................................
 3. Перепони для іноземних інвестицій..........................................
 4. Основні ринки акцій................................................................
 5. Капіталізація ринку..................................................................
 6. Ринки акцій, що формуються, та їх типи...................................
 7. Фондова біржа і форми її організації........................................
 8. Система встановлення рівня цін на фондових біржах................
 9. Основні ринки облігацій..........................................................
 10. Міжнародна диверсифікація портфелів...................................
 11. Оцінювання інвестицій та управління ними...........................
 12. Інвестиційний механізм й індивідуальні інвестори.................
 13. Інституційні інвестори...........................................................

Тема 7. Особливості функціонування євроринку..................................

 1. Євроринок. Євровалюта. Ринок євровалют та його специфічні характеристики         
 2. Євровалютне кредитування. Синдиковані кредити та процедура організації синдикованої позики    
 3. Міжнародний ринок боргових цінних паперів та його інструменти   
 4. Ринок деривативів....................................................................

Тема 8. Міжнародна банківська справа.................................................

 1. Передумови виникнення та розвиток міжнародної діяльності банків  
 2. Характеристика середовища міжнародної банківської справи....
 3. Функції міжнародної банківської справи..................................
 4. Транснаціональні банки як основні суб’єкти міжнародної банківської справи
 5. Універсалізація банківської справи...........................................
 6. Форми міжнародного представництва транснаціональних банків       
 7. Інтернет-підрозділи транснаціональних банків.........................
 8. Вплив оподаткування на вибір організаційного підрозділу ТНБ за кордоном 
 9. Вимоги до капіталу міжнародного банку з урахуванням факторів ризику. Базельська угода  
 10. Сучасні тенденції розвитку банківської справи........................
 11. Ризики в міжнародній банківській справі................................

Тема 9. Фінанси транснаціональних корпорацій..................................

 1. ТНК, їхні фінанси і фінансова політика....................................
 2. Пряме зарубіжне інвестування..................................................
 3. Мотивація прямого зарубіжного інвестування ТНК...................
 4. Декомпозиція ризику ТНК........................................................
 5. Зарубіжні підрозділи ТНК: форми, джерела та параметри їх фінансування     
 6. Взаємовідносини філій ТНК з головною фірмою.......................
 7. Фінансові зв’язки системи ТНК................................................
 8. Управління грошовими переказами ТНК, або міжнародна система управління готівкою       
 9. Контроль та регулювання міжнародних грошових операцій, управління фінансовою діяльністю       
 10. Стратегії та механізми підвищення ефективності контролю і регулювання грошових операцій       
 11. Оподаткування міжнародної діяльності ТНК...........................
 12. Валютні ризики потенційних збитків ТНК. Види валютних ризиків: трансляційний, транзакційний, операційний…...............................................................................
 13. Управління ризиками потенційних збитків............................
 14. Фінансові аспекти інвестиційних рішень................................

Тема 10. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс.........................

 1. Міжнародні розрахунки та їх організаційні засади..................
 2. Валютно-фінансові та платіжні умови міжнародних операцій..        
 3. Типи, види та форми міжнародних розрахунків......................
 4. Валютні кліринги та їхні форми..............................................
 5. Ризики при міжнародних розрахунках і методи їх мінімізації.
 6. Сутність, виникнення та розвиток балансів міжнародних розрахунків. Види балансів міжнародних розрахунків....................................................................................
 7. Платіжний баланс. Історія виникнення та розвиток платіжного балансу………       
 8. Стан рівноваги платіжного балансу.........................................
 9. Призначення та структура платіжного балансу........................
 10. Сучасна класифікація статей платіжного балансу за методикою МВФ         
 11. Фактори, що впливають на стан платіжного балансу.............
 12. Оцінка позицій платіжного балансу......................................
 13. Процес регулювання платіжного балансу...............................

Тема 11. Регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин.....

 1. Міжнародне фінансове право...................................................
 2. Норми та джерела міжнародного права у сфері міжнародних фінансів         
 3. Міжнародна фінансова політика та її реалізація. Державне регулювання валютних відносин           
 4. Валютна політика та її форми. Валютні обмеження..................
 5. Міждержавне регулювання ціни золота...................................

Тема 12. Заборгованість у системі міжнародних фінансів.....................

 1. Світовий борг і світова економіка...........................................
 2. Криза світової заборгованості..................................................
 3. Геополітика світового боргу....................................................
 4. Боргові стратегії країн.............................................................
 5. Показники зовнішнього боргу.................................................
 6. Роль міжнародних фінансових організацій у регулюванні зовнішнього боргу          
 7. Шляхи реструктуризації боргових зобов’язань........................
 8. Характеристика Лондонського та Паризького клубів...............
 9. Арбітраж в управлінні зовнішнім боргом................................
 10. Зовнішній борг України та його структура.............................
 11. Співробітництво України з міжнародними фінансовими установами         

Тема 13. Україна у світовому фінансовому ринку................................

  • Національна валютна система України....................................
  • Платіжний баланс України й оцінка його позицій..................
  • Міжнародне кредитування та фінансування України...............
  • Група Світового банку й України............................................
  •  Відносини України з Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Європейським банком реконструкції та розвитку...............................................................
  • Позиція України в Міжнародному валютному фонді...............
  • Чорноморський банк торгівлі та розвитку та його взаємодія з Україною      
  • Монетарні показники України, що публікуються у збірнику МВФ «Міжнародна фінансова статистика»     
  • Проблеми міжнародних фінансових відносин України та ЄС..

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.