лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

СИСТЕМИ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РАХІВНИЦТВА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

2. БЛОК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Методичні вказівки до вивчення окремих
розділів дисципліни

Тема 1. МЕТОДОЛОГІЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РАХІВНИЦТВА

  Методичні вказівки до вивчення теми

Розширене відтворення — це процес розвитку продуктивних сил і виробничих відносин,  тобто процес виробництва,  роз-
поділу, обміну, обігу та споживання всієї сукупності матеріальних благ і послуг, які створені суспільством за відповідний проміжок часу. Тому розширене відтворення є об’єктом макроекономічного аналізу та регулювання і прогнозування. На основі пізнання закономірностей відтворення здійснюється свідоме використання всієї системи економічних законів. Тому, вивчаючи питання відтворення, слід, насамперед, звернути увагу на основні положення та постулати, що випливають із теорії відтворення.
Відомо, що розширене відтворення може здійснюватися лише за умови дотримання відповідних співвідношень як на макрорівні, так і між галузями та секторами економіки, зокрема між наявними економічними ресурсами і суспільними потребами, між виробництвом і споживанням, кінцевим споживанням і заощадженням та нагромад­женням; пропорцій у розподілі матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, між доходами та витратами та ін., що впливають на форму­вання структури економіки та обсяги і структуру макроекономічних показників, які відображають результати економічної діяльності.
Розрахунки макроекономічних показників і важливих пропорцій розширеного відтворення здійснюються на підставі розроблюваних різними країнами економічних моделей, що відображають річний економічний оборот на макрорівні, тобто відповідних систем макроекономічного рахівництва. Вони є також важливим інструментом державного регулювання і прогнозування національної економіки.
Методологічною основою побудови систем макроекономічного рахівництва є багато політекономічних теорій та досліджень, зокрема теорія трудової вартості, закон вартості, маржиналізм, дослідження граничної корисності, убуваючої ефективності, попиту та пропо­зиції, простого і розширеного відтворення та ін.
Треба знати історію розвитку наукової концепції щодо теорії трудової вартості, яка визначає поняття та величину вартості товарів, створених працею, що витрачена на їх виробництво; внесок, зроблений у цю справу, В. Петті, А. Смітом, Д. Рікардо та К. Марксом.
Заслуга К. Маркса полягає у тому, що він показав, що двоїста природа товару випливає із двоїстого характеру праці товаровиробників, коли в одному й тому самому процесі виробництва конкретною працею, як корисною формою праці, створюється споживна вартість, а абстрактною працею — вартість товару.
Поряд з теорією трудової вартості великого значення набув маржиналізм. Це один із методологічних принципів, що застосовується в системі макроекономічних розрахунків та обгрунтувань. Суть його полягає у використанні концепції граничної корисності для визначення величини вартості, у застосуванні кількісного аналізу, понять границі функцій та економічних моделей для дослідження економічного процесу як складної взаємодії різних факторів, обгрунтування оптимального розвитку економіки та розробки методів державного регулювання і прогнозування.
Треба також звернути увагу на визначення, зміст та практичне застосування законів убуваючої ефективності, граничної користості та попиту і пропозиції у макроекономічних розрахунках.
Студенти повинні знати також деякі науково обгрунтовані концепції політекономічного характеру, покладені в основу систем мак­роекономічного рахівництва. Це стосується зокрема концепції еконо­мічного виробництва (меж економічної діяльності); теорії факторів виробництва та переходу до категорії «первинних доходів» та ін.
Треба пам’ятати, що системи макроекономічного рахівництва з метою виявлення важливих результатів і пропорцій економічного розвитку грунтуються також на деяких постулатах. Насамперед це стосується розмежування між потоками і запасами; між потоками товарів і послуг, і потоками доходів; між кінцевою і проміжною продукцією; між доходами, отриманими від виробництва товарів та послуг, і доходами, отриманими від перерозподільчих операцій; між поточними й одночасними затратами.
Студенти мають знати, що об’єктом систем макроекономічного рахівництва є процес розширеного відтворення з урахуванням не тільки елементів, умов та стадій цього процесу, а й зовнішніх факторів (демографічних, природних, екологічних та ін.), тобто вся економіка в цілому.
Предметом даної дисципліни є сутність та зміст різних систем макроекономічного рахівництва та адекватна їм методологія обчислення основних макроекономічних показників та співвідношень на макрорівні.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.