лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

СИСТЕМИ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РАХІВНИЦТВА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 


4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
ІЗ ДИСЦИПЛІНИ ПРИ ПІДСУМКОВОМУ КОНТРОЛІ
(ЗАЛІКУ, ІСПИТІ)

Підсумковий контроль з дисципліни «Системи макроекономічного рахівництва» — це семестровий контроль, який відповідно до навчального плану здійснюється у формі семестрового іспиту (заліку).
До складання семестрового іспиту (заліку) студент повинен отрима­ти допусковий залік. При виставленні допускового заліку враховується засвоєння студентами навчального матеріалу виключно на підставі результатів його діяльності на семінарських, практичних та індивідуальних заняттях, а також з урахуванням двох модульних контролів.
Оцінка допускового заліку виставляється за двобальною шкалою: «залік», «незалік» з урахуванням всіх оцінок, які одержав студент за окремими видами його навчальної роботи: а) діяльність на семінарських, практичних та індивідуальних заняттях; б) за виконання модульних контрольних робіт.
Відвідування семінарських і практичних занять є важливим об’єктом оцінювання результатів поточної діяльності студентів. Студенти, які не відпрацювали на семінарських чи практичних заняттях будь-яку тему дисципліни через відсутність на заняттях, вважаються такими, що одержали оцінку «незадовільно».
Якщо студент пропустив відповідне заняття з поважних причин, викладач може в поточний період один раз допустити заміну невідпрацьованої теми на усне опитування чи виконання розрахункових завдань під час індивідуальних занять. При невиконанні цієї умови оцінка «незадовільно» враховується при виставлянні загального допускового заліку.
Якщо студент не відпрацював заняття без поважних причин, його заборгованість з відповідної теми заняття в поточному періоді не приймається, а оцінка «незадовільно» враховується при визначенні загальної оцінки допускового заліку. Це стосується й тих студентів, які отримали оцінку «незадовільно» під час проведення занять.
Обов’язковим елементом контролю знань студентів є виконання модульних контрольних робіт. Якщо студент не з’явився на модульний контроль, йому виставляється оцінка «незадовільно». Студенту, який не з’явився на модульний контроль із поважних причин, надається ще одна можливість виконати контрольну роботу під час індивідуальних занять. Заборгованість студента, який не з’явився на модульний контроль без поважних причин, в поточному періоді не приймається, а по допусковому заліку він одержує оцінку «незадовільно».
Підсумковий контроль (іспит, залік) здійснюється у письмовій формі. Кожний студент має у письмовій формі дати відповідь на три запитання екзаменаційного білета і розв’язати одне практичне зав­дання. Підсумковий іспит (залік) проводиться протягом 70 хвилин.
Семестровий залік із відповідною позитивною оцінкою виставляється студентові за умови, якщо він має допусковий залік і отримав позитивну оцінку з письмової роботи по підсумковому семестровому заліку.
Семестровий залік з оцінкою «незараховано» виставляється студенту, якщо він виконав менше половини передбачених екзаменаційним білетом завдань.
Студенти, які в поточний період по семестровому заліку одер­жали оцінку «незараховано», вважаються такими, що мають академ­заборгованість. Їм надається можливість ліквідувати її в установленому порядку.
Оцінювання знань та вмінь студентів при письмовому іспиті спирається на такі критерії.
Оцінка «відмінно» виставляється студентові, який безпомилково викладає в письмовій формі навчальний матеріал, вільно володіє навичками виконання розрахункових практичних завдань.
Оцінка «добре» виставляється студентові, який глибоко розкриває в письмовій формі суть поставлених запитань, добре володіє навичками виконання розрахункових завдань, але припускає несуттєві помилки.
Оцінка «задовільно» виставляється студентові, який поверхово розкриває в письмовій формі суть навчального матеріалу, невпевнено володіє навичками виконання розрахункових завдань, припускаючи при цьому багато помилок.
Оцінка «незадовільно» виставляється студентові, який не знає суті поставлених запитань, не володіє навичками розв’язання практичних завдань, припускаючи при цьому грубі помилки.
Оцінки за результатами складання іспиту (заліку) виставляються викладачем в екзаменаційну відомість та залікові книжки студентів. Після завершення цієї роботи екзаменатор повертає студентам (або старості групи) залікові книжки, а екзаменаційну відомість здає в деканат.
Питання апеляційного характеру за результатами складання іспиту (заліку) можуть ставитися студентами тільки в день оголошення їм екзаменаційної оцінки.
Вони розглядаються завідувачем кафедри та деканом факультету (або їхніми заступниками) в той самий день, а за їх відсутності — не пізніше наступного робочого дня.
Студенти, які одержали оцінку «незадовільно» (або «незараховано») по підсумковому іспиту (заліку), а також й ті, які не з’явилися на підсумковий іспит (залік) без поважних причин, допускаються до повторного його складання не більше двох разів: перший раз — викладачеві, другий — комісії, яка створюється деканом факультету.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.