лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

СИСТЕМИ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РАХІВНИЦТВА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 

3. БЛОЧНО-МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

3.1. Форми поточного контролю
Об’єктами контролю є діяльність студентів на семінарських, практичних та індивідуальних заняттях, результати виконання студентами окремих навчальних завдань, участь в обговоренні дискусійних питань.
Поточний контроль має на меті перевірку рівня засвоєння студентами навчального матеріалу дисципліни та набуття навичок при розв’язанні практичних завдань.
Під час семінарських занять як засіб контролю застосовується: усне опитування з запитань, зазначених у планах семінарських занять. Під час практичних занять використовують такі засоби: усне опитування та розв’язання розрахункових завдань.
Зазначені засоби контролю охоплюють окремі теми дисципліни, тобто вони є тематичними засобами поточного контролю. Поряд з ними під час семінарських і практичних занять застосовується поточний контроль по окремих модулях дисципліни за допомогою блочно-модульних завдань.
Усі теми дисципліни об’єднані у два модулі:
№ 1 — теми 1, 2, 3;
№ 2 — теми 4, 5, 6.
Поточний контроль, який використовується під час індивідуальних занять, здійснюється в усній або письмовій формі. Він застосовується по відношенню до тих студентів, які одержали поточну заборгованість із поважних причин.
Блочно-модульний контроль здійснюється у письмовій формі. Процедура такого контролю передбачає такі умови та правила:
модульний контроль проводиться під час групових занять, після закінчення семінарського чи практичного заняття, що відповідним чином ураховується в плані проведення цих занять;
для проведення модульного контролю виділяється до 35 хвилин, із яких 30 хвилин — це чистий термін модульного контролю, а 5 хвилин — організаційно-підготовча робота;
перед початком модульного контролю (після закінчення семінарського чи практичного заняття) студенти залишаються на попередніх робочих місцях і одержують від викладача модульні завдання;
після закінчення терміну модульного контролю студенти здають викладачеві відпрацьовані завдання.
Інформація про оцінки за результатами модульного контролю доводиться до студентів під час наступного групового заняття або в той самий день (якщо модульний контроль здійснювався під час останнього групового заняття).
У процесі поточного контролю оцінки за усне опитування, розв’язання розрахункових завдань та виконання блочно-модульних завдань виставляються за чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

3.2. Типові завдання для блочно-модульного
контролю

Модуль № 1 — 1, 2, 3-я теми дисципліни

Запитання
1. Теорія трудової вартості, її економічний зміст та значення для побудови СНР.
2. Два типи одиниць класифікації в СНР.
3. Процес розширеного відтворення і системи макроекономічного рахівництва.
4. Сектори економіки в СНР та їх характеристика.
5. Принцип маржиналізму і теорія граничної корисності в побудові СНР.
6. Групування економічних операцій у СНР.
7. Теорія факторів виробництва А.Сміта, її зміст та значення для побудови СНР.
8. Система національних рахунків (СНР): поняття й методологічні принципи побудови.
9. Поняття та економічний зміст внутрішньої та національної економіки.
10. Система макроекономічних показників, що розраховують на основі СНР.
11. Взаємозв’язок СНР і БНГ: спільність та розбіжності.
12. Система рахунків, що використовується в СНР, їх характеристика.
13. Поняття та зміст концепції доходу Дж. Хікса, її використання в новій СНР (1993 р.).
14. Економічні операції з продуктами та послугами в СНР.
15. Поняття та економічний зміст резидентів та нерезидентів у СНР.
16. Основні концепції та постулати СНР.
17. Розподільчі економічні операції в СНР.
18. Об’єкт та предмет дисципліни «Системи макроекономічного рахівництва».
19. Основні класифікації СНР та їх характеристика.
20. Перехід на ринкові відносини і проблеми розробки СНР України.
21. Економічний зміст понять продукти і послуги в СНР.
22. Групування одиниць класифікації в СНР за двома ознаками.
23. Економічний зміст понять «товари», «ринкові та неринкові послуги».
24. Національні особливості застосування СНР у різних країнах.
25. Поняття економічної території певної країни.
26. Історія розвитку систем макроекономічного рахівництва.
27. Поточні та капітальні трансферти в СНР, їх характеристика.
28. Сутність та зміст зовнішньоекономічних операцій у СНР.
29. Визначення інституційної одиниці в СНР.
30. СНР як модель економічного обороту.
31. Визначення сектора економіки в СНР.
32. Поняття закладу в СНР.
33. Ринкові та неринкові заклади: визначення і економічний зміст.
34. Економічні операції в СНР та їх характеристика.
35. Сектор «Фінансові заклади», його функції в економічному процесі та методи фінансування витрат.
36. Конкретизація концепції доходу Дж. Хікса в новій СНР (1993 р.).
37. Сектор «Нефінансові підприємства та корпорації», його функції в економічному процесі та методи фінансування витрат.
38. Економічний зміст поняття «рахунки», що використовується в СНР.
39. Сектор «Державні установи», його функції в економічному процесі та методи фінансування витрат.
40. Поняття «первинні доходи» та його застосування і використання в новій СНР (1993 р.).
41. Сектор «Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства», його функції в економічному процесі та методи фінансування витрат.
42. Поняття та економічний зміст трансфертів у СНР.
43. Сектор «Домашні господарства», його функції в економічному процесі та методи фінансування витрат.
44. Система рахунків та допоміжних таблиць в структурі СНР.
45. Визначення галузі як господарської одиниці в СНР.

Модуль № 2 — 4, 5, 6 теми

Запитання та розрахункові завдання
1. А) Методи обчислення валового випуску (ВВ) та його оцінка в СНР.
Б) Завдання. Скласти рахунок утворення доходу та визначити обсяги корпоративного валового і чистого прибутку.
Умови (млн грн.): валова додана вартість, створена в економіці за рік, — 1700; оплата праці, включаючи відрахування у страхові фонди, — 950; споживання основного капіталу (амортизація) — 250; податок на землю — 100; податок на споруди — 150; субсидії на виробництво — 200.
2. А) Виробничий метод обчислення ВВП у СНР.
Б) Завдання. Розрахувати обсяг валового випуску для сектора державного управління та скласти рахунок виробництва.
Умови (млн грн.). Відносно сектора державного управління є такі дані про його витрати і доходи: оплата праці — 80; товари, куплені для проміжного споживання, — 100; товари, куплені для подальшого розподілу, — 30; амортизація — 10; податки на продукти — 40; субсидії на продукти — 20; внески на соціальне страхування — 10.
3. А) Обчислення ВВП методом кінцевого використання (мето­дом за витратами).
Б) Завдання. Скласти рахунок розподілу доходів та визначити обсяг валового і чистого національного доходу.
Умови (млн грн.): валовий прибуток економіки, включаючи змішаний дохід, — 600; оплата праці, отримана від наймачів-резидентів, — 550, від інших країн — 250; чисті податки на виробництво та імпорт — 350; доходи від власності, отримані від інших країн, — 80; доходи від власності, передані іншим країнам, — 60; споживання основного капіталу (амортизація) — 170.
4. А) Розподільчий метод обчислення ВВП в СНР (метод за доходами).
Б) Завдання. Скласти рахунок первинного розподілу доходу для нефінансового сектора економіки та визначити сальдо первинних доходів.
Умови (млн грн.): оплата праці — 800; корпоративний валовий прибуток — 350; змішаний дохід некорпоративного підприємництва — 50; податки на виробництво та імпорт — 150; субсидії на виробництво та імпорт — 100; відсотки отримані — 10; відсотки сплачені — 20; дивіденди отримані — 5; дивіденди сплачені — 15; рента отримана і сплачена — 15; орендна плата за житло та нежитлові приміщення — 20.
5. А) Методологія побудови консолідованого рахунку виробництва.
Б) Завдання. Розрахувати обсяг валового випуску неринкових послуг, що надаються банкам і страховими компаніями.
Умови (млн грн.): відсотки, отримані банками за розміщення залучених коштів, — 30; відсотки сплачені банками за залучені вільні фінансові ресурси, — 20; страхові премії, сплачені страховим компаніям, — 45; страхові відшкодування, сплачені страховими компаніями, — 30; відсотки, отримані страховими компаніями від інвестування технічних резервів у цінні папери, — 25; приріст технічних страхових резервів — 15.
6. А) Методологія побудови консолідованого рахунку утворення доходу.
Б) Завдання. Розрахувати обсяг ВВП.
Умови (млн грн.): економісти вважають, що у наступному році економічна ситуація в країні характеризуватиметься такими даними: споживчі витрати становитимуть 10 + 0,7 ВВП; приватні валові інвестиції — 60; державні закупки товарів та послуг — 100; чистий експорт дорівнюватиме 10.
7. А) Методологія побудови рахунку первинного розподілу доходів.
Б) Завдання. Розрахувати обсяги валового внутрішнього продукту (ВВП) та валового національного наявного доходу (ВНДн).
Умови (млн грн.):
ЗП — 250; ВКП — 60; ЗД — 20; (ПП – С) = 40;
ЧПДЗ — 14; ЧПТЗ — 6.
8. А) Методологія побудови рахунку перерозподілу доходів у грошовій формі.
Б) Завдання. Розрахувати обсяг валового випуску неринкових послуг, що надаються органами державного управління і некомерційними організаціями, які обслуговують домашні господарства, та визначити обсяг ВВП.
Умови (млн грн.). Дані про витрати та доходи цих органів: оплата праці, включаючи внески до страхових фондів, — 80; товари, куплені для проміжного споживання, — 100; споживання основного капіталу (амортизація) — 10; податки на продукти отримані — 35; субсидії на продукти виплачені — 15; платежі, які частково сплачують бітьки дошкільним закладам, — 15.
9. А) Методологія побудови рахунку використання доходів.
Б) Завдання. Розрахувати обсяги чистого валового продукту (ЧВП) та валового національного доходу (ВНД).
Умови (млн грн.): ЧІ — 60; СВ — 80; ЧЕ — 15; А — 30; ДВ — 50; Д — 10; Т — 5; ЧПДз — 20; ЧПТз — 10.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.