лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціологія праці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

68. Визначаючи способи поведінки, роль виконує дві функції:
1) показує людині, як поводитися в певній ситуації;
2) підказує, чого очікувати від оточуючих. Тому, коли менеджер починає виконувати свої обов’язки:
а) ніхто не знає, що буде далі;
б) підлеглі знають, чого їм чекати;
в) менеджер розуміє, що треба робити;
г) його взаємини з підлеглими будуть епізодичними.
69. Становище члена групи визначається:
а) роллю;
б) нормою.
70. Поведінка члена групи визначається:
а) роллю;
б) нормою.
71. У робочій групі існує неформальне правило, яке забороняє сповіщати начальству про відсутніх на робочому місці тих, що запізнилися. Це:
а) роль;
б) норма.
72. Майстер, вступаючи на посаду, знає як він повинен поводитися. Його робітники знають, чого від нього можна чекати і те, що потрібно робити. Це визначає:
а) роль;
б) норма.
73. Більшість із нас отримує досвід спілкування з людьми, граючи певну роль, спілкуючись з ними як з виконавцями певних ролей.
а) так;
б) ні.
74. Ієрархія потреб вимагає, щоб керівник:
а) розумів, що необхідно підвищувати заробітну плату, задовольняючи потреби людини в соціальному статусі;
б) спробував з’ясувати, що стимулює працівника;
в) зосередився на егоїстичних інтересах людини;
г) потурбувався про гарантії безпеки.
75. У трудовій ситуації менеджер контролює зворотний зв’я­зок, використання якого може стати корисним інструментом для:
а) навчання нормам сприятливої поведінки;
б) забезпечення бажаної поведінки;
в) виправлення небажаної поведінки;
г) попередження небажаної поведінки.
76. Менеджери зазвичай розв’язують міжособистісні конфлікти за допомогою:
а) вимог до конфліктуючих змінити їхні запити;
б) механізмів заохочення до бажаної поведінки;
в) пересування службовців, чиї інтереси зійшлися;
г) теоретичної просвіти підлеглих.
77. Ідеї А. Маслоу пов’язані з:
а) продуктивністю працівника;
б) раннім дитинством людини;
в) надіями людини на матеріальні винагороди;
г) «ухиленням» від роботи;
ґ) потребами людини.
78. Теорія «Y» Д. Мак-Грегора стверджує, що:
а) люди за своєю природою не люблять працювати;
б) трудові зусилля є так само природними для людини, як і відпочинок та розваги;
в) людей потрібно погрозами примушувати працювати;
г) людина повинна поступатися власними інтересами заради інтересів трудової організації;
79. Згідно з А. Маслоу поведінка працівника залежить від задоволення тієї потреби, яка понад усе турбує його в даний момент. Отже, менеджер повинен:
а) спробувати визначити цю потребу й дати працівникові можливість задовольняти її у процесі роботи;
б) заявити працівникові, що він повинен думати передусім про інтереси компанії.
80. Задоволена потреба більше не є стимулом.
а) так;
б) ні.
81. Які принципи характеризують доктрину «людських відносин»?
а) запровадження НОП;
б) заміна економічної винагороди соціально-психологічною;
в) диференціація оплати праці;
г) заміна індивідуальної винагороди груповою.
82. До активного населення належить:
а) уся сукупність населення, яке працює;
б) усе населення, зайняте продуктивною працею;
в) усе населення, зайняте продуктивною працею і те, що виконує деякі необхідні суспільству невиробничі функції;
г) усе населення, зайняте виробничою й невиробничою працею та працездатне населення, що шукає роботу.
83. Підкресліть чинники, що визначають рівень зайнятості.
а) демографічна ситуація;
б) обсяги капіталовкладень у виробництво;
в) соціальна політика в країні;
г) роль національної економіки у світовому поділі праці;
ґ) інфляційні процеси;
д) показник професійної освітченості населення.
84. Хто є автором теорії ієрархічності потреб?
а) О. Конт;
б) Д. Мак-Грегор;
в) А. Маслоу;
г) Ф. Херцберг.
85. Чинниками трудових конфліктів є:
а) характер праці;
б) зміст праці;
в) форми кооперації праці;
г) рівень спеціалізації праці;
ґ) система оплати праці;
д) норма прибутку підприємства;
е) професійний склад трудової організації.
86. Основні постулати теорії Ф. Херцберга такі:
а) людина — соціальна істота;
б) поведінка людини визначається потребами, які не задоволені;
в) потреби поділяються на гігієнічні чинники і чинники мотивації;
г) щоб ефективно мотивувати працівників, необхідно насамперед задовольнити їхні найвищі потреби ієрархічної структури;
ґ) використання гігієнічних чинників лише стримує зростання незадоволення роботою;
д) визначальними у трудовій поведінці людини є можливість самоствердження і матеріальне стимулювання.
87. Вкажіть найпоширеніший спосіб збирання соціологічної інформації у сфері праці.
а) аналіз документації;
б) спостереження;
в) інтерв’ю;
г) анкетування;
ґ) соціометрія;
д) експеримент;
е) експертне опитування;
є) тестування.
88. Соціальний зміст праці виявляється в:
а) доцільності діяльності працівника;
б) мотивації праці;
в) ставленні до праці;
г) виконуваних функціях і ролях.
89. Структурними елементами ставлення до праці є:
а) мотивація;
б) розмір заробітку;
в) трудова поведінка;
г) вид трудової діяльності;
ґ) оцінка праці.
90. Директивному стилю лідерства притаманне намагання:
а)монопольної влади;
б) колегіального прийняття рішень;
в) перенесення відповідальності на інших суб’єктів.
91. Праця є:
а) визначальним чинником у становленні людини як особистості;
б) основою диференціації суспільства;
в) основою формування всіх соціальних явищ і процесів;
г) засобом створення всіх матеріальних і моральних благ.
92. Відчуження праці — це:
а) втрата почуття сенсу своєї праці;
б) відсутність матеріальної заінтересованості;
в) суперечність між змістом і характером праці.
93. Структура ядра трудової мотивації залежить від:
а) виду трудової діяльності;
б) трудової ситуації;
в) рівня продуктивності праці.
94. Стилі лідерства визначаються:
а) змістом діяльності;
б) характером діяльності;
в) системою заходів впливу на оточуючих.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.