лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціологія праці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 8. Керівництво і проблеми влади
в управлінні трудовою організацією

1.Структуруючи суспільство, найвищий щабель Платон відводить тій верстві населення, у діях якої домінує розум, другий — воїнам, третій — виробникам. Як учений пояснював такий порядок розміщення соціальних груп, а також зміст і співвідношення їхніх функцій? Чи відповідає платонівським вимогам структура нинішнього українського суспільства?
2.Арістотель визначав авторитет державних діячів за їхніми інтелектуальними та фізичними можливостями. Чи поділяєте ви думку вченого? Які критерії рекомендували б ви?
3. Стимулятивний матеріал
Виборність керівника, безпосередньо віддзеркалюючи розвиток демократії, має велике соціальне значення. Однак, коли рівень розвитку колективістських відносин невисокий, виборність керівника найчастіше призводить до поглиблення суперечностей, появи негативних явищ, формального ставлення до самого процесу виборності, неадекватних мотивів участі в ньому (уникнення неприємностей, самозахисту, групового егоїзму). Виборність є реальною в невеликих трудових організаціях чи їхніх підрозділах (бригадах, дільницях, цехах), де всі працівники обізнані зі справами колективу, де є прямий постійний трудовий контакт. Зі збіль­шенням чисельності членів трудової організації зростає небезпека формалізму в разі використання виборності.
Успішність процесу виборності керівників нижчої та середньої ланок багато в чому визначається діяльністю керівника вищого рангу, який організує, контролює й оцінює процедуру виборності; наявністю в нього досвіду використання соціально-психологічних методів управління.
Результативність проведення виборів і конкурсів керівників усіх ланок багато в чому залежить від організації підготовчої роботи, яка передбачає цілеспрямовану постійну діяльність з формування кадрового резерву; участь соціологів і психологів у виявленні відповідних здібностей претендентів, здатних роз­в’язувати проблеми з управління трудовою організацією, озна­йомлення трудового колективу з програмою дій кожного кан­дидата щодо забезпечення можливостей реалізації запланова­них завдань.

Обґрунтуйте свою думку щодо розв’язання проблем, пов’яза­них з виборністю керівників на державному рівні і на рівні трудової організації.
4. Стратегія і практика управлінців складаються не лише з економічних устремлінь. Сучасна фірма представлена складним поєднанням різноманітних інтересів. Спробуйте назвати види цих інтересів, потреби, якими вони обумовлені? Як вони впливають на поведінку управлінців?
5. Доктрина «управління через співучасть» Д. Мак-Грегора складається з двох теорій «X» та «Y», які декларують два протилежні стилі управління: авторитарний і демократичний. Що спіль­ного в цих теоріях?
6. Згідно з управлінською теорією «соціально-економічних інтересів працівників», за якою зі змінного умов господарювання трансформується і соціальна функція безпосередніх виробників матеріального багатства, за сучасних умов вони стають реальними співвласниками і розпорядниками основних засобів виробницт­ва, які надала держава.
Обґрунтуйте й доведіть необхідність формування в них таких трьох типів соціально-економічних інтересів:
1) як власників чи співвласників засобів виробництва;
2) як підприємців, що прагнуть дістати максимальний прибуток;
3) як робочої сили, заінтересованої в певних соціальних гарантіях.
7. На певному етапі свого соціального становлення працівник починає гірше сприймати директивні впливи і стає чутливішим до економічних стимулів з посиленою диференціацією, а також до можливостей задоволення таких своїх вищих потреб, як потреби у визнанні, особистому іміджі тощо. За умов колективних форм організації праці найініціативніші працівники високо цінують можливості свого індивідуального прояву.
У цьому контексті обґрунтуйте необхідність використання керівниками у своїй діяльності рекомендацій соціологів і психологів. Схарактеризуйте розглянуті типи працівників. Чим вони обумовлені? Які методи керівництва до них можна застосувати?
8.Стимулятивний матеріал
Трудовий процес відбувається в певних робочих групах.
У кожній такій групі є індивід, до якого прислухаються, якому потурають. Це лідер.
Згідно з концепцією К. Левіна вся складна гама лідерства розвивається в діапазоні стилів керівництва. Застосовування одного якогось стилю збіднює діяльність керівника. Вибір стилю залежить від багатьох чинників, але визначальним є трудова ситуація.
Так, авторитарний стиль більше відповідає кризовій ситуації, за якої перебіг справ виходить з-під контролю керівника. Демократичний стиль доцільний за умов високої зрілості робочої групи, коли панують порядок і дисципліна, стабільні темпи діяльності. Стиль невтручання виправданий у соціально зрілій робочій групі, що може активно діяти на засадах самоуправління.
Щоб стати лідером, керівник повинен відчувати ситуацію і вміти вибрати той стиль, якого потребують підлеглі. Для цього потрібно виявити свої схильності до певного типу стилю.
 уявіть, що ваша академічна група є виробничою бригадою. Хто в ній лідер? Який стиль керівництва відповідає тій ситуації, в якій перебуває ваша група?
9.Закінчіть почату фразу:
а) менеджер — це людина...;
б) керівник — це особа...;
в) управління — це свідомий і цілеспрямований процес...;
г) менеджмент — це управління виробництвом засобами...
10. У правій частині завдання розтлумачте зміст і порівняйте управлінські можливості наведених статусів.
Управлінський статус                         Управлінські можливості
А. Лідер — це
Б. Керівник — це
11. Пояснюючи графічні позначення деякої абстрактної соціогра­ми, взятої для прикладу, студент сказав: «Члени групи А і В прояв­ляють взаємну ворожість, К виявився поза контактом з іншими чле­нами групи (відкинутий). Щоб поліпшити соціально-психологічний клімат у групі, треба вплинути на взаємини між членами А і В чи сприяти їхньому переходу в інші групи; було б непогано, щоб пішов з групи відкинутий К». Яка помилка в цій інтерпретації соціограми?

Завдання-тест

Стиль керівництва (поведінки)

Використовуючи дані нижче наведеної таблиці:

а) оцініть за п’ятибальною системою, як би ви повелися у взаємодії з іншими людьми;
б) за аналогією складіть тест для визначення стилю навчальної поведінки студента і за допомогою нього оцініть свою поведінку.


№ з/п

Дія

Часто

Рідко

1

  1. Зазначаєте, що потрібно робити

5 4

3

2 1

2

Вислуховуєте думки інших людей

5 4

3

2 1

3

Надаєте можливість іншим узяти участь у розробленні рішення

5 4

3

2 1

4

Надаєте можливість іншим діяти самостійно

5 4

3

2 1

5

Наполегливо розтлумачуєте, як потрібно будь-що робити

5 4

3

2 1

6

Навчаєте людей умінню робити

5 4

3

2 1

7

Радитеся з іншими

5 4

3

2 1

8

Не заважаєте іншим працювати

5 4

3

2 1

9

Вказуєте, як і коли потрібно робити

5 4

3

2 1

10

Ураховуєте успіхи інших

5 4

3

2 1

11

Підтримуєте ініціативу

5 4

3

2 1

12

Не втручаєтесь у процес визначення мети діяльності іншими

5 4

3

2 1

13

Інколи даєте можливість іншим узяти участь

5 4

3

2 1

14

Якщо втручаєтесь у справи інших, то по-діловому

5 4

3

2 1

15

Думки інших не поділяєте

5 4

3

2 1

16

Намагаєтеся владнати розходження в думках і діях

5 4

3

2 1

Оброблення результатів
А. Дії 1, 5, 9, 15 вказують на схильність до директивного стилю. Б. Дії 3, 7, 11, 16 свідчать про схильність до колегіального стилю. В. Дії 4, 8, 12, 13 є індикаторами невтручання в дії інших людей. Г. Дії 2, 6, 10, 14 є ознакою ділового стилю.
Оцінка
У кожній групі максимально можна набрати 20 балів. 15 і біль­ше балів свідчать про те, що досліджуваний вважає за можливе використання всіх стилей А, Б, В і Г. Якщо в якій-небудь групі набрано 10—12 балів, то це означає, що інколи він схильний проявляти саме цей стиль взаємодії.
Загальний показник (по всьому тесту) в 55—65 балів свідчить про намагання до взаємодії з людьми, показник у 25—35 балів — про пасивність людини в груповій діяльності.
Після виконання завдання з тестом «Стиль керівництва» дайте відповіді на такі запитання:
Якою мірою лідер має бути прихильником стилів А, Б, В і Г?
Чи потрібна лідеру влада?
Який стиль взаємодії забезпечує успіх упродовж тривалого часу?
Що важливіше для лідера — раціоналізм чи гуманізм?
Якою мірою лідеру притаманні командирські навички взаємодії з людьми?
12.Адміністрація поставила перед соціологічною службою завдання — дослідити перспективу зайнятості окремих категорій працівників і зібрати інформацію для розроблення заходів з управ­ління трудовими ресурсами. Як має діяти соціологічна служба?
13. Ознайомтеся з наведеною нижче пам’яткою і дайте соціоло­гічну оцінку кожному її пункту. Якими б пунктами ви її доповнили?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.