лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціологія праці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

Г. В. ДВОРЕЦЬКА

 

 

СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 


ББК 60.561.23
         Д 24
Рецензенти:
Ю. М. Галустян, канд. соціол. наук
(Державний інститут проблем сім’ї та молоді)
О. В. Нельга, д-р соціол. наук, проф.
(Національний авіаційний університет)
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1216 від 03.06.04

Редакційна колегія факультету маркетингу
Голова редакційної колегії           В. Я. Кардаш, канд. екон. наук, проф.
Секретар редакційної колегії      O. K. Шафалюк, канд. екон. наук, доц.
Члени редакційної колегії            A. M. Колот, д-р екон. наук, проф.
В. М. Петюх, канд. екон. наук, доц.
А. В. Войчак, д-р екон. наук, проф.
Н. В. Куденко, д-р екон. наук, доц.
А. Ю. Брегеда, канд. філос. наук, доц.
Ю. М. Друзь, канд. пед. наук, доц.
C. I. Дорогунцов, д-р екон. наук, проф.
К. Г. Валєєв, д-р фіз.-мат. наук, проф.
Дворецька Г. В.
Д 24        Соціологія праці: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2005. — 203 с.
ISBN 966–574–736–3
У посібнику розглядається програма та даються методичні поради до вивчення тем курсу, плани семінарських занять, навчальні завдання для самостійної роботи та методи її активізації, контрольні запитання для перевірки знань, тести, кросворди, тематика рефератів, питання для поточного та підсумкового контролю і порядок його проведення, рекомендована література.
Весь комплекс навчально-методичних матеріалів спрямований на те, щоб надати допомогу студентам у самостійному вивченні та поглибленому осмисленні навчального курсу «Соціологія праці».

 

© Г. В. Дворецька, 2005
ISBN 966-574-736-3                                                                        © КНЕУ, 2005


Навчальне видання

 

 

 

ДВОРЕЦЬКА Галина Василівна

 

СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.