лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Господарське законодавство

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зміст

 

 

 

 

 

Вступ ............................................... 6
РОЗДІЛ 1. Основи правового регулювання господарської діяльності 7
§ 1. Поняття та види господарської діяльності........... 7
§ 2. Поняття та види господарських відносин........... 14
§ 3. Поняття та система господарського законодавства.... 18
РОЗДІЛ 2. Засади державного регулювання господарської діяльності    26
§ 1. Роль держави в регулюванні господарської діяльності
та в організації і забезпеченні функціонування державного
сектору економіки............................... 26
§ 2. Державна регуляторна політика у сфері господарської
діяльності...................................... 31
§ 3. Державна реєстрація суб’єктів господарської діяльності 35
§ 4. Засоби державного регулювання господарської діяльно-
сті. Державна підтримка господарської діяльності....... 39
РОЗДІЛ 3. Суб’єкти господарювання...................... 48
§ 1. Поняття та види суб’єктів господарювання......... 48
§ 2. Поняття та види підприємств. Об’єднання підприємств   54
§ 3. Поняття та види господарських товариств.......... 61
§ 4. Особливості правового статусу інших суб’єктів госпо-
дарювання..................................... 64
РОЗДІЛ 4. Майнові засади господарювання................. 67
§ 1. Підстави виникнення майнових прав та майнових обо­в’язків у сфері господарювання. Цінні папери в господарсь-
кій діяльності. Особливості корпоративних прав учасників
суб’єктів господарювання......................... 67
§ 2. Правові режими майна суб’єктів господарювання.... 74
§ 3. Особливості правового режиму державного та комуналь­ного майна. Правовий статус Фонду державного майна. При­ватизація як особливий вид набуття права власності    76
§ 4. Правовий режим використання природних ресурсів у сфе-
рі господарювання............................... 79
§ 5. Правове регулювання відносин, пов’язаних із правом про­мислової власності. Об’єкти права промислової власності...................................... 82
РОЗДІЛ 5. Господарські зобов’язання ..................... 85
§ 1. Загальні положення про господарські зобов’язання... 85
§ 2. Господарські договори......................... 90
§ 3. Виконання і припинення господарських зобов’язань.. 96
РОЗДІЛ 6. Юридична відповідальність суб’єктів господарської діяльності. Захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання..................... 106
§ 1. Поняття і види юридичної відповідальності суб’єктів гос­подарської діяльності 106
§ 2. Поняття, ознаки та функції господарсько-правової від­повідальності. Господарські правопорушення   110
§ 3. Види господарсько-правових санкцій............ 113
§ 4. Поняття захисту прав та законних інтересів учасників
господарських правовідносин, його форми та способи... 119
§ 5. Господарські суди, третейські суди та міжнародні арбіт-
ражі. Порядок виконання судових рішень............. 122
РОЗДІЛ 7. Правове регулювання банкрутства.......... 128
§ 1. Поняття банкрутства ......................... 128
§ 2. Провадження у справах про банкрутство .......... 134
§ 3. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного
боржника..................................... 144
РОЗДІЛ 8. Правовий захист економічної конкуренції........ 150
§ 1. Поняття економічної конкуренції. Законодавство про
захист економічної конкуренції .................... 150
§ 2. Прояви порушення законодавства щодо економічної конкуренції. Правовий статус природних монополій............................................ 152
§ 3. Прояви недобросовісної конкуренції. Поняття і захист
комерційної таємниці............................ 159
§ 4. Правовий статус Антимонопольного комітету України 164
§ 5. Обмеження щодо демпінгового та субсидованого імпорту
та інших порушень конкуренції в зовнішньоекономічній діяль-
ності в Україні................................. 168
РОЗДІЛ 9. Правове регулювання зовнішньоекономічної
діяльності................................... 172
§ 1. Поняття, суб’єкти та принципи зовнішньоекономічної діяльності   172
§ 2. Зовнішньоекономічний договір (контракт)...... 178
§ 3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяль­ності    186
§ 4. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 192
РОЗДІЛ 10. Правове регулювання інвестиційної діяльності.
Статус вільних економічних зон в Україні....... 201
§ 1. Поняття інвестиційної діяльності в Україні...... 201
§ 2. Види інвестиційної діяльності. Роль інноваційних
технологій у розвитку економіки України.......... 204
§ 3. Правовий режим іноземного інвестування. Інвесту-
вання за межі України......................... 209
§ 4. Державне сприяння інвестиційній діяльності. Правове
становище концесій........................... 213
§ 5. Правовий режим вільних економічних зон...... 216
РОЗДІЛ 11. Правове регулювання ринку фінансових послуг.. 219
§ 1. Поняття та види фінансових послуг............ 219
§ 2. Державне регулювання ринків фінансових послуг. 230
§ 3. Правовий статус окремих фінансових установ.... 234
РОЗДІЛ 12. Правові засади контролю господарської діяльності   239
§ 1. Поняття та елементи контролю............... 239
§ 2. Види контролю та система правоохоронних та право-
застосовних органів, які мають право здійснювати контроль
за діяльністю суб’єктів господарювання............ 244
§ 3. Форми контролю за законодавством України..... 251
Словник-довідник.................................... 258

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.