лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Центральний банк та грошово-кредитна політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Міністерство освіти і науки України
Київський національний економічний університет

 

 

Мороз Анатолій Миколайович
Пуховкіна Майя Федорівна
Савлук Михайло Іванович та ін.

 

 

Центральний банк
та грошово-кредитна політика

 

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 Колектив авторів:
Мороз А. М., Пуховкіна М. Ф., Савлук М. І., Алексеєнко М. Д.,
Дзюблюк О. В., Остапишин Т. П., Раєвський К. Є., Половньов Ю. О.

Рецензенти:
Ю. О. Тараненко, канд. екон. наук, доц.
(Національна академія внутрішніх справ України)
В. П. Черевань, д-р екон. наук, проф.,
заслужений діяч науки і техніки України
(Київський університет ринкових відносин)
Редакційна колегія факультету банківської справи
Голова редакційної колегії           M. I. Диба, д-р екон. наук, проф.
Відповідальний секретар            І. Б. Івасів, канд. екон. наук, доц.
Члени редакційної колегії            В. Х. Арутюнов, канд. філос. наук, проф.
А. М. Герасимович, д-р екон. наук проф.
Т. В. Майорова, канд. екон. наук, доц.
A. M. Мороз, д-р екон. наук, проф.
А. А. Пересада, д-р екон. наук, проф.
M. I. Савлук, д-р екон. наук, проф.
В. М. Свінціцький, д-р філос. наук, проф.
І. В. Шамова, канд. екон. наук, доц.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1210 від 03.06.04

Ц 38

 Центральний банк та грошово-кредитна політика: Підручник / Кол. авт.: А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна, М. І. Савлук та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза і канд. екон. наук, доц. М. Ф. Пуховкіної. — К.:  КНЕУ, 2005. — 556 с.
ISBN 966–574–725–8
Підручник підготовлено відповідно до програми з нормативної навчальної дисципліни «Центральний банк та грошово-кредитна політика», яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів з банківської справи. У ньому висвітлені основні завдання, напрями діяльності та операції цент­ральних банків, розкриваються зміст, цілі, типи та місце грошово-кредитної політики в загальнодержавній економічній політиці, дається розгорнута характеристика інструментів реалізації грошово-кредитної політики. Досліджується діяльність Національного банку України, а також центральних банків провідних країн світу.
Як інформаційна база для написання підручника використані законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності в Україні станом на 1 січня 2005 р., аналітичні та статистичні видання Національного банку України.
Для студентів, слухачів центрів магістерської підготовки і курсів системи підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, викладачів, наукових і практичних працівників, а також для всіх, хто цікавиться проблемами регулювання грошового ринку.

ББК 65.262.1

© Мороз А. М., Пуховкіна М. Ф., Савлук М. І. та ін., 2005
ISBN 966–574–725–8                   © КНЕУ, 2005

Навчальне видання

 

 

 

Мороз Анатолій Миколайович
Пуховкіна Майя Федорівна
Савлук Михайло Іванович та ін.

 

 

Центральний банк
та грошово-кредитна політика

Підручник

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.