лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Міжнародний маркетинг

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


Дайте письмові відповіді на запитання такої маркетингової ситуації.
Маркетингова ситуація: Timberland 1
Американська компанія Timberland відома як виробник взуття та одягу високої якості, спортивного стилю та за помірними цінами. Нині продукція компанії продається більше ніж у 80 країнах світу, а обсяги продажів у 2002 p. перевищили $ 1,3 млрд.
Історія успіху Timberland почалася із винаходу Натана Сварца (засновника компанії), який у 1965 р. створив нову технологію, за якою шкіряний верх взуття не пришивався до підошви, а вплавлявся в неї, що дозволило зробити взуття водонепроникним. Висока якість та оригінальний дизайн взуття, правильно розроблена рекламна кампанія і призначена ціна принесли компанії великий успіх та прибутки. Timberland позиціонувала своє взуття як пов’язане з типово чоловічими заняттями, роботою та стилем життя. Взагалі, компанія хотіла продавати своє взуття людям, робота яких проходила просто неба, зокрема лісорубам («timber» — деревина). Ціна товару відповідала даному сегменту ринку.
1980 року взуття Timberland підкорило італійський ринок (найвибагливіший та найконкурентніший національний ринок у світі), а згодом і всю Європу. Історія черевиків Timberland повторювала історію ковбойських черевиків, які перетворилися на мод­не чоловіче взуття, чи джинсового одягу, що створювався як роба для робітників. Пізніше компанія почала виробляти і верхній одяг, який відповідав стилю Timberland (у 2001 році одяг та інші товари принесли компанії 23 % прибутків).
Проте розвиток Timberland не був цілковито безхмарним. На початку 90-х компанія змінила ціновий сегмент і стала позиціонувати свої черевики як модний дорогий товар. Зміна образу Timberland, способу рекламування (почали більше звертатися до друкованої та зовнішньої реклами) та розподілу продукції (відкрили власну мережу фірмових магазинів у США та за кордоном) приносили позитивні результати, бізнес зростав, зокрема за рахунок ринків країн Західної Європи та Азії. До середини 90-х компанія повністю трансформувалася. Саме в цей час переповнення верхнього цінового сегмента ринку спортивного взуття призвело до надвиробництва і падіння цін. Прибутки Timberland почали різ­ко падати, а борги — зростати. Компанія перемістила усе своє виробництво зі США до Європи, Китаю, Домініканської Республіки та Пуерто-Ріко, що не кращим чином позначалося на її репутації у Сполучених Штатах.
І тільки повернення компанії до звичного цінового сегмента, що супроводжувалося певними екстреними заходами, які не дали Timberland збанкрутувати, повернули її на шлях розвитку та процвітання.
Дискусійні питання
1. Чому, на Вашу думку, менеджмент Timberland прийняв рішення про зміну цінового сегмента?
2. Чому Timberland не спробувала географічно чи предметно диверсифікувати свій ціновий сегмент?
3. Чому перевиробництво змусило саме Timberland (а не Nike чи Reebok) вийти з верхнього цінового сегмента ринку спортивного взуття?
Який ціновий сегмент (верхній, нижній чи середній), на Вашу думку, дає найбільше шансів для успішного розвитку глобальній компанії? Чому?

1. При виході на новий зарубіжний ринок фірми, як правило, застосовують цінову стратегію «проникнення», основними недоліками якої є:
А) ризик запізнення зі знижкою ціни;
Б) необхідність обґрунтування подальшого підвищення цін;
В) ризик виникнення цінової війни.

2. Основним методом встановлення ціни в міжнародній практиці є:
А)витратний;
Б)на основі попиту;
В) на основі просування;
Г) жоден з названих методів не має самостійного значення.

3. Приймаючи рішення з таких питань, як взаємозв’язок цін на товари в межах номенклатури виробництва, частота використання знижок, співвідношення цін з цінами конкурентів та методи встановлення цін на нові товари, фірма розробляє:
А) інструменти реалізації цінової політики;
Б) цінову стратегію;
В) загальну політику ціноутворення.

4. Стратегія «доступних цін» застосовується:
А) за невпевненості в ринковому успіху товару;
Б) у разі виходу на новий ринок;
В) для презентації товару ринкової новизни.

5. Такі цінові стратегії, як відкрита цінова війна, встановлення «прихованої» знижки, послідовне проходження по сегментах, застосовуються з метою:
А) швидкої компенсації витрат;
Б) стимулювання комплексної закупівлі;
В) захисту позицій.

6. Якщо на закордонному ринку фірма пропонує товар високої якості за середньої ціною, то вона застосовує субстратегію («ціна — якість»):
А) середнього рівня;
Б) доброякісності (проникнення);
В) глибокого проникнення на ринок.
7. На процес ціноутворення в міжнародному маркетингу впливають такі товарні чинники:
А) стадія життєвого циклу товару, урядові дії, витрати на розробку ринку;
Б) торговельні бар’єри, макроекономічний стан, конкуренція;
В) товари-субститути, характеристики товару, стадія життєвого циклу товару.

8. Встановлення стандартних або змінних цін, використання єдиних чи гнучких цін, застосування округлених або неокруглених цін, використання залежності «ціна — якість» — це:
А) елементи загальної політики ціноутворення;
Б) інструменти реалізації цінової стратегії;
В) цінові стратегії.

9. Якщо на закордонному ринку фірма пропонує товар низької якості за високою ціною, то вона застосовує субстратегію («ціна — якість»):
А) високих, демонстративних цін;
Б) пограбування;
В) підвищеної ціни

 


 ОЦІНЮВАННЯ
ЗНАНЬ
СТУДЕНТІВ

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ПІД ЧАС ІСПИТУ
Іспит з дисципліни «Міжнародна торгівля» проводиться ви­нятково в межах екзаменаційної сесії у процесі підсумкового оцінювання знань студентів з дисциплін навчального плану. Підсумкове оцінювання знань студентів за межами сесії не до­пускається.
Іспит проводиться за завданнями, складеними в повній відпо­відності до програми дисципліни, які доводяться до студентів на початку навчального року.
Іспит проводиться потоком у письмовій формі за розкладом, що доводиться до студентів за місяць до початку екзаменацій­ної сесії.
Тривалість іспиту — три астрономічні години.
Іспит проводиться комісією, до складу якої входять лектор по­току, викладачі, які проводять заняття, співробітники кафедри, необхідні для організації іспиту. Склад комісії затверджується кафедрою міжнародного менеджменту.
Екзаменаційний білет, як правило, містить 6 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою 10, 5, 0 балів.
Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів.
У разі, коли відповіді студента оцінені нижче, ніж у 30 балів, він отримує незадовільну оцінку. В цьому випадку отримані резуль­тати поточного контролю не враховуються.
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається із суми балів за результати поточного контролю знань (за умови, що студент набрав 20 балів і вище) та за виконання завдань, що виносяться на іспит (за умови, що студент набрав 30 балів і вище).
До заліково-екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати в балах поточного контролю та іспиту (загальна підсумкова оцінка).
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною сис­темою з подальшим переведенням у традиційну 5-бальну систему для фіксації оцінки у відповідних документах за шкалою:

  • оцінка «незадовільно» — менше 50 балів;
  • оцінка «задовільно» — 50—60 балів;
  • оцінка «добре» — 65—80 балів;
  • оцінка «відмінно» — 85—100 балів.

Для оцінювання відповідей студентів з програмних дисциплін використовуються такі критерії:

  • відмінному рівню (10 балів) відповідає правильна й вичерп­на відповідь на поставлене питання, в якій студент показав усебіч­не системне знання програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, вивчення яких пере­д­бачено програмами дисциплін; уміння аргументувати своє став­лення до відповідних категорій, залежностей та явищ;
  • задовільному рівню (5 балів) відповідає у цілому правильна відповідь на поставлене запитання, в якій студент показав достат­ній рівень знань з основного програмного матеріалу, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарата, показав недостатні знання літературних джерел;
  • незадовільному рівню (0 балів) відповідає неправильна або неповна відповідь на запитання, в якій студент продемонстрував значні прогалини в знаннях з основного програмного матеріалу; ухилився від аргументувань; показав незадовільні знання понятійного апарата і спеціальної літератури або взагалі нічого не відповів.

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА
1. Порівняльна характеристика ТНК та глобальної компанії.
2. Стандартні, обов’язкові для аналізу (вивчення) в міжнародній, маркетинговій діяльності елементи культури.
3. Основні критерії та показники, що використовуються при обґрунтуванні вибору зарубіжного ринку.
4. Система чинників вибору стратегії виходу фірми на зовніш­ній ринок.
5. Сутність теорії життєвого циклу товару в міжнародному маркетингу та її застосування в розробці товарної стратегії.
6. Типові конфігурації міжнародних каналів розподілення для різних груп товарів: логіка побудови, характерні риси, приклади.


??Підготовлено Циганковою Т. М. та Солодковським Ю. М. за матеріалами статті: Тарнавський В.: Timberland — бренд для настоящих мужчин // Новый маркетинг. — 2003. — № 3, а також офіційного сайту компанії Timberland: www. tunberland-com.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.